FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Merevetikate hindamise ja majandamise kava Läti rannikul

Official Title: 
Seaweed assessment and management plan on the coast of Latvia
Country:
Läti kohalikud kalanduse tegevusrühmad (FLAGid) liitusid koostööprojektiga, et rahastada uuringut merevetikate viljelemisvõimaluste hindamiseks Läti vetes koos majandamiskavaga, mis aitaks tagada merevetikate säästlikku kasutamist.

Description

Läti kohalikud kalanduse tegevusrühmad (FLAGid) liitusid koostööprojektiga, et rahastada uuringut merevetikate viljelemisvõimaluste hindamiseks Läti vetes koos majandamiskavaga, mis aitaks tagada merevetikate säästlikku kasutamist.

Lätis puudub merevetikatega tegelev ettevõtlus ja seda hoolimata tõsiasjast, et merevetikaid leidub külluslikult mitmel pool Läti rannikuvetes. Neid on lausa sedavõrd palju, et suures hulgas randa uhutuna on need turismitööstusele parajaks nuhtluseks. Kohalike ettevõtjate ja kalameeste seas on tärkamas suur huvi looduslikult kasvavate vetikate korjamise vastu, aga neil pole teavet eri tüüpi leitud vetikate kohta, samuti puuduvad õigusaktid, mis reguleeriksid selle ressursi kasutamist. Riiklikud keskkonnaorganid, omavalitsused, ettevõtjad, turismitööstus ja ranniku ääres elavad kohalikud tõid välja, et sellele probleemile on vaja leida ühine lahendus ning kehtestada riiklikul tasandil selged tingimused merevetikate kasutamiseks kaubanduslikul eesmärgil.

Selle teabe- ja õigusvaakumi täitmiseks otsustasid kuus Läti FLAGi teha koostööd vajaliku uurimistegevuse toetamiseks ning merevetikate hindamise ja majandamise kava väljatöötamiseks, kaasates projekti kõik huvitatud sidusrühmad.

Ühest küljest on projekti eesmärk aidata ettevõtjatel näha, milliseid võimalusi merevetikate olemasolu neile annab, ning teisest küljest tahetakse projekti kaudu koguda piisavalt teaduslikke andmeid, et luua õigusraamistik merevetikate säästvaks korjamiseks.

Projekti etteotsa asub tuntud Läti teadusasutus ning see hõlmab mitmesuguseid toiminguid alates andmete kogumisest, analüüsimisest ja laborikatsetest kuni töövahendite, kaartide ja lõppkasutajatele mõeldud suuniste väljatöötamiseni. Tulemusi tutvustatakse kõikidele FLAGidele ja asjakohastele sidusrühmadele eri töötubade ja kohtumiste raames.

 

Results: 

Projekt on alles algusjärgus ning uurimistegevuse tulemused ja järeldused avalikustatakse kavakohaselt 2019. aasta maiks. Üks põhilisi tulemusi, mida projektist oodatakse, on Läti merevetikate avaliku andmebaasi loomine. See sisaldaks teavet eri tüüpi merevetikate, nende eripärade ja võimalike kasutusalade kohta, samuti suuniseid ressursi kasutamiseks kaubandustegevuse arendamiseks (kohalikele ettevõtjatele) ning ressursi kaardistamiseks (omavalitsustele) koos keskkonnaalaste nõuannete ja jälgimistegevusega. Ühtlasi aitavad projekti tulemused kaasa õigusraamistiku määratlemisele ning kehtestavad süsteemi merevetikate kasutamiseks kaubanduslikul ja mittekaubanduslikul eesmärgil Läti rannikul.

Transferability: 

Merevetikad on mitmetes FLAGi piirkondades esinev tavapärane ressurss ja projekti ideed saab otseselt rakendada piirkondades, kus leidub alakasutatud loodusvarasid ning puudub asjakohane õigusraamistik. Protsessi (FLAGide omavaheline koostöö ning ettevõtjate, omavalitsuste ja uurimisasutuste kokkuviimine) saab rakendada mitmes valdkonnas, olgu selleks siis merevetikad või muude kalandus- ja põllumajandustoodete uuenduslik kasutus.

 

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Õppetunnid: Teabe- ja õigusvaakumiga tegelemine on mahukas projekt ning seejuures on oluline, et saaksime toetuda kõikide asjassepuutuvate sidusrühmade koostöövalmidusele ja kättesaadavusele juba projekti alguses. Oluline on ka see, et ülesande täitmiseks valitaks sobiv uurimisasutus. Selleks, et kõik asjakohased isikud andmetega nõustuksid ja neid rakendaksid, peab uurimismeeskond olema hea mainega, kogenud ja usaldusväärne.
  • Panus CLLD eesmärgi saavutamiseks: koostöö

Partners

Six Latvian FLAGs

Funding

Total project cost €50 000
FLAG grant €50 000
  • EU contribution (EMFF): €37 500
  • Public contribution (national): €12 500

Project information

Timeframe of implementation From Mar 2018 to Mar 2019
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

[LV204] Partnerība Laukiem un Jūrai

Contact details

Organisation Contacts

[LV204] Partnerība Laukiem un Jūrai
Ms. Ilze Turka
+371 29 528 441
Latvia

Organisation Contacts

[LV204] Partnerība Laukiem un Jūrai
Ms. Ieva Vitola Deusa
+371 29 528 441
Latvia
Publication date: 
11/04/2018
PDF Version