FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Method

Απλούστευση της προπαρασκευαστικής υποστήριξης στην Πολωνία

Official Title: 
Simplifying preparatory support in Poland
Country:
ID: 
GPM003-PL

Description

Context, needs, opportunity: 

Η προπαρασκευαστική υποστήριξη αποτελεί υποχρεωτικό στοιχείο της Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ) στο πλαίσιο όλων των ευρωπαϊκών Ταμείων και βασικός της σκοπός είναι να παρέχει στήριξη στις Ομάδες Τοπικής Δράσης και τις FLAG στην κατάρτιση της τοπικής στρατηγικής τους ανάπτυξης (ΤΣΑ). Στην Πολωνία, οι τοπικές εταιρικές σχέσεις που υπέβαλαν αίτηση για Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ) στο ΕΓΤΑΑ ή στο ΕΤΘΑ έπρεπε να υποβάλουν τις στρατηγικές τους έως τα τέλη του 2015. Συνεπώς, ήταν σημαντικό να διατεθεί άμεσα η εν λόγω στήριξη χωρίς να δημιουργείται περιττό γραφειοκρατικό βάρος για τις Ομάδες Τοπικής Δράσης και τις FLAG.

Η μεθοδολογία εισαγωγής της προπαρασκευαστικής υποστήριξης στην Πολωνία είχε ως στόχο:

 • να διατεθεί άμεσα η χρηματοδότηση στις Ομάδες Τοπικής Δράσης και τις FLAG, χωρίς να απαιτείται μακρά διαδικασία υποβολής αίτησης και διαδικασία αξιολόγησης,
 • να μειωθεί το διοικητικό βάρος έτσι ώστε το προσωπικό των Ομάδων Τοπικής Δράσης και των FLAG να μπορεί να εστιάζει στην κινητοποίηση της κοινότητας και την κατάρτιση μιας στρατηγικής υψηλής ποιότητας,
 • να δοθεί μια ευέλικτη απάντηση στους διάφορους συνδυασμούς χρηματοδότησης του ΕΤΘΑ και του ΕΓΤΑΑ στις στρατηγικές των Ομάδων Τοπικής Δράσης και των FLAG.

Η υλοποίηση της Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ) στην Πολωνία είναι εν πολλοίς εναρμονισμένη με όλα τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ). Όλα τα Ταμεία έχουν δημοσιεύσει μια κοινή πρόσκληση για στρατηγικές και έναν κοινό οδηγό κατάρτισης Τοπικών Στρατηγικών Ανάπτυξης.

 

Απλουστευμένη προπαρασκευαστική υποστήριξη στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ

Αναφορικά με αυτή την προπαρασκευαστική υποστήριξη, το Υπουργείο Γεωργίας αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (κατ’αποκοπή ποσά).  Αντί να αιτιολογούν κάθε δαπάνη ξεχωριστά, οι Ομάδες Τοπικής Δράσης και οι FLAG πρέπει να αποδεικνύουν ότι παρήγαγαν ορισμένο αριθμό αποτελεσμάτων (όπως περιγράφονται παρακάτω). Το ύψος του κατ’αποκοπή ποσού εξαρτάται από τον αριθμό των κατοίκων μιας Ομάδας Τοπικής Δράσης και μιας FLAG (υπάρχουν τρία όρια που ισοδυναμούν με περίπου 27.000, 33.000 και 36.000 ευρώ). Υπάρχει επίσης δυνατότητα προκαταβολών.

Τα τρία κατ’αποκοπή ποσά υπολογίζονται βάσει των πραγματικών λειτουργικών δαπανών που πραγματοποιούνται την προηγούμενη περίοδο και επικυρώνονται από ένα κορυφαίο ινστιτούτο αγροτικής έρευνας. Το απλουστευμένο έντυπο αίτησης συμπεριελάμβανε μια περιγραφή της Ομάδας Τοπικής Δράσης και της FLAG, της περιοχής της, καθώς και απόδειξη της δέσμευσης διαφόρων τομέων σε κάθε δήμο της περιοχής. Επίσης, οι Ομάδας Τοπικής Δράσης και οι FLAG είναι υποχρεωμένες:

 • να απασχολούν ένα συγκεκριμένο ελάχιστο αριθμό προσωπικού για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να καταρτίσουν τη στρατηγική και τουλάχιστον 4 μήνες μετά την υποβολή της (δηλ. περίπου έως το Μάρτιο 2016),
 • να συστήσουν γραφείο που να λειτουργεί έναν ελάχιστο αριθμό ωρών εβδομαδιαίως,
 • να διατηρούν ιστοσελίδα,
 • να διεξάγουν τουλάχιστον μια συνάντηση προγραμματισμού στρατηγικής σε κάθε δήμο στην περιοχή της Ομάδας Τοπικής Δράσης και της FLAG,
 • να υποβάλλουν μια τοπική στρατηγική ανάπτυξης που να πληροί τις τυπικές προδιαγραφές της πρόσκλησης. Οι περιφερειακές αρχές (Ενδιάμεσος Φορέας) επιβεβαιώνουν τις συνθήκες απασχόλησης και διενεργούν επιτόπιους ελέγχους προκειμένου να βεβαιωθούν για τη διεξαγωγή των συναντήσεων χωρίς, ωστόσο, να ελέγχουν όλα τα οικονομικά έγγραφα.

Προπαρασκευαστική υποστήριξη που χρηματοδοτείται από την Τεχνική Συνδρομή του ΕΤΑ 2007-2013

Μια άλλη επιλογή που διατίθεται μόνο στις υφιστάμενες FLAG ήταν να ζητήσουν συμπλήρωμα των δαπανών λειτουργίας και οργάνωσης που χρηματοδοτήθηκαν από την Τεχνική Συνδρομή του ΕΤΑ 2007-2013. Η χρηματοδότηση αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την οργάνωση της κοινότητας και για δαπάνες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης.

Οι δύο επιλογές αποκλείονται αμοιβαία. Ως εκ τούτου, οι Ομάδες Τοπικής Δράσης και οι FLAG έπρεπε να επιλέξουν ποια ταιριάζει καλύτερα στην περίπτωσή τους. Συνολικά, περίπου 300 ομάδες υπέβαλαν αίτηση για τις απλουστευμένες επιλογές κόστους, εκ των οποίων οι 18 είναι δυνητικές FLAG (δηλ. προτίθενται να χρησιμοποιήσουν το ΕΤΘΑ και το ΕΓΤΑΑ). Περίπου 30 FLAG ζήτησαν παράταση των συμβολαίων τους από την περίοδο 2007-2013 προκειμένου να καταρτίσουν τις νέες στρατηγικές τους. Η επιλογή των Ομάδων Τοπικής Δράσης και των FLAG αναμένεται να πραγματοποιηθεί μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου 2016.

Περισσότερα σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους

Main achievements: 

η διαδικασία παροχής προπαρασκευαστικής υποστήριξης έχει απλουστευτεί σε μεγάλο βαθμό μέσω της μείωσης του διοικητικού βάρους και της αποτροπής καθυστερήσεων. Εξάλλου, η επιτυχημένη χρήση των κατ’αποκοπή ποσών παρότρυνε και άλλους να υποβάλλουν αίτηση για  απλουστευμένες επιλογές κόστους στην Πολωνία: αρχικά επικρατούσε σκεπτικισμός τόσο στη Διαχειριστική Αρχή όσο και τον Oργανισμό Πληρωμών. Τώρα όμως που έχουν πειστεί ότι μπορούν να λειτουργήσουν, αποφασίστηκε να χρησιμοποιήσουν μια άλλη μορφή απλουστευμένων κοστών (κατ’αποκοπή συντελεστές) για τις δαπάνες λειτουργίας και οργάνωσης στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ.

 

Transferability: 

Πολλά κράτη μέλη ενδιαφέρονται για τη χρήση των απλουστευμένων επιλογών κόστους στο πλαίσιο της Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ) και κυρίως για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών (π.χ. προπαρασκευαστική υποστήριξη ή λειτουργικές δαπάνες), ενώ άλλες ακόμα διστάζουν. Το παράδειγμα της Πολωνίας καταδεικνύει ότι μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη με οφέλη τόσο για τις αρχές του προγράμματος (Διαχειριστική Αρχή/Οργανισμός Πληρωμών) όσο και για τις Ομάδες Τοπικής Δράσης και τις FLAG. 

Lessons: 

Τα αρχικά στάδια προετοιμασίας μιας απλουστευμένης επιλογής κόστους (υπολογισμός των κατ’αποκοπή ποσών και ορισμός των κατάλληλων συνθηκών για την επιχορήγηση) μπορεί να είναι χρονοβόρα και υψηλής έντασης. Η καλή συνεργασία μεταξύ εθνικών και περιφερειακών αρχών καθώς και με τον οργανισμό πληρωμών ήταν ύψιστης σημασίας.

Resources

Staff resources (FTE): 
0
Other resources: 
 • Περίπου  τρεις ανθρωπομήνες εργασίας του προσωπικού, ήτοι το 1/4 του ετήσιου ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ).

 • Στοιχεία από τον οργανισμό πληρωμών σχετικά με τις επιλέξιμες δαπάνες, ερωτηματολόγια από τοπικές ομάδες με σκοπό να αξιολογήσουν την απαιτούμενη ελάχιστη απασχόληση, κλπ.


Επαφές: (programming period 2007-2013) :

 • Jolanta Perkowska, Head of Unit, Ministry of Agriculture and Rural Development (EMFF)
  e-mail: jolanta.perkowska (at) minrol.gov.pl
 • Lukasz Tomczak, Chief Specialist, Ministry of Agriculture and Rural Development (EAFRD)
  e-mail: Lukasz.tomczak (at) minrol.gov.pl
 • Joanna Gierulska, Head of Unit, Ministry of Agriculture and Rural Development (EARDF)
  e-mail : joanna.gierulska (at) minrol.gov.pl

 

Information

Timeframe of implementation From Feb 2015 to May 2015
Sea Basins
Type of area
Theme

Organisation

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Publication date: 
30/11/2015
PDF Version