FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Alakasutatud kalaliikide tarbimise ja sotsiaalse lõimumise soodustamine

Country:
Ostrobotnia FLAG toetas projekti, mille käigus lõid kohaliku kogukonna liikmed ja sisserändajad alakasutatud kalaliikide jaoks uuenduslikke retsepte. Projekti tulemusena suurenes alakasutatud kalaliikide tarbimine ning paranes sisserändajate kultuuriline ja sotsiaalne lõimumine.

Description

Kalandusel on tähtis osa nii kohaliku toidu tootmises, Soome rahvuslikus identiteedis kui ka ranniku- ja sisemaa-alade toidukultuuris. Kohapeal püütud kala, eriti alakasutatud liike (nagu latikas, särg, säinas ja tint) peetakse ressursiks, mida saab tõhusamalt ära kasutada. Samas ei tunne ega väärtusta neid liike suurem osa tarbijatest ja restoraniomanikest.

2015. aastal tekkis migrantide sissevoolu tagajärjel üha suurem vajadus sidemete loomiseks kohalike kogukondade ja sisserändajate vahel. Nende kahe probleemiga tegelemiseks algatati projekt Smartfish, mille eesmärk oli suurendada toiduvalmistamisürituste ja kogemuste vahetamise kaudu inimeste teadmisi kohalikest kalaliikidest ja lõimida eri kultuuride sisserändajaid kohalike kogukondadega. Projekti käigus töötati välja uus mudel sisserändajate lõimimiseks ja uuenduslikud retseptid alakasutatud kalaliikide jaoks.

Lisaks taheti projekti abil muuta tarbijate suhtumist alakasutatud kalaliikidesse, tuues esile nende häid külgi, nagu väikest keskkonnamõju ja lühikesi transpordivahemaid. Näiteks panustavad Soome kalapüügipiirkonnad igal aastal Läänemere fosforisisalduse vähendamisse 700 tonni, mis on kaks korda suurem kogus kui maismaalt lähtuvale vähenemisele seatud eesmärgid.

Projekti viis ellu Martha Organisation, mille tegevusalad Soomes on kultuuri- ja kodanikuõpetus ning neid toetavad tegevused heaolu ja elukvaliteedi parandamiseks. Sellel Soome-Rootsi organisatsioonil on laialdased teadmised kohaliku toidu tootmisest ja jätkusuutliku eluviisi kohta teabe jagamisest.

Results: 

Projekti Smartfish korral oli kõige erilisem uute inimrühmade kokkuviimine, parandades nii eelkõige sisserändajate, kohalike kogukondade ja kalurite omavahelist suhtlemist. Seega elavdas alakasutatud kohalike kalaliikide uuenduslik tarbimine sisserändajate ja kohalike inimeste lõimumist ning osalejad õppisid tundma ka eri toidukultuure, et leida uusi viise kalatoitude valmistamiseks.

Korraldati 13 üritust kolmes omavalitsuses (Petalaxis, Kristinestadis ja Jakobstadis), et laiendada projekti geograafilist haaret ning katsetada lõimimist eri piirkondades ja eri keelerühmade esindajate vahel. Kursustel osalesid peale sisserändajate ka külalisesinejad, tööstus- ja harrastuskalurid, tööstuse esindajad, kalatoitude töötlejad ja restoranide omanikud. Kutseliste kalurite osavõtt oli osalejate jaoks väga kasulik, sest viimastel puudusid varasemad teadmised kalapüügist või kala valmistamisest (nt jääalusest kalapüügist, kala puhastamisest või fileerimisest). Osalejad tutvusid ka tööstuskalurite tööga.

Projekti avalikustamiseks valmistati seda tutvustav video ja postkaartidele trükiti uuenduslikud kalatoitude retseptid alakasutatud liikide kalast. Projekti tutvustati mitmes kohalikus väljaandes (Kustnytt, Martha ajakiri ja Syd-Österbotten) ja riiklikus ajalehes (Hufvudstadsbladet) ning uudistesaates („Närbild“).

Transferability: 

Kultuuriline mitmekesisus on alati väärtus ja see võib aidata probleemidele uuenduslikke lahendusi leida. Selle projekti käigus leiti ainulaadne viis, kuidas tuua kokku erinevaid inimeste rühmi ja suurendada samal ajal keskkonnasäästlikul viisil kalurite sissetulekuid. Toiduvalmistamine on üks paljudest tegevustest, mida saab kasutada merekultuuri pärandi ja kohalike toodete esiletõstmiseks, luues samal ajal oma piirkonna eri kogukondadele võimalusi kokku saada ja üksteiselt õppida.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Õppetunnid: projektis, kus saavad kokku eri päritolu ja kultuuritaustaga inimesed, võib tekkida keelelisi ja kultuuriga seotud takistusi. Seetõttu on oluline kaasata häid vahendajaid ehk inimesi, kes on nendega juba töötanud või tunnevad neid. Selles projektis kasutati töö käigus õppimise meetodit, mistõttu oli vastastikune usaldus ja suhtlemine projekti edu seisukohalt väga oluline.

Panus kogukonna juhitud kohaliku arengu (CLLD) eesmärgi täitmisse: d) edendada kalandus- ja vesiviljeluspiirkondades sotsiaalset heaolu ja kultuuripärandit, sealhulgas kalanduse, vesiviljeluse ja merendusega seotud kultuuripärandit.

Funding

Total project cost €32 625
FLAG grant €32 625
  • EU contribution (EMFF): €15 272
  • Public contribution (national): €14 091
  • Public contribution (local): €3 262
Beneficiary contribution €8 156

Project information

Timeframe of implementation From Aug 2017 to Jun 2019
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Martha Organisation
Publication date: 
15/11/2021
PDF Version