CZŁONKOWIE ZAREJESTROWANI

dostęp do platformy

JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ

jak założyć konto EU Login

Platforma polityki zdrowotnej UE jest interaktywnym forum stymulującym dyskusję na temat kwestii zdrowia publicznego i zapewniającym zainteresowanym stronom łatwy sposób dzielenia się wiedzą i dobrymi praktykami. Platforma zachęca do wymiany informacji, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem poprzez wspólne oświadczenia oraz do rozpowszechniania działań wśród szerokiego grona odbiorców.

Zarejestruj się i zaangażuj w europejską politykę zdrowotną!

Platforma polityki zdrowotnej UE to oparte na współpracy forum internetowe, które ułatwia komunikowanie się między służbami Komisji Europejskiej, grupami interesu działającymi w obszarze zdrowia i zainteresowanymi stronami.

DG SANTE dokłada wszelkich starań, aby zapewnić e-dostępność dla osób z niepełnosprawnościami - więcej informacji znajdziesz w oświadczeniu w sprawie dostępności platformy.

Platforma polityki zdrowotnej UE jest moderowana przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, która również jest autorem treści. Platforma jest finansowana w ramach Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021-2027. Językiem roboczym jest język angielski, ale na wniosek członków platformy mogą być tworzone sieci ad hoc operujące w innych językach UE.

Zespół platformy polityki zdrowotnej UE nie tylko prowadzi tę platformę internetową ułatwiającą dyskusje online, ale także zachęca do współpracy i organizuje częste seminaria internetowe na żywo, a w latach 2015-2021 wyłaniał również corocznie laureatów nagrody UE w dziedzinie zdrowia. Nagroda ta była przyznawana miastom, organizacjom pozarządowym i szkołom, których inicjatywy przyczyniają się do poprawy zdrowia publicznego w Unii Europejskiej. Informacje na temat wszystkich zwycięskich i nominowanych do nagrody inicjatyw są dostępne na stronie internetowe nagrody UE w dziedzinie zdrowiaz podziałem na kolejne lata. Strona zawiera wiele informacji na temat dobrych praktyk i innowacyjnych podejść do wyzwań związanych ze zdrowiem publicznym.

Doroczne posiedzenie członków platformy polityki zdrowotnej UE oferuje zainteresowanym stronom możliwość przedstawienia wspólnego oświadczenia i omówienia możliwych obszarów skutecznego współdziałania. W posiedzeniu mogą wziąć udział grupy interesu działające w obszarze zdrowia i pracownicy instytucji UE. Jego tematyka dotyczy przede wszystkim bieżących i przyszłych priorytetach UE w obszarze zdrowia.

Komisja Europejska pragnie zaprosić wszystkie zainteresowane strony działające w obszarze zdrowia lub zainteresowane polityką zdrowotną UE do zarejestrowania się na platformie polityki zdrowotnej UE. Zapoznaj się z regulaminem i podręcznikiem użytkownika, aby zobaczyć, jak działa platforma i jakie korzyści oferuje.

  • Regulamin platformy polityki zdrowotnej UE: członkowie i przyszli członkowie platformy powinni zapoznać się z regulaminem platformy polityki zdrowotnej UE, aby dowiedzieć się więcej o naszych metodach pracy i obowiązujących warunkach.
  • Podręcznik użytkownika: w przewodniku wyjaśniono procedurę rejestracji i funkcje platformy (tj. sposób zamieszczania wiadomości). Zarejestruj się na platformie i zabierz głos!

Członkowie platformy mogą zamieszczać wiadomości, tworzyć sondaże opinii publicznej, dzielić się informacjami o przyszłych wydarzeniach lub seminariach internetowych, przechowywać dokumenty itp. w ramach co najmniej jednej spośród sieci obecnych na platformie! Po zarejestrowaniu będziesz mieć dostęp do następujących rodzajów sieci:

  1. Sieć Agora, to wspólna przestrzeń do dyskusji, automatycznie dostępna dla wszystkich członków platformy, którzy przestrzegają regulaminu platformy. Zachęca się wszystkich członków do publikowania wiadomości dotyczących ich działalności w ramach tej sieci.
  2. Sieci wymiany informacji są dostępne dla wszystkich członków platformy i wykorzystuje się je do wymiany dobrych praktyk i materiałów szkoleniowych.
  3. Sieci tematyczne mają charakter tymczasowy i są tworzone tylko na jeden rok. Są one prowadzone przez zainteresowaną organizację działającą w obszarze zdrowia, wybraną w drodze zaproszenia do składania wniosków. Lider przygotowuje wspólne stanowisko (wspólne oświadczenie) w sprawie priorytetu związanego ze zdrowiem. Zespół platformy organizuje kilka otwartych seminariów internetowych na żywo w celu omówienia pomysłów przed sporządzeniem wspólnego oświadczenia. Następnie jest ono przedstawiane przez organizację na dorocznym posiedzeniu członków platformy polityki zdrowotnej UE. Zaprasza się wszystkich członków platformy do aktywnego udziału w sieciach tematycznych poprzez udział w seminariach internetowych na żywo, włączenie się w opracowanie wspólnego oświadczenia lub wyrażenie dla niego poparcia.
  4. Sieci, którymi kierują państwa członkowskie lub Komisja Europejska to sieci dostępne (zazwyczaj) wyłącznie dla wyznaczonych członków i moderowane przez przedstawicieli Komisji lub państw członkowskich.
  5. Sieci zainteresowanych stron to sieci o ograniczonym dostępie, tworzone w celu wymiany wiedzy i informacji na temat konkretnego obszaru zdrowia. Powstają one na bezpośredni wniosek zainteresowanych stron będących członkami platformy i są zatwierdzane przez Komisję Europejską. O dostęp mogą ubiegać się członkowie platformy, którzy są zainteresowani uczestnictwem w danej sieci. Członkowie platformy proszeni są o przesyłanie zespołowi platformy propozycji utworzenia nowych sieci zainteresowanych stron na adres sante-hpp@ec.europa.eu

Członkowie platformy otrzymują dwa razy w tygodniu biuletyn „Najnowsze wiadomości” zawierający wszystkie najnowsze informacje udostępniane w sieci Agora (a także w sieciach o ograniczonym dostępie, do których należą).

Komisja Europejska, państwa członkowskie i zainteresowane strony regularnie organizują seminaria internetowe na żywo na temat kluczowych inicjatyw UE w dziedzinie zdrowia. Informacje na temat zbliżających się seminariów internetowych są publikowane w sieci Agora (sprawdź rubrykę z ogłoszeniami). Członkowie platformy proszeni są również o proponowanie tematów seminariów internetowych. Zapoznaj się z informacją o polityce prywatności dla seminariów na żywo organizowanych przez platformę polityki zdrowotnej UE tutaj.

Więcej informacji na temat platformy polityki zdrowotnej UE można uzyskać, pisząc na adres SANTE-HPP@ec.europa.eu

Zespół platformy polityki zdrowotnej UE

twitter.pngCzytaj nasze wpisy na Twitterze

 

Platforma polityki zdrowotnej UE przetwarza Twoje dane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725. ECAS i SAAS to systemy Komisji Europejskiej umożliwiające uwierzytelnianie i autoryzowanie użytkowników platformy internetowej. W informacji o ochronie danych, informacji o polityce prywatności dla systemu zarządzania tożsamością i informacji o polityce prywatności dla SAAS wyjaśniono szczegółowo Twoje prawa w zakresie ochrony danych.

 

Rozporządzeniem (UE) 2018/1725