FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Jūras aļģu novērtējuma un pārvaldības plāns Latvijas piekrastē

Official Title: 
Seaweed assessment and management plan on the coast of Latvia
Country:
Latvijas FLAG grupas apvienojās sadarbības projektā, lai finansētu pētījumu, kura mērķis ir novērtēt jūras aļģu ražošanas potenciālu, izmantojot Latvijas ūdenskrātuves, kā arī novērtēt pārvaldības plāna iespējas, kas nodrošinātu ilgtspējīgu šī resursa izmantošanu.

Description

Latvijas FLAG grupas apvienojās sadarbības projektā, lai finansētu pētījumu, kura mērķis ir novērtēt jūras aļģu ražošanas potenciālu, izmantojot Latvijas ūdenskrātuves, kā arī novērtēt pārvaldības plāna iespējas, kas nodrošinātu ilgtspējīgu šī resursa izmantošanu.

Latvijā nepastāv jūras aļģu nozares, lai arī plašās piekrastes zonās vērojama jūras aļģu pārpilnība, sasniedzot apjomus, kas kļūst par traucēkli tūrismam, kad tās lielos apjomos tiek izskalotas pludmalēs. Vietējie uzņēmēji un zvejnieki ir ļoti ieinteresēti jūras aļģu apguvē, taču trūkst informācijas par pieejamiem jūras aļģu veidiem, tāpat kā nav nekādu tiesību aktu, kas noteiktu, kā šo resursu varētu izmantot. Nacionālās vides iestādes, vietējās institūcijas, uzņēmēji, tūrisma nozare un vietējie piekrastes iedzīvotāji ir uzsvēruši nepieciešamību meklēt vienotu risinājumu šim izaicinājumam un nacionālā līmenī ieviest skaidrus parametrus jūras aļģu komerciālai izmantošanai.

Lai novērstu informācijas un tiesiskā regulējuma trūkumu, sešas Latvijas FLAG grupas nolēma uzsākt sadarbību, lai veicinātu tik ļoti nepieciešamo pētījumu šajā jomā un izstrādātu jūras aļģu novērtējuma un pārvaldības plānu, iesaistot visas ieinteresētās puses.

Projekta mērķis ir no vienas puses palīdzēt uzņēmējiem izmantot iespējas, ko sniedz jūras aļģu klātbūtne piekrastē, un no otas puses – sniegt visaptverošu zinātnisku informāciju, lai izstrādātu tiesisko regulējumu un nodrošinātu ilgtspējīgu šī resursa izmantošanu.

Projektu vadīs pazīstams Latvijas pētniecības institūts, un pētījumā ietvertas vairākas aktivitātes, tostarp datu vākšana, informācijas analīze un testēšana laboratorijā, kā arī rīku, karšu un vadlīniju izstrāde gala lietotājiem. Rezultāti tiks prezentēti visiem FLAG un ieinteresētajām pusēm vairākos semināros un sanāksmēs.

Results: 

Projekts atrodas agrīnā fāzē, un paredzams, ka tā rezultāti un secinājumi tiks publicēti 2019. gada maijā. Viens no gaidāmajiem rezultātiem ir publiskas Latvijas jūras aļģu datubāzes izveide, kurā tiks ietverti jūras aļģu dažādie veidi, to īpašības, potenciālie izmantošanas veidi, ieteikumi uzņēmējdarbībai (vietējiem uzņēmējiem) un resursa atzīmēšana kartē (vietējām institūcijām), līdz ar ieteikumiem saistībā ar vidi un uzraudzību. Projekta rezultātā tiks izstrādātas arī tiesiskais regulējums un sistēma, kas paredzēti komerciālai un nekomerciālai jūras aļģu izmantošanai Latvijas piekrastē.

Transferability: 

Jūras aļģes ir bieži sastopams resurss daudzos FLAG reģionos, un projekta ideja ir tieši piemērojama reģioniem, kuros konstatēta nepietiekama dabas resursu izmantošana un tiesiskā regulējuma trūkums. Process (sadarbība starp FLAG grupām un vietējiem uzņēmējiem, valsts iestādēm un pētniecības institūtiem) var tikt piemērots daudziem reģioniem neatkarīgi no tā, vai tās ir jūras aļģes vai citi inovatīvi zvejniecības un akvakultūras produktu izmantošanas veidi.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

 

  • Gūtā mācība: Informācijas un tiesiskā regulējuma trūkuma novēršana ir ambiciozs mērķis, un būtiski, ka ir iespējams paļauties uz sadarbību starp visām ieinteresētajām pusēm un to pieejamību jau no paša projekta sākuma. Cits būtisks aspekts ir pareizā pētniecības institūta izvēle, lai izpildītu uzdevumu. Pētniecības komandas reputācija, pieredze un uzticamība ir būtiska, lai datus apstiprinātu un ieviestu visas iesaistītās puses.
  • Ieguldījums uz sabiedrību orientēta vietējās attīstības (Community-led local development) mērķī: Sadarbība

Partners

Six Latvian FLAGs

Funding

Total project cost €50 000
FLAG grant €50 000
  • EU contribution (EMFF): €37 500
  • Public contribution (national): €12 500

Project information

Timeframe of implementation From Mar 2018 to Mar 2019
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

[LV204] Partnerība Laukiem un Jūrai

Contact details

Organisation Contacts

[LV204] Partnerība Laukiem un Jūrai
Ms. Ilze Turka
+371 29 528 441
Latvia

Organisation Contacts

[LV204] Partnerība Laukiem un Jūrai
Ms. Ieva Vitola Deusa
+371 29 528 441
Latvia
Publication date: 
11/04/2018
PDF Version