FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Method

Βραβεία καλύτερου έργου στη Λετονία

Official Title: 
Best project awards in Latvia
Country:
Region: 
ID: 
GPM013-LV01

Description

Context, needs, opportunity: 

Η FLAG της Liepaja (που είναι και ΟΤΔ) δραστηριοποιείται σε μια παράκτια περιοχή με οικονομία εν πολλοίς εξαρτώμενη από τη γεωργία και την αλιεία μικρής κλίμακας. Μια σημαντική πρόκληση για τη FLAG είναι να διασφαλίσει την εμπλοκή της τοπικής κοινότητας και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δραστηριότητές της. Άλλη πρόκληση είναι να διασφαλίσει ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι θα προτείνουν επαρκή αριθμό ποιοτικών έργων σε συμφωνία με την τοπική στρατηγική.

Η απονομή βραβείων στα καλύτερα έργα προσβλέπει στην:

 • διάχυση πληροφοριών σχετικά με την υποστήριξη που παρέχει η FLAG/ΟΤΔ και τη διασφάλιση της εμπλοκής της κοινότητας,
 • προβολή παραδειγμάτων καλών έργων που μπορούν να εμπνεύσουν και να ενθαρρύνουν δυνητικούς δικαιούχους
 • συλλογή δεδομένων σχετικά με τα αποτελέσματα και την προώθηση της λογοδοσίας μεταξύ διαχειριστών έργων με σκοπό την επίτευξη των αποτελεσμάτων.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η επίτευξη των στόχων αυτών με διασκεδαστικό τρόπο.

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε σε ετήσια βάση από το 2010 έως το 2014 με σκοπό να αναδείξει τα καλύτερα έργα που δέχονται υποστήριξη από τη FLAG/ΟΤΔ. Ο επόμενος έχει προγραμματιστεί για το 2017. Υπάρχουν πέντε κατηγορίες βραβείων για τα έργα LEADER:

 • της τοπικής αυτοδιοίκησης της χρονιάς,
 • της πιο επιτυχημένης αγροτικής επιχείρησης,
 • του πιο δραστήριου φορέα/ΜΚΟ,
 • της καλύτερης πρωτοβουλίας για τους νέους,
 • του έργου της χρονιάς – ως προς την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή της FLAG/ΟΤΔ.

Και τρεις κατηγορίες για αλιεία ΤΑΠΤΟΚ:

 • η καλύτερη πρωτοβουλία τουριστικής ανάπτυξης,
 • η πιο επιτυχημένη αλιευτική επιχείρηση,
 • το έργο της χρονιάς – ως προς την ανάπτυξη της αλιευτικής ζώνης.

Κάθε μέλος της κοινότητας μπορεί να υποδείξει ένα έργο, και τρία από τα υποψήφια έργα επιλέγονται από μια επιτροπή 13 μελών της FLAG/ΟΤΔ ως τα καλύτερα κάθε κατηγορίας. Τα έργα βραβεύονται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

 • επιτευχθέντα αποτελέσματα, αντίκτυπος στην περιοχή,
 • ποιότητα της εταιρικής σχέσης πίσω από το έργο (ενδιαφερόμενοι φορείς, εμπλεκόμενοι τομείς),
 • συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της FLAG/ΟΤΔ.
Main achievements: 

Τα βραβεία βελτιώνουν την προβολή του έργου της FLAG/ΟΤΔ και χρησιμεύουν ως έμπνευση για άλλους διαχειριστές έργων, ενώ συνάμα προσφέρουν τη δυνατότητα στην FLAG να συλλέγει δεδομένα, να αναλύει τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο των έργων και να προωθεί τη λογοδοσία μεταξύ των διαχειριστών των έργων. Η τελετή βράβευσης αποτελεί επίσης ένα σημαντικό κοινωνικό γεγονός, το οποίο ενισχύει την κοινοτική συνοχή.  Κάθε τελετή συγκεντρώνει περίπου 120-160 συμμετέχοντες και εμπλέκει όλες τις τοπικές αρχές. Η τελετή λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό μέρος κάθε χρόνο, ενώ το ενδιαφέρον των οκτώ τοπικών αρχών που απαρτίζουν στην FLAG/ΟΤΔ να διοργανώσουν την τελετή αυξάνεται συνεχώς.

Transferability: 

Δυνητικά όλες οι FLAG θα μπορούσαν να διεξάγουν τέτοιους διαγωνισμούς έργων. Θα ήταν ιδιαίτερα σκόπιμο για τις FLAG περιοχών που δυσκολεύονται να προσελκύσουν καλά ποιοτικά έργα ή για τις FLAG που θέλουν να προβληθούν στην αλιευτική κοινότητα και τον τομέα.

Lessons: 
 • Η επιλογή της κατάλληλης περιόδου για τη διεξαγωγή της τελετής απονομών είναι σημαντική (μια φορά η τελετή έλαβε χώρα λίγο πριν τα Χριστούγεννα και παρουσίασε μειωμένο ενδιαφέρον λόγω του φορτωμένου προγράμματος των συμμετεχόντων εκείνη την περίοδο).
 • Η περίοδος στα τέλη Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου αποδείχτηκε καταλληλότερη. Τέτοιου είδους εκδηλώσεις και η δυναμική που δημιουργείται από τη διαδικασία επιλογής και ανάδειξης ενισχύουν το αίσθημα συμμετοχής στην κοινότητα/FLAG, δεδομένου ότι φέρνουν πιο κοντά τους υποψήφιους, τα μέλη της FLAG (τοπικές κοινότητες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς) και τη διαχείριση της FLAG.

Resources

Skills: 
 • Communication
 • Project management
 • Media management
Financial resources: 

The two managers of the LAG/FLAG devote a large share of their working time to this initiative for the two months before event. Beyond the time of the mangers, direct expenses linked to this event (catering, rooms etc.) do not normally exceed €2000 (the philosophy is to keep the costs down and find all opportunities to draw on the assistance of volunteers and the resources of the local authorities that host the event). The event is promoted on the website of the F/LAG, on social media and in local newspapers.

Information

Timeframe of implementation From May 2016 to Jun 2016
Sea Basins
Type of area
Theme

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Inita Ate
+371 63 491 806
Latvia

FLAG Contacts

Ms. Santa Brale
+371 63 491 806
Latvia
Publication date: 
10/12/2016
PDF Version