Latvia

To see the Enforcement fiche for Latvia click here.
Available language(s) : EN , LV
Negodīgas komercprakses aizlieguma likums

1, section 2) Citi šā likuma termini un jēdzieni lietoti Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē. PTAL: "pakalpojums" - personas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros par atlīdzību vai bez tās izpildīts patērētāja pasūtījums vai tāda ar patērētāju noslēgta līguma pildīšana, saskaņā ar kuru tiek iznomāta kāda lieta, izgatavota jauna lieta, uzlabota vai pārveidota esoša lieta vai tās īpašības vai veikts darbs, vai gūts nematerializēts darba rezultāts; "prece" - jebkura lieta, ko piedāvā vai pārdod patērētājam.