FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Method

Uproszczenie wsparcie przygotowawczego w Polsce

Official Title: 
Simplifying preparatory support in Poland
Country:
ID: 
GPM003-PL

Description

Context, needs, opportunity: 

Wsparcie przygotowawcze jest obowiązkowym elementem RLKS w ramach wszystkich funduszy UE, a jego głównym celem jest zapewnienie wsparcia LGD i LGR w przygotowaniu lokalnej strategii rozwoju (LSR). W Polsce lokalne partnerstwa ubiegające się o środki z EFRROW lub EFMR miały przedstawić swoje strategie do końca roku 2015. Zatem istotne stało się szybkie udostępnienie takiego wsparcia, bez stwarzania niepotrzebnych obciążeń biurokratycznych dla LGD i LGR.

Metodyka uruchomienia wsparcia przygotowawczego w Polsce miała na celu:

 • uprzystępnienie środków finansowych dostępnych dla LGD i LGR szybko, bez długotrwałego procesu składania wniosków i ich oceny;
 • zmniejszenie obciążeń administracyjnych, tak aby pracownicy LGD i LGR mogli skupić się na animowaniu społeczności i opracowaniu strategii wysokiej jakości;
 • umożliwienie elastycznego reagowania na różne kombinacje środków z EFMR i EFRROW w strategii LGD/LGR.

Wdrożenie RLKS w Polsce jest w dużej mierze zharmonizowane między różnymi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi (EFSI). Wszystkie fundusze opublikowały wspólne wezwanie do składania wniosków i wspólny przewodnik jak tworzyć lokalne strategie rozwoju (LSR).

Uproszczone wsparcie przygotowawcze w ramach EFRROW

Dla wsparcia przygotowawczego Ministerstwo Rolnictwa postanowiło wykorzystać uproszczone formy kosztów (kwoty ryczałtowe). Zamiast uzasadniać każdy pojedynczy element wydatków, LGD/LGR muszą wykazać osiągnięcie określonej liczby rezultatów (patrz niżej). Wysokość ryczałtu zależy od liczby mieszkańców na obszarze LGD/LGR (są trzy progi o równowartości około 27.000 €, 33.000 € i 36.000 €). Dostępne są również płatności zaliczkowe.

Wysokości trzech kwot ryczałtowych zostały obliczone na podstawie rzeczywistych kosztów funkcjonowania LGD ponoszonych w minionym okresie i zweryfikowanych przez niezależny instytut badawczy. Uproszczony formularz zgłoszeniowy zawiera opis LGD/LGR, obszaru jej działania, a także poświadczenie zaangażowania różnych sektorów w każdej gminie na tym obszarze. LGD/LGR mają również obowiązek:

 • zatrudniać pewną minimalną liczbę pracowników na czas konieczny do przygotowania strategii i co najmniej 4 miesiące od jej złożenia (czyli do około marca 2016 roku);
 • utworzyć biuro, które jest otwarte przez pewną minimalną liczbę godzin tygodniowo;
 • prowadzić stronę internetową;
 • przeprowadzić przynajmniej jedno spotkanie dotyczące planowania strategii w każdej gminie na swoim terenie;
 • złożyć LSR zgodną z wymogami formalnymi. Władze regionalne (Instytucja Pośrednicząca) sprawdzają warunki zatrudnienia i przeprowadzają na miejscu kontrole w celu upewnienia się, że realizowane są zaplanowane spotkania, ale bez konieczności sprawdzania całej dokumentacji finansowej.

Wsparcie przygotowawcze finansowane z pomocy technicznej EFR 2007-2013

Druga opcja, dostępna jedynie dla już istniejących LGR, polegała na tym, że mogły otrzymać dodatkową kwotę na koszty funkcjonowania i animacji, pochodzącą z pomocy technicznej Europejskiego Funduszu Rybackiego 2007-2013. Środki te mogły być użyte na animowanie społeczności i koszty związane z przygotowaniem LSR.

Opcje te wykluczały się wzajemnie, toteż LGD/LGR musiały wybierać, która z nich lepiej odpowiada ich sytuacji. W sumie o wsparcie w formie ryczałtu wystąpiło ok. 300 grup, z których 18 jest potencjalnymi LGR (tj. zamierzają korzystać nie tylko z EFRROW, ale także EFMR). Ok. 30 LGR wystąpiło o rozszerzenie umów podpisanych na okres 2007-2013 o środki pozwalające na przygotowanie nowych strategii. Wybór LGD i LGR powinien nastąpić między marcem a majem 2016 r.

Więcej informacji na temat kosztów uproszczonych

 

Main achievements: 

Proces udzielania wsparcia przygotowawczego został znacząco uproszczony, ograniczając w ten sposób obciążenia biurokratyczne i skracając procedury. Skuteczne zastosowanie ryczałtów otworzyło też drogę do dalszego stosowania w Polsce kosztów uproszczonych: po początkowo sceptycznym podejściu ze strony wielu osób zarówno w instytucji zarządzającej, jak i w agencji płatniczej, udało się wiele z nich przekonać, że to podejście może działać, dzięki czemu uruchmiona została kolejna forma kosztów uproszczonych (stawki ryczałtowe) dla kosztów bieżących i animacji w ramach EFRROW

Transferability: 

Wiele państw członkowskich interesuje się wykorzystaniem kosztów uproszczonych w ramach RLKS, szczególnie dla niektórych rodzajów kosztów (takich jak wsparcie przygotowawcze czy koszty bieżące), ale niektóre ciagle się wahają. Polski przykład pokazuje, że da się je zastosować w praktyce i że przynosi to korzyści zarówno instytucjom na poziomie programowania (IZ, AP) jak i samym LGD/LGR.

Lessons: 

Początkowy etap przygotowania metodyki kosztów uproszczonych (kalkulacja kwot ryczałtowych i określenie warunków jakie muszą spełnić beneficjenci) może być czaso- i pracochłonny. Sprawą kluczową jest dobra współpraca między instytucjami zarządzającymi na poziomie krajowym i regionalnym oraz z agencją płatniczą.

Resources

Staff resources (FTE): 
0
Other resources: 
 • Approximately three person-months of staff work, i.e. the equivalent of 1/4 annual FTE. 
 • Data from the paying agency on eligible costs, questionnaires from local groups to estimate the necessary minimum employment etc. 

Contacts (programming period 2007-2013) :

 • Jolanta Perkowska, Head of Unit, Ministry of Agriculture and Rural Development (EMFF)
  e-mail: jolanta.perkowska (at) minrol.gov.pl
 • Lukasz Tomczak, Chief Specialist, Ministry of Agriculture and Rural Development (EAFRD)
  e-mail: Lukasz.tomczak (at) minrol.gov.pl
 • Joanna Gierulska, Head of Unit, Ministry of Agriculture and Rural Development (EARDF)
  e-mail : joanna.gierulska (at) minrol.gov.pl

 

Information

Timeframe of implementation From Feb 2015 to May 2015
Sea Basins
Type of area
Theme

Organisation

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Publication date: 
30/11/2015
PDF Version