Finland

To see the Enforcement fiche for Finland click here.
Available language(s) : EN , FI
Lag om ändring av 2 kap. i konsumentskyddslagen

1:5§ Elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan tässä laissa luonnollista henkilöä taikka yksityistä tai julkista oikeushenkilöä, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti pitää kaupan, myy tai muutoin tarjoaa kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittaviksi.