Bulgaria

To see the Enforcement fiche for Bulgaria click here.
Available language(s) : EN , BG
Закон за защита на потребителите

68 (f), par.4, point 2 трите имена, номера на документ за самоличност и постоянния адрес на физическите лица и наименованието, единния идентификационен код, адреса на управление и правно-организационната форма на юридическите лица и, ако е необходимо, адреса, името, съответно фирмата или единния идентификационен код на търговеца, за чиято сметка действа;