FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Opfordring til øget brug af mindre anvendte fiskearter og forbedring af social integration

Country:
FLAG'en Ostrobothnia støttede et projekt, der gik ud på at få lokalbefolkningen og migranter til at udarbejde opskrifter på mad med fiskearter, der hidtil ikke har været anvendt i særligt omfang. Det medførte, at forbruget af de knap så værdsatte fisk steg, og at det kulturelle samarbejde og integrationen af migranterne blev forbedret.

Description

Ud over at være betydningsfuldt for den lokale fødevareproduktion udgør fiskeri også en væsentlig del af finnernes nationale identitet og fødevarekultur i kystområderne og inde i landet. Lokalt landet fisk anses for at være en ressource, der kunne udnyttes mere effektivt, især hvad angår arter, der ikke udnyttes i særlig høj grad, som brasen, skalle, rimte og smelt. Kendskabet til de fleste mindre anvendte fiskearter er ikke særlig udbredt blandt forbrugere og restauratører, som heller ikke sætter pris på dem.

I kølvandet på den store tilstrømning af migranter i 2015 opstod et øget behov for at finde frem til tiltag, der bedre ville kunne bygge bro mellem migranter og lokalbefolkning. I den hensigt at tackle begge udfordringer satte Smartfish-projektet sig for at øge kendskabet til og forbruget af lokale fiskearter samt integrere migranter med forskellig kulturel baggrund i lokalsamfundet gennem madlavningsarrangementer og erfaringsudveksling. Der blev undervejs i projektet udviklet en ny integrationsmodel for migranter samt nytænkende opskrifter med de mindre anvendte fiskearter.

Projektet havde desuden også til formål at ændre forbrugernes opfattelse af de mindre anvendte fiskearter ved at lægge vægt på deres positive aspekter, f.eks. CO2-aftryk og den korte transportafstand. Finsk fiskeri bidrager for eksempel til en årlig reduktion af fosforudledningen fra Østersøen på 700 ton, hvilket er dobbelt så meget som målsætningen for den landbaserede reduktion.

Projektet blev afviklet af den finsk-svensk udgave af Marthaforbundet, som udbyder kurser inden for kultur og husholdning og arbejder for at fremme trivsel og livskvalitet i Finland. Organisationen har en bred viden om lokal fødevareproduktion og formidler oplysning om bæredygtige måder at leve på.

Results: 

Den tydeligste effekt af Smartfish-projektet var, at det bragte nye grupper sammen, hvilket medførte en markant forbedring af samarbejdet mellem migranter, lokalsamfund og fiskere. Den nyskabende anvendelse af lokale fiskearter fungerede således som katalysator for integration af migranter og lokalbefolkning, og deltagerne lærte via forskellene i fødevarekulturer at tilberede fisk på nye måder.

For at sikre en geografisk spredning og teste, hvordan integrationsmetoden ville fungere for forskellige områder og for grupper med forskellige sprogsammensætninger, blev der afholdt 13 arrangementer i tre kommuner (Petalax, Kristinestad og Jakobstad). Ud over migranterne deltog også forskellige gæstetalere, erhvervs- og fritidsfiskere, brancherepræsentanter, fagfolk fra forarbejdningsvirksomheder samt restauratører i kurserne. Deltagere uden erfaring med at fange og tilberede fisk (f.eks. isfiskeri, rengøring eller filetering af fisk) nød godt af, at også professionelle fiskere deltog i kurserne. Deltagerne lærte også om, hvordan erhvervsfiskere arbejder.

Der blev fremstillet en video for at fortælle om projektet, og der blev trykt nyudviklede fiskeopskrifter med mindre anvendte fiskearter på postkort. Flere lokale nyhedsmedier (Kustnytt, Martha-bladet og Syd-Österbotten) samt nationale aviser (Hufvudstadsbladet) og nyhedsprogrammer (Närbild) berettede om projektet.

Transferability: 

Kulturel mangfoldighed er altid et aktiv og kan føre til nyskabende løsninger på forskellige udfordringer. Ved at samle forskellige befolkningsgrupper fandt dette projekt frem til originale måder at forbedre den sociale integration på, samtidig med at de lokale fiskere fik øget deres indtægter på en miljømæssigt bæredygtig måde. Madlavning er en af mange aktiviteter, der kan bruges til at fremme den maritime kulturarv og de lokale produkter, samtidig med at der skabes muligheder for forskellige lokalsamfund i ens eget område, hvor man kan mødes og lære af hinanden.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Erfaringer: Når folk med andre baggrunde og kulturer inddrages i et givet projekt, er det vigtigt at udpege nogen, der vil være velegnede til at fungere som formidlere, f.eks. nogen, der allerede arbejder med eller kender projektdeltagerne, da der kan være sproglige og kulturelle barrierer. Projektet byggede på princippet om "learning by doing", og gensidig tillid og kommunikation var således altafgørende for, at det lykkedes.

Bidrag til målet om lokaludvikling styret af lokalsamfundet: (d) fremme af social trivsel og kulturarven i områder med fiskeri og akvakultur, herunder den fiskeri- og akvakulturrelaterede og maritime kulturarv.

Funding

Total project cost €32 625
FLAG grant €32 625
  • EU contribution (EMFF): €15 272
  • Public contribution (national): €14 091
  • Public contribution (local): €3 262
Beneficiary contribution €8 156

Project information

Timeframe of implementation From Aug 2017 to Jun 2019
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Martha Organisation
Publication date: 
15/11/2021
PDF Version