FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Μικροπιστώσεις για παραδοσιακούς αλιείς

Official Title: 
Microcredito "Credito a Piccoli Pesci"
Country:
Region: 
ID: 
GPP017-IT31
Επί χρόνια, οι τοπικοί αλιείς βιώνουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Το τραπεζικό σύστημα της περιοχής έχει περιοριστεί σε λίγους φορείς που θέτουν αυστηρούς περιορισμούς στη χορήγηση δανείων. Οι αλιείς δεν έχουν πάντα τη δυνατότητα να παρέχουν εγγυήσεις, γεγονός που δυσχεραίνει τη πρόσβασή τους σε δάνεια. Δεδομένου ότι οι αλιείς δεν πληρούν πάντα τις προδιαγραφές ενός δανειολήπτη, μπορούν να απορριφθούν από την τράπεζα. Σε πρόσφατες συζητήσεις με τους ντόπιους αλιείς αναδείχτηκε η ανάγκη τους για ένα πιο προσβάσιμο πιστωτικό σύστημα που θα τους βοηθήσει να χρηματοδοτήσουν τις πρωτοβουλίες τους.
clld017-boat

Description

Επί χρόνια, οι τοπικοί αλιείς βιώνουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Το τραπεζικό σύστημα της περιοχής έχει περιοριστεί σε λίγους φορείς που θέτουν αυστηρούς περιορισμούς στη χορήγηση δανείων. Οι αλιείς δεν έχουν πάντα τη δυνατότητα να παρέχουν εγγυήσεις, γεγονός που δυσχεραίνει τη πρόσβασή τους σε δάνεια. Δεδομένου ότι οι αλιείς δεν πληρούν πάντα τις προδιαγραφές ενός δανειολήπτη, μπορούν να απορριφθούν από την τράπεζα. Σε πρόσφατες συζητήσεις με τους ντόπιους αλιείς αναδείχτηκε η ανάγκη τους για ένα πιο προσβάσιμο πιστωτικό σύστημα που θα τους βοηθήσει να χρηματοδοτήσουν τις πρωτοβουλίες τους.

Έτσι δημιουργήθηκε το ταμείο μικροπιστώσεων που θα ικανοποιήσει τις ανάγκες των αλιέων σε χρηματοδότηση και θα στηρίξει πρωτοβουλίες που άπτονται του αλιευτικού τομέα. Τέτοιου είδους μικρές επενδύσεις μπορούν να παρακολουθούνται εύκολα χάρη στην «εγγύτητα» των δικαιούχων και του φορέα διαχείρισης του ταμείου. Χάρη στο σύστημα αυτό, μπορεί να εφαρμοστεί η τοπική στρατηγική της FLAG με σκοπό τη σύσταση νέων επιχειρήσεων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας και παραγωγής των υφιστάμενων.

Η ιδιωτική εταιρεία παροχής πιστώσεων υπάγεται στην FLAG Ανατολικής Σαρδηνίας, που κατέστησε δυνατή τη σύσταση του ταμείου. Η εταιρεία έχει εγγραφεί ως πάροχος μικροπιστώσεων με δικαίωμα παροχής μικροπιστώσεων βάσει των εθνικών διατάξεων.

Το πρώτο βήμα είναι να εκπονήσουν ένα μικρής κλίμακας πιλοτικό έργο στην παράκτια περιοχή της Ανατολικής Σαρδηνίας. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα του πιλοτικού έργου θα αξιολογηθούν προκειμένου να επαναληφθούν ενδεχομένως σε μεγαλύτερη περιφερειακή κλίμακα με πιο ενεργό συμμετοχή τρίτων και της εταιρικής σχέσης της FLAG. Η τοπική διαχείριση από την FLAG θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στο έργο παρέχοντας άμεση υποστήριξη μεταξύ της εταιρείας πιστώσεων και των αλιέων.

Εφόσον συνταχθούν οι κανονισμοί του ταμείου και υπογραφεί η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας παροχής μικροπιστώσεων και της FLAG, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση. Το έργο θα προσφέρει χρηματοδότηση (συμπεριλαμβανομένης και της καθοδήγησης) και προώθηση πρωτοβουλιών. Οι δραστηριότητες θα παρακολουθούνται και θα αξιολογούνται για να εκτιμηθεί η επιτυχία του ταμείου μικροπιστώσεων. 

Results: 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι 5-8 συνεταιρισμοί να υποβάλουν, εντός του 2017, αίτηση για μικροπιστώσεις μέσου ύψους 10 000 ευρώ. Το έργο απευθύνεται προς το παρόν μόνο σε συνεταιρισμούς, νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις και εταιρείες με εμπειρία έως πέντε έτη.

Transferability: 

Το έργο παρουσιάζει ενδιαφέρον για άλλες αλιευτικές και παράκτιες περιοχές, διότι θα μπορούσε να αντιγραφεί σε περιοχές με προβλήματα στην παροχή πιστώσεων και να προσαρμοστεί στην τοπική πραγματικότητα. Είναι σημαντικό να βρεθεί ένας χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής που θα δεχτεί να εργαστεί με ελάχιστες εγγυήσεις (που θα παρέχουν τρίτοι) και θα διαθέτει τα χρηματοδοτικά μέσα. Κατά πάσα πιθανότητα, θα πρόκειται για μια δημόσια αρχή ή ένα φορέα που θα έχει ως σκοπό να στηρίξει τις μικρές επιχειρήσεις.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Διδάγματα:Στην Ιταλία, τέτοιου είδους χρηματοδότηση σε μορφή μικροπιστώσεων δεν θα μπορούσε να χορηγηθεί από το ΕΤΘΑ και θα έπρεπε να βρεθεί εναλλακτική. Αυτό που πρωτεύει είναι να εξεταστεί εάν αυτό ισχύει σε άλλες χώρες. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του έργου αυτού είναι η εξεύρεση ενός χρηματοδοτικού διαμεσολαβητή που θα μπορεί και θα δεχτεί να χορηγήσει προσβάσιμες μικροπιστώσεις.
  • Συνεισφορά στο στόχο ΤΑΠΤΟΚ:
    •  προστιθέμενη αξία, δημιουργία θέσεων εργασίας, προσέλκυση νέων και προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
    •  ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και ναυτιλιακών δραστηριοτήτων.

Funding

Total project cost €103 000
FLAG grant €3 000
Beneficiary contribution €100 000
  • Private credit company
    100 000

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2017 to Dec 2019
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

GAC Sardegna Orientale

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Giusy Doneddu
Italy

Organisation Contacts

GAC Sardegna Orientale
Mr. office
Italy

Organisation Contacts

GAC Sardegna Orientale
Ms. Giusy Doneddu
Italy
Publication date: 
17/01/2017
PDF Version