FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Ανακύκλωση τελάρων ψαριών από πολυστυρένιο

Country:
Ο συνδυασμός δημιουργικής σκέψης και επένδυσης οδήγησε στη δημιουργία της πρώτης μονάδας ανακύκλωσης της Δανίας για την επεξεργασία διογκωμένου πολυστυρενίου με σκοπό την παραγωγή πλαστικών σφαιριδίων που μπορούν να πωλούνται σε εταιρείες μεταποίησης για μια ευρεία γκάμα προϊόντων. Αυτό συνιστά πολύ μεγάλη πρόοδο σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων τελάρων ψαριών.

Description

Το διογκωμένο πολυστυρένιο ή EPS χρησιμοποιείται εκτενώς στον κλάδο της αλιείας για την κατασκευή τελάρων μεταφοράς ψαριών. Τα τελάρα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά, με αποτέλεσμα να παράγονται τεράστιες ποσότητες απορριμμάτων. Στην περιοχή της Thy-Mors FLAG, στο λιμάνι του Hanstholm, ένα από τα μεγαλύτερα αλιευτικά λιμάνια της Δανίας, το οποίο φιλοξενεί και τη μεγαλύτερη ιχθυόσκαλα της χώρας, παράγονται κάθε χρόνο 150 τόνοι απορριμμάτων EPS, το ισοδύναμο 8500 m3. Στη Δανία ορισμένα από τα απορρίμματα EPS μετατρέπονται σε μονωτικό υλικό, το οποίο έχει όμως περιορισμένη προστιθέμενη αξία και μπορεί να προκαλεί τοξικά αέρια όταν καίγεται. Αντ’ αυτού, τα τελάρα ψαριών στην περιοχή FLAG συμπιέζονται συνήθως υπό μορφή μεγάλων συμπαγών κύβων και μεταφέρονται στη νότια Ευρώπη για επεξεργασία.

Ο Lars Steffensen ασχολήθηκε με τη συλλογή απορριμμάτων EPS από διάφορα αλιευτικά λιμάνια, τα οποία συμπιέζει και μεταφέρει στον Νότο, όταν ανακάλυψε ότι, χάρη σε μια ειδική διαδικασία τήξης, το EPS μπορεί να μετατρέπεται σε σφαιρίδια από PS (πολυστυρένιο), τα οποία χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές (για πολλούς τύπους πλαστικών αντικειμένων) και για τα οποία υπάρχει μεγάλη ζήτηση από τη βιομηχανία της χώρας. Εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία να δημιουργήσει πραγματική προστιθέμενη αξία από τα απορρίμματα EPS και με την οικονομική στήριξη της FLAG, ο Lars κατόρθωσε να βρει επενδυτή για την ανάπτυξη της πρώτης μονάδας ανακύκλωσης της Δανίας για την παραγωγή σφαιριδίων πολυστυρενίου στο Thisted, περίπου 20 km από το Hanstholm.

Εκτός από την απόκτηση των απαραίτητων μηχανημάτων για τη διαδικασία ανακύκλωσης και την εκπαίδευση της ομάδας του στη χρήση του εξοπλισμού, ο Lars συνεργάστηκε επίσης με το Πανεπιστήμιο του Aalborg για τις δοκιμές ποιότητας του τελικού προϊόντος και τη διασφάλιση της καταλληλότητάς του για την αγορά. Η πρώτη φάση του έργου αφορά την πώληση των πλαστικών σφαιριδίων σε εταιρείες μεταποίησης, αλλά ο Lars εξετάζει ήδη τυχόν πλαστικά προϊόντα που θα μπορούσε να παράγει η ίδια η εταιρεία του στο μέλλον.

Results: 

Η μονάδα ανακύκλωσης EPS ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Ιούνιο του 2018, με ικανότητα επεξεργασίας έως 4200 τόνων EPS ετησίως. Εκεί γίνεται ήδη η επεξεργασία του συνόλου των 150 τόνων EPS που προέρχονται από το λιμάνι του Hanstholm, καθώς και ποσοτήτων EPS από άλλα λιμάνια της Δανίας, όπως και 2500 τόνων EPS που προέρχονται από την αλιευτική βιομηχανία γειτονικών χωρών. Τα οφέλη της ανακύκλωσης του EPS σε περισσότερο τοπικό επίπεδο είναι τόσο οικονομικά (δημιουργία μιας νέας επιχείρησης στην περιοχή FLAG με 8-10 νέες θέσεις εργασίας και τεράστιο περιορισμό των δαπανών μεταφοράς) όσο και περιβαλλοντικά (μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα λόγω της αποφυγής της μεταφοράς σε αποστάσεις χιλιάδων χιλιομέτρων και μείωση της παραγωγής πλαστικών απορριμμάτων λόγω της επανάχρησης του πλαστικού).

Transferability: 

Η συσσώρευση απορριμμάτων EPS συνιστά κοινό πρόβλημα στα αλιευτικά λιμάνια και στις αλυσίδες εφοδιασμού που μεταφέρουν νωπά τρόφιμα και πολλές FLAG θα ενδιαφέρονταν ενδεχομένως να εφαρμόσουν παρόμοιες λύσεις στις περιοχές τους. Ωστόσο, τα σχετικά κόστη είναι υψηλά ενώ απαιτείται μόχλευση των ιδιωτικών επενδύσεων και της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης ώστε να μπορούν να δρομολογούνται τέτοιες δραστηριότητες.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Διδάγματα: Με δεδομένα τα κόστη που συνεπάγονται τέτοια εγχειρήματα, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η ύπαρξη κρίσιμης μάζας πρώτης ύλης (εν προκειμένω διογκωμένου πολυστυρενίου) αλλά και το ότι υπάρχει αγορά για το τελικό προϊόν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες ήταν ο εντοπισμός μιας κατάλληλης τοποθεσίας με τον απαραίτητο χώρο, αλλά και η εγγύτητα σε ό,τι αφορά την προμήθεια του EPS. Σημαντικά πλεονεκτήματα αποτέλεσαν μια ορισμένη τεχνική γνώση και η προηγούμενη εμπειρία του φορέα υλοποίησης του έργου στην επεξεργασία του EPS.
  • Συνεισφορά στον στόχο του ΕΤΘΑ: α) παραγωγή προστιθέμενης αξίας και προώθηση της καινοτομίας κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού στον κλάδο της αλιείας

Funding

Total project cost €87 000
FLAG grant €87 000
  • EU contribution (EMFF): €56 000
  • Public contribution (national): €31 000
Beneficiary contribution €531 000

Project information

Timeframe of implementation From Sep 2017 to Jun 2018
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

AR Tranberg aps

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Inger Bøgh Bisgaard
+45 20 55 33 43
Denmark

Organisation Contacts

AR Tranberg aps
Mr. Lars Steffensen
+45 21 14 37 37
Denmark
Publication date: 
26/06/2018
PDF Version