Case decision in SlovakInšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj,
Predmestská 71, PO box 89, 011 79  Žilina
_______________________________________________________________________
Číslo:  P/0269/05/2013                                                                          Dňa: 24. 10. 2013

 Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v  Žiline pre Žilinský kraj, Ústrednému inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. P O U Č E N I E :Keďže správny orgán napriek uvedenému uložil pokutu v spodnej hranici zákonnej sadzby, má za to, že pokuta uložená v tejto výške je vzhľadom na jej represívnovýchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze a hľadiská, pokutou primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.   Správny orgán v zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, ukladá predávajúci, ktorý  porušil  svoje povinnosti  pokutu až do výšky  66 387,83 €. Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, ako príslušný správny orgán, preskúmal podkladový materiál v predmetnej veci v celom rozsahu a dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol v tomto prípade spoľahlivo preskúmaný.Účelom zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý je vyjadrený v § 3 ods. 1, je zabezpečenie pre každého spotrebiteľa právo na informácie, na ochranu jeho zdravia a bezpečnosti a na ochranu jeho ekonomických záujmov. Preukázaním vyššie uvedených nedostatkov nebol tento  účel  v zákonom stanovenej miere dosiahnutý.Orgán dozoru prihliadol pri ukladaní výšky pokuty aj na skutočnosť, že účastník konania ako predávajúci, je povinný dodržiavať podmienky podnikania uvedené v príslušných právnych predpisoch, vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa, od začiatku vykonávania svojej podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľ pri internetovom predaji uzatvára zmluvu na diaľku, ktorá je zmysle § 52 OZ spotrebiteľskou zmluvou, ktorej súčasťou sú aj OP, s ktorými sa spotrebiteľ síce mal možnosť oboznámiť pred uzatvorením zmluvy, no zároveň nemal možnosť ovplyvniť ich obsah, preto je nevyhnutné, aby boli v súlade so zákonom. Tieto OP s formuláciami odporujúcimi zákonu boli poskytnuté značnému počtu spotrebiteľov. Pri ukladaní výšky pokuty bolo rovnako zobrané do úvahy, že konaním účastníka konania došlo k zásahu do práv spotrebiteľa, a to vo vzťahu k spôsobu a rozsahu informovania spotrebiteľov o výrobkoch a o nákupných podmienkach, ako aj vytvorením nerovnováhy vo vzájomných vzťahoch použitím podmienok, ktoré môžu spotrebiteľovi pri nedodržaní dobromyseľnosti a odbornej starostlivosti zo strany predávajúceho, poškodiť.Informovaním spotrebiteľa v znení: „Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné:“, došlo k naplneniu definície nekalej obchodnej praktiky zo strany účastníka konania a túto skutočnosť považuje orgán dozoru za nepochybne preukázanú. Konaním účastníka konania nedošlo len k porušeniu zákazu stanoveného zákonom, ale aj k možnosti reálneho poškodenia práv spotrebiteľa.Správny orgán poukazuje na skutočnosť, že v roku 2010 došlo k implementácii Smernice európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, do právneho poriadku SR, konkrétne do zákona o ochrane spotrebiteľa za účelom posilnenia dôvery európskych spotrebiteľov pri realizovaní ich nákupov. Predmetná smernica definuje obchodné praktiky ako činnosti súvisiace s reklamou, predajom alebo dodávkou produktu spotrebiteľovi, ktoré zahŕňajú vlastné akékoľvek činnosti, opomenutia, spôsoby správania, vyjadrenia alebo obchodnú komunikáciu, vrátane reklamy a marketingu, ktorú vykonáva predávajúci. Pri nekalej obchodnej praktike sa tieto činnosti, podľa konkrétnych kritérií, považujú za neprijateľné voči spotrebiteľovi. Za priemerného spotrebiteľa sa podľa výkladu Európskeho súdneho dvora považuje spotrebiteľ, ktorý je primerane dobre informovaný a primerane vnímavý a opatrný, pričom sa berú do úvahy spoločenské, kultúrne                       a jazykové faktory. Porušenie zákazu nekalých obchodných praktik klamlivým konaním, v dôsledku ktorého môže spotrebiteľ urobiť rozhodnutie o obchodnej tranksakcii, ktoré by inak neurobil, hodnotí správny orgán za zvlášť závažné vzhľadom na možnosť privodenia ujmy spotrebiteľovi a nerealizovania jeho práva na informácie. Zároveň dodáva, že pokiaľ sa táto nekalá obchodná praktika nachádza v OP, ktoré sú súčasťou zmluvy na diaľku uzatváranej prostredníctvom internetu, je k dispozícii rozsiahlemu počtu spotrebiteľov. Orgán dozoru považuje za relevantné zdôrazniť, že jedným zo základných práv spotrebiteľa pri uzatváraní zmluvy na diaľku je jeho právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu, z ktorého vyplýva predávajúcemu povinnosť vrátiť spotrebiteľovi finančnú čiastku v zákonnej lehote 15 dní, pričom predávajúci si môže stanoviť aj lehotu kratšiu, ale uvádzaním dvojzmyselných údajov o dĺžke tejto lehoty (v jednom prípade 15 pracovných dní a v druhom prípade 7 kalendárnych dní) je klamaním spotrebiteľa, čo zákon výslovne zakazuje, bez ohľadu na to, či predávajúci klame spotrebiteľa úmyselne alebo neúmyselne. Účelom zákazu klamania spotrebiteľa je zabezpečenie primeranej informovanosti spotrebiteľa aj o jeho práve na odstúpenie od zmluvy a o lehote, v ktorej predávajúci následne vracia peniaze. Vzhľadom na mimoriadny význam tohto práva pre spotrebiteľa a vzhľadom na stanovenie dvojakej lehoty na vrátenie finančnej čiastky spotrebiteľovi, považuje správny orgán zistený nedostatok rovnako za závažný. Kontrolný orgán rovnako zohľadnil fakt, že OZ, ako aj zákon o ochrane spotrebiteľa poskytujú spotrebiteľom ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách. Podľa § 3 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, každý spotrebiteľ má právo  na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách. Podľa § 52 OZ je spotrebiteľskou zmluvou každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom a v zmysle § 53  ods. 1 prvá veta OZ spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach  a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (ďalej len „neprijateľná podmienka“). Účastník konania porušil povinnosť a upieral spotrebiteľovi právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľskej zmluve, keď v OP uvádzal neprijateľné podmienky, ktorých následkom bolo jednostranné znevýhodnenie spotrebiteľa, ktorý síce má možnosť oboznámiť s OP pred uzatvorením zmluvy, no zároveň nemá možnosť ovplyvniť ich obsah. Vzhľadom na vyššie uvedené možno porušenie zákazu upretia práva na ochranu pred neprijateľnými podmienkami hodnotiť ako závažné porušenie zákona. Za menej závažné porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa nemožno považovať  formuláciu v OP deklarujúcu účinky neplatného a neúčinného odstúpenia od zmluvy v prípade nesplniteľnej podmienky zo strany spotrebiteľa vrátiť  tovar v rámci odstúpenia  od zmluvy v originálnom nepoškodenom balení, keď spotrebiteľ má nárok na odskúšanie tovaru, čo pri žiadosti o neporušenie celistvosti obalov nie je možné, a pri takejto formulácii si nárokuje predávajúci nevrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu a dokonca ho zaväzuje na úhradu nákladov spojených s vrátením výrobku, čo v konečnom dôsledku môže mať znamená upretie spotrebiteľovho práva na ochranu jeho ekonomických záujmov. Podľa názoru správneho orgánu nemožno porušenie povinnosti týkajúcej sa upretia práva na uplatnenie reklamácie a neriadneho informovania spotrebiteľa o podmienkach reklamácie považovať za menej závažné vzhľadom na dôležitosť práva zodpovednosti za vady pre spotrebiteľa, pričom informovanie spotrebiteľa o vybavení reklamácie len v súvislosti s vadami uvádzanými vo formulári na uplatnenie reklamácie a informovanie spotrebiteľa o lehote 30 pracovných dní na vybavenie reklamácie, teda lehote dlhšej ako zákonom stanovenej, je reálnym poškodením jeho práv, nakoľko zákon nestanovuje formu uplatnenia zodpovednosti za vady na výrobku a keďže ide o jednostranný právny úkon spotrebiteľa, je na ňom, akú konkrétnu formu uplatnenia reklamácie zvolí a nemusí to byť len forma využitia formulára na uplatnenie reklamácie, a zároveň zákon stanovuje lehotu na vybavenie reklamácie v dĺžke 30 dní (nie dlhšiu lehotu 30 pracovných dní) a v prípade prekročenia tejto lehoty vzniká spotrebiteľovi právo na odstúpenie od zmluvy alebo na výmenu výrobku za nový. K naplneniu dikcie ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa o ukladaní spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu došlo tým, že účastník konania stanovil spotrebiteľovi povinnosť počas lehoty 7 pracovných odo dňa dodania tovaru spotrebiteľovi, rozbaliť tovar, ale nepoškodiť pritom pôvodné balenie (čo prakticky znemožňuje spotrebiteľovi možnosť preverenia funkcií a vlastností výrobku v prípade tovaru v obaloch, ktoré nie je možné otvoriť bez porušenia ich celistvosti) a zároveň v rámci realizovania práva na odstúpenie od zmluvy stanovil účastník konania spotrebiteľovi povinnosť vrátiť tovar v pôvodnom nepoškodenom balení, čo správny orgán vzhľadom na význam práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy považuje za závažný nedostatok. Pri určovaní výšky pokuty prihliadol správny orgán v zmysle § 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinností a zákazov a spôsob a následky porušenia povinnosti a zákazov. Tým bol porušený § 4 ods. 2 písm. a/, § 4 ods. 2 písm. b/ v nadväznosti na § 3 ods. 1 a       § 3 ods. 3, § 5 ods. 1, § 7 ods. 1, § 7 ods.  4, § 8 ods. 1 písm. b/ a § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa.Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon dodržaný, alebo porušený, je stav zistený v čase kontroly.Ako predávajúci  podľa § 2 písm. b/ zákona o ochrane spotrebiteľa, nesmie MobilPC, s.r.o. v zmysle ustanovení § 4 ods. 2 písm. a/, § 4 ods. 2 písm. b/ v nadväznosti na § 3 ods. 1, § 3 ods. 3, ďalej podľa § 5 ods. 1, § 7 ods. 1, § 7 ods. 4, § 8 ods. 1 písm. b/ a § 18 ods. 1 vyššie citovanej právnej úpravy ukladať spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu, upierať spotrebiteľovi právo na uplatnenie reklamácie, na ochranu ekonomických záujmov a na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách, zároveň nesmie klamať spotrebiteľa uvádzaním dvojzmyselných údajov o nákupných podmienkach, ako ani porušiť zákaz nekalej obchodnej praktiky, ktorá môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej tranksakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza od omylu alebo môže uviesť  do omylu priemerného spotrebiteľa, a to vo vzťahu  a to vo vzťahu k servisu zákazníkovi po predaji výrobku a je povinná riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach reklamácie.Správny orgán na margo vyššie uvedeného dodáva, že v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je účastník konania ako kontrolovaná osoba, povinný v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny a vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu orgánu dozoru a teda následné plánované odstránenie zistených nedostatkov je povinnosťou účastníka konania a nezbavuje ho zodpovednosti za zistené protiprávne konanie, rovnako ako vysvetlenie príčin vzniku nedostatkov. Neexistencia podaní spotrebiteľov na správny orgán z dôvodu porušenia obchodných a reklamačných podmienok, ako uviedol vo svojom vyjadrení účastník konania, ako aj počet objednávok či reklamácií, nemá vplyv na zistenie so zákonom nesúladných formulácií v OP a RP, ktorých následkom by mohlo byť poškodenie práv spotrebiteľa. Zároveň orgán dozoru konštatuje, že v zmysle legislatívy, ktorú dozoruje a v nadväznosti na kontrolu vykonanú u účastníka konania, je zakázaný predaj tabakových výrobkov formou zásielkového predaja. Správny orgán má za to, že zodpovednosť účastníka konania je koncipovaná na objektívnom princípe, bez ohľadu na okolnosti, ktoré spôsobili porušenie zistených zákazov a povinnosti a vyjadrenie účastníka konania nie je liberačným dôvodom.Ďalej uviedol, že tovar bol nakupovaný len v českom sklade Valmont trading, s.r.o., ktorého obchodníci každé dva týždne obchádzajú Slovensko, ponúkajú tovar na Slovensku viacerým predajcom, týmto dodávateľom bol ubezpečený, že všetky potrebné dokumenty a legislatívu pre slovenský trh mu dodal a nebude mať s predajom na Slovensku žiaden problém. Záverom konštatoval, že všetky nedostatky zistené pri kontrole budú bezodkladne odstránené. Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname zo dňa 10.9.2013 konateľ spoločnosti k nedostatkom v obchodných podmienkach uviedol, že predmetné obchodné podmienky písal pred 2 rokmi, keď sa spúšťal eshop, čerpal zo známych slovenských obchodov v presvedčení, že budú v poriadku, vytknuté nedostatky bezodkladne napraví a na faktúru pridá postup pri odstúpení od kúpnej zmluvy, ktorá bola dodnes len na ehope. Zároveň dodal, že dané nedostatky sú legislatívne, počas 2 rokov bolo predaných cez eshop cca 20 000 objednávok, bolo vybavených viac ako 100 vrátení tovaru a cez 700 reklamácií, a ani jeden zákazník nedal podnet na SOI, že by účastník konania porušil slovenské záručné alebo obchodné podmienky. K predaju sortimentu elektronických cigariet a ich príslušenstva prostredníctvom zásielkového predaja konštatoval, že tento tovar začal byť predávaný pred cca 4 mesiacmi, tvorí len okrajový produkt v danom ehope, denne sa vybavuje cca 50 objednávok a elektronické cigarety a príslušenstvo sú len v cca 2 z nich, naštudovaním legislatívy a vytvorením tejto časti eshopu poveril svojho nového zamestnanca pre túto oblasť, o všetkých nedostatkoch a povinnostiach sa dozvedel až počas kontroly, tento tovar bol predávaný cez eshop z nevedomosti  (len počas kontroly našiel viac ako 50 eshopov  na Slovensku, ktoré tento tovar predávajú), pri predaji týchto výrobkov došlo k omylu, keďže sa daný sortiment nezačal predávať, tak ako si konateľ spoločnosti predstavoval a tiež z dôvodu legislatívy, o ktorej sa dozvedel až počas kontroly, končí s predajom tohto sortimentu, tento už nebude v ponuke eshopu ani na predajni, všetok tovar, ktorý je momentálne skladom skúsi vrátiť späť dodávateľovi alebo ho skúsi predať iným predajcom.Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname zo dňa 27.8.2013 p. predavač Marián Palička uviedol, že ku kontrole boli predložené všetky požadované doklady, ktoré súvisia s prevádzkovaním kontrolovanej internetovej stránky, o kontrole bude informovať konateľa spoločnosti a „doklady“ sú u externej účtovníčky a budú zabezpečené dňa 10.9.2013.Na základe uvedených skutočností bolo účastníkovi konania listom zo dňa 24.9.2013, ktorý bol doručený dňa 25.9.2013, oznámené začatie správneho konania o uložení pokuty.Za zistený nedostatok, a tým aj preukázané porušenie zákona citovaného vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia, zodpovedá predávajúci  podľa § 2 písm. b/ zákona o ochrane spotrebiteľa - MobilPC, s.r.o. Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržanie tejto povinnosti, keď bolo vyššie uvedenou kontrolou zistené, že v RP v časti Príjem reklamácií MobilPC, s.r.o., Mariánske námestie 32, 010 01 Žilina bolo uvedené: „...Naša firma sa zaväzuje vybaviť reklamáciu fyzickým osobám (záručné opravy) do 30-tich pracovných dní od prevzatia písomného uplatnenia reklamácie a reklamovaného tovaru....“, čím predávajúci riadne neinformoval spotrebiteľa o podmienkach reklamácie v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, keď tento právny predpis stanovuje lehotu na vybavenie reklamácie v dĺžke 30 (kalendárnych) dní, nie predávajúcim stanovú dlhšiu lehotu 30 pracovných dní.V zmysle § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný riadne informovať o podmienkach reklamácie. Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržanie tohoto zákazu, keď bolo vyššie uvedenou kontrolou zistené, že v RP v časti Príjem reklamácií MobilPC, s.r.o., bolo uvedené: „Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.“, čím predávajúci porušil zákaz nekalej obchodnej praktiky podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, nakoľko podmienka prezentuje právo, ktoré spotrebiteľovi prislúcha podľa právnych predpisov, ako charakteristickú črtu ponuky predávajúceho a zdôrazňuje, akoby len právom uplatnené záručné opravy boli bez platenia, pričom všetky záručné opravy podľa zákona musia byť bezplatné. V zmysle § 7 ods. 1, § 7 ods. 4  a § 8 ods. 1 písm. b/ zákona o ochrane spotrebiteľa sú nekalé obchodné praktiky zakázané a za nekalé obchodné praktiky sa považuje najmä klamlivé konanie, ktoré môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej tranksakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje informácie, ktoré môžu priemerného spotrebiteľa uviesť do omylu, a to vo vzťahu k servisu zákazníkovi po predaji výrobku. Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržanie tohoto zákazu, keď bolo vyššie uvedenou kontrolou zistené, že v RP v časti Odstúpenie od kúpnej zmluvy v treťom odseku bolo uvedené: „...Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a vráti predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú cenu za tovar v lehote 15 pracovných dní                     od obdržania tovaru a všetkých dokladov potrebných k odstúpeniu od zmluvy, bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim....“ a v OP v bode 7. bolo uvedené: „Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od  zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty rozbaliť, nepoškodiť pritom pôvodné balenie a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Zakúpený tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s číslom účtu na vlastné náklady späť na adresu sídla spoločnosti. Pri vrátení zasielajte prosím tovar nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom balení vrátene dokumentácie, príslušenstva a pod. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný  tovar v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného na účet uvedený v žiadosti o odstúpenie                       od zmluvy...“, čím predávajúci klamal spotrebiteľa uvedením dvojzmyselných údajov o nákupných podmienkach, čo je v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa, nakoľko predávajúci uvádza 2 rozdielne lehoty na vrátenie peňazí spotrebiteľovi pri využití jeho práva na odstúpenie od zmluvy, čím spotrebiteľa mohol uviesť do omylu, pričom lehota 15 pracovných dní je naviac nesúladná zo zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, ktorý  stanovuje predmetnú lehotu v dĺžke 15 kalendárnych dní.Podľa § 5 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, predávajúci nesmie klamať spotrebiteľa, najmä uvádzať dvojzmyselné údaje o nákupných podmienkach. - v RP v časti Reklamačný poriadok bolo uvedené: „....Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, t.j. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.“, čím predávajúci uprel spotrebiteľovi právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách, čo je v rozpore so zákonom na ochranu spotrebiteľa, keď podmienky stanovené kontrolovanou osobou vnášajú nerovnováhu do práv a povinností zmluvných strán, čo je v rozpore s §  53 ods. 4 písm. i/ OZ, nakoľko sa nimi dodávateľovi- predávajúcemu  jednostranne umožňuje zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve; konkrétne predávajúci si jednou z vyššie uvedených formulácií pri dodaní výrobku s poškodeným obalom jednostranne prisvojuje právo dodať tovar v časovo neobmedzenom období (až po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom) napriek tomu, že zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji stanovuje lehotu na splnenie objednávky spotrebiteľa do 30 dní od jej doručenia predávajúcemu (ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodne inak, pričom ale určenie časovo neobmedzeného obdobia na plnenie nie je dohodou), a druhou z vyššie uvedených formulácií predávajúci prejudikuje neuznanie reklamácie v prípade neskoršie uplatnenej reklamácie, ako ihneď po prvom použití výrobku, napriek tomu, že spotrebiteľ má právo si uplatniť reklamáciu počas celej minimálne 24 - mesačnej záručnej doby.- v RP v časti Odstúpenie od kúpnej zmluvy bolo uvedené: „...Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji...“, čím predávajúci uprel spotrebiteľovi právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách, čo je v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa, keď podmienka stanovená kontrolovanou osobou vnáša nerovnováhu do práv a povinností zmluvných strán, čo je v rozpore s §  53 ods. 4 písm. l/ OZ, nakoľko sa ňou ukladá spotrebiteľovi povinnosť niesť dôkazné bremeno, ktoré by podľa práva, ktorým sa riadi zmluvný vzťah, mala niesť iná zmluvná strana – predávajúci (správny orgán zdôrazňuje tento nedostatok aj v nadväznosti na skutočnosť, že bolo kontrolou zistené, že predávajúci najneskôr v deň dodania tovaru neposkytol spotrebiteľovi písomné informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy vrátane lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo o nemožnosti odstúpenia od zmluvy podľa § 10 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a liberačným dôvodom nie je ani formulácia v OP v bode 15. v znení: „Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.“, ako ani  formulácia v RP v znení: „Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.“)Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržanie tohto zákazu, keď bolo vyššie uvedenou kontrolou zistené, že:Podľa § 4 ods. 2 písm. b/ v nadväznosti na § 3 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, nesmie predávajúci upierať spotrebiteľovi právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách. - v RP, ktorý tvorí prílohu č. 6 inšpekčného záznamu zo dňa 27.8.2013 v časti Odstúpenie od kúpnej zmluvy bolo uvedené: „V prípade, že kupujúci neplní niektorú povinnosť uvedenú týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je  povinný vrátiť  kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu....“, čím predávajúci uprel spotrebiteľovi právo na ochranu ekonomických záujmov, čo je v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa, keď v OP stanovil predávajúci spotrebiteľovi povinnosť, pri odstúpení od zmluvy, vrátiť tovar v originálnom nepoškodenom balení, napriek skutočnosti, že spotrebiteľ má nárok na odskúšanie tovaru, čo pri žiadosti o neporušenie celistvosti obalov nie je možné, a pri takto reálne nesplniteľnej podmienke predávajúci deklaroval kupujúcemu - spotrebiteľovi účinky neplatného a neúčinného odstúpenia od zmluvy s následkom nevrátenia kúpnej ceny spotrebiteľovi a dokonca ho zaviazal na úhradu nákladov spojených s vrátením výrobku, čo by mohlo reálne znamenať ekonomickú ujmu na strane spotrebiteľa. zároveň v časti Príjem reklamácií MobilPC, s.r.o., Mariánske námestie 32, 010 01 Žilina bolo uvedené: „...Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie...“, čím predávajúci upieral spotrebiteľovi právo na uplatnenie reklamácie, čo je v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa, nakoľko spotrebiteľ si môže uplatniť reklamáciu aj iným spôsobom ako vyplnením existujúceho formulára a aj v tomto prípade je predávajúci povinný vybaviť reklamáciu1. kupujúci vypíše a odošle reklamačný formulár, ktorý sa nachádza nad reklamačným poriadkom...“ a - v RP v časti Podmienky zasielania reklamovaného tovaru priamo do MobilPC, s.r.o. bolo uvedené: „Pri uplatnení reklamácie cez MobilPC, s.r.o. by mal kupujúci dodržať nasledujúci postup: Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržanie tohto zákazu, keď bolo vyššie uvedenou kontrolou zistené, že:Podľa § 4 ods. 2 písm. b/ v nadväznosti na § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, nesmie predávajúci upierať spotrebiteľovi právo na uplatnenie reklamácie a na ochranu ekonomických záujmov.ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Zakúpený tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s číslom účtu na vlastné náklady späť na adresu sídla spoločnosti. Pri vrátení zasielajte prosím tovar nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom balení vrátene dokumentácie, príslušenstva a pod...“, čím predávajúci uložil spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu, čo je v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa, keď zákon (aj predávajúci v zmysle uvedeného bodu 7. OP) umožňuje spotrebiteľovi výrobok odskúšať, ale predávajúci toto právo obmedzuje stanovením podmienky nepoškodenia pôvodného obalu, čo znemožňuje spotrebiteľovi prakticky realizovať možnosť preverenia funkcií a vlastností výrobku v prípade tovaru v obaloch, ktoré nie je možné otvoriť bez porušenia ich celistvosti.Účastník konania ako predávajúci nezabezpečil dodržanie tohto zákazu, keď bolo kontrolou dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona o elektronickom obchode a zo zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, ako aj posúdením obsahu Zmluvy uzavieranej na diaľku (ktorá je spotrebiteľskou zmluvou) medzi účastníkom konania ako predávajúcim a spotrebiteľom, vrátane OP a RP (ktoré sú poskytované pred uzavretím zmluvy na diaľku súčasne s ponukou tovaru), zverejnených na internetovej stránke www.mobilpc.sk v OP, ktoré tvoria prílohu č. 5 inšpekčného záznamu zo dňa 27.8.2013 v bode 7. bolo uvedené: „Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od  zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty rozbaliť, nepoškodiť pritom pôvodné balenie a odskúšať obdobným spôsobomPodľa § 4 ods. 2 písm. a/ zákona o ochrane spotrebiteľa, nesmie predávajúci ukladať spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu. Nezabezpečili ste dodržanie zákazov  a povinností pre predávajúceho:Dňa 27.8.2013 a 10.9.2013 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie v prevádzkarni: MobilPC, s.r.o., Mariánske námestie 32, Žilina, ktorá je aj sídlom spoločnosti, kontrolu, pri ktorej boli zistené nedostatky, za ktoré zodpovedáte.O d ô v o d n e n i epodľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa účastníkovi konania pokutu vo výške € 490,-, slovom štyristodeväťdesiat eur, ktorú je účastník konania povinný (á) zaplatiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty priloženou poštovou poukážkou, resp. príkazom na úhradu na účet: vedený v Štátnej pokladnici, č. ú: 7000065068/8180, VS-02690513.u k l a d á- riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach reklamácie, čím bol porušený § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, keď bolo vyššie uvedenou kontrolou zistené, že v RP v časti Príjem reklamácií MobilPC, s.r.o., Mariánske námestie 32, 010 01 Žilina bolo uvedené: „...Naša firma sa zaväzuje vybaviť reklamáciu fyzickým osobám (záručné opravy) do 30-tich pracovných dní od prevzatia písomného uplatnenia reklamácie a reklamovaného tovaru....“, čím predávajúci riadne neinformoval spotrebiteľa o podmienkach reklamácie v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, keď tento právny predpis stanovuje lehotu na vybavenie reklamácie v dĺžke 30 (kalendárnych) dní, nie predávajúcim stanovú dlhšiu lehotu 30 pracovných dní- pre nedodržanie  povinnosti pre  predávajúceho:- nekalej obchodnej praktiky, čím bol porušený § 7 ods. 1, § 7 ods. 4, § 8 ods. 1 písm. b/ zákona o ochrane spotrebiteľa, keď bolo vyššie uvedenou kontrolou zistené, že v RP v časti Príjem reklamácií MobilPC, s.r.o., Mariánske námestie 32, 010 01 Žilina bolo uvedené: „Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.“, čím predávajúci porušil zákaz nekalej obchodnej praktiky podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, nakoľko podmienka prezentuje právo, ktoré spotrebiteľovi prislúcha podľa právnych predpisov, ako charakteristickú črtu ponuky predávajúceho a zdôrazňuje, akoby len právom uplatnené záručné opravy boli bez platenia, pričom všetky záručné opravy podľa zákona musia byť bezplatné- klamať spotrebiteľa uvádzaním dvojzmyselných údajov, čím bol porušený § 5 ods. 1 zákon o ochrane spotrebiteľa, keď bolo vyššie uvedenou kontrolou zistené, že v RP v časti Odstúpenie od kúpnej zmluvy v treťom odseku bolo uvedené: „...Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a vráti predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú cenu za tovar v lehote 15 pracovných dní od obdržania tovaru a všetkých dokladov potrebných k odstúpeniu od zmluvy, bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim....“ a v OP v bode 7. bolo uvedené: „Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od  zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty rozbaliť, nepoškodiť pritom pôvodné balenie a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Zakúpený tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s číslom účtu na vlastné náklady späť na adresu sídla spoločnosti. Pri vrátení zasielajte prosím tovar nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom balení vrátene dokumentácie, príslušenstva a pod. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný  tovar v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného na účet uvedený v žiadosti o odstúpenie od zmluvy...“, čím predávajúci klamal spotrebiteľa uvedením dvojzmyselných údajov o nákupných podmienkach, čo je v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa, nakoľko predávajúci uvádza 2 rozdielne lehoty na vrátenie peňazí spotrebiteľovi pri využití jeho práva na odstúpenie od zmluvy, čím spotrebiteľa mohol uviesť do omylu, pričom lehota 15 pracovných dní je naviac nesúladná zo zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, ktorý  stanovuje predmetnú lehotu v dĺžke 15 kalendárnych dní- pre nedodržanie  zákazov  a povinnosti pre  predávajúceho:- v RP v časti Reklamačný poriadok bolo uvedené: „....Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, t.j. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.“, čím predávajúci uprel spotrebiteľovi právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách, čo je v rozpore so zákonom na ochranu spotrebiteľa, keď podmienky stanovené kontrolovanou osobou vnášajú nerovnováhu do práv a povinností zmluvných strán, čo je v rozpore s §  53 ods. 4 písm. i/ OZ, nakoľko sa nimi dodávateľovi - predávajúcemu jednostranne umožňuje zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve; konkrétne predávajúci si jednou z vyššie uvedených formulácií pri dodaní výrobku s poškodeným obalom jednostranne prisvojuje právo dodať tovar v časovo neobmedzenom období (až po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom) napriek tomu, že zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji stanovuje lehotu na splnenie objednávky spotrebiteľa do 30 dní od jej doručenia predávajúcemu (ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodne inak, pričom ale určenie časovo neobmedzeného obdobia na plnenie nie je dohodou), a druhou z vyššie uvedených formulácií predávajúci prejudikuje neuznanie reklamácie v prípade neskoršie uplatnenej reklamácie, ako ihneď po prvom použití výrobku, napriek tomu, že spotrebiteľ má právo si uplatniť reklamáciu počas celej minimálne 24- mesačnej záručnej doby- v RP v časti Odstúpenie od kúpnej zmluvy bolo uvedené: „...Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji...“, čím predávajúci uprel spotrebiteľovi právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách, čo je v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa, keď podmienka stanovená kontrolovanou osobou vnáša nerovnováhu do práv a povinností zmluvných strán, čo je v rozpore s §  53 ods. 4 písm.              l/ OZ, nakoľko sa ňou ukladá spotrebiteľovi povinnosť niesť dôkazné bremeno, ktoré by podľa práva, ktorým sa riadi zmluvný vzťah, mala niesť iná zmluvná strana – predávajúci (správny orgán zdôrazňuje tento nedostatok aj v nadväznosti na skutočnosť, že bolo kontrolou zistené, že predávajúci najneskôr v  deň dodania tovaru neposkytol spotrebiteľovi písomné informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy vrátane lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo o nemožnosti odstúpenia od zmluvy podľa § 10 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a liberačným dôvodom nie je ani formulácia v OP v bode 15. v znení: „Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.“, ako ani  formulácia v RP v znení: „Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.“)- upierať spotrebiteľovi právo podľa § 3 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách, čím bol porušený § 4 ods. 2 písm. b/ zákona o ochrane spotrebiteľa, keď bolo vyššie uvedenou kontrolou zistené, že:- pre nedodržanie  zákazov  pre  predávajúceho:- upierať spotrebiteľovi právo podľa § 3 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách, čím bol porušený § 4 ods. 2 písm. b/ zákona o ochrane spotrebiteľa, keď bolo vyššie uvedenou kontrolou zistené, že v OP v bode 11. bolo uvedené: „Predávajúci nezodpovedná za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou alebo Slovenskou poštou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať balík pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou prepravcu/kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou /Slovenskou poštou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby alebo pošty...“, čím predávajúci uprel spotrebiteľovi právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách, čo je v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa, keď podmienka stanovená kontrolovanou osobou vnáša nerovnováhu do práv a povinností zmluvných strán, čo je v rozpore s § 53 ods 4 písm. d/ zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonníka (ďalej len OZ), nakoľko sa ňou dodávateľovi - predávajúcemu jednostranne umožňuje obmedzovať práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady, napriek skutočnosti, že spotrebiteľ je v zmluvnom vzťahu len jedine s predávajúcim - dodávateľom a preto predávajúci nie je oprávnený prenášať zodpovednosť za vady na iný subjekt, čo znamená aj nesúlad s formálnym postupom predávajúceho v rámci reklamačného konania podľa § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa- upierať spotrebiteľovi právo podľa § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa na ochranu ekonomických záujmov, čím bol porušený § 4 ods. 2 písm. b/ zákona o ochrane spotrebiteľa, keď bolo vyššie uvedenou kontrolou zistené, že  v RP, ktorý tvorí prílohu č. 6 inšpekčného záznamu zo dňa 27.8.2013 v časti Odstúpenie od kúpnej zmluvy bolo uvedené: „V prípade, že kupujúci neplní niektorú povinnosť uvedenú týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť  kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu....“, čím predávajúci uprel spotrebiteľovi právo na ochranu ekonomických záujmov, čo je v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa, keď v OP stanovil predávajúci spotrebiteľovi povinnosť, pri odstúpení od zmluvy, vrátiť tovar v  originálnom nepoškodenom balení, napriek skutočnosti, že spotrebiteľ má nárok na odskúšanie tovaru, čo pri žiadosti o neporušenie celistvosti obalov nie je možné, a pri takto reálne nesplniteľnej podmienke predávajúci deklaroval kupujúcemu - spotrebiteľovi účinky neplatného a neúčinného odstúpenia od zmluvy s následkom nevrátenia kúpnej ceny spotrebiteľovi a dokonca ho zaviazal na úhradu nákladov spojených s vrátením výrobku, čo by mohlo reálne znamenať ekonomickú ujmu na strane spotrebiteľa- pre nedodržanie  zákazov  pre  predávajúceho:1. kupujúci vypíše a odošle reklamačný formulár, ktorý sa nachádza nad reklamačným poriadkom...“ a zároveň v časti Príjem reklamácií MobilPC, s.r.o., Mariánske námestie 32, 010 01 Žilina bolo uvedené: „...Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie...“, čím predávajúci upieral spotrebiteľovi právo na uplatnenie reklamácie, čo je v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa, nakoľko spotrebiteľ si môže uplatniť reklamáciu aj iným spôsobom ako vyplnením existujúceho formulára a aj v tomto prípade je predávajúci povinný vybaviť reklamáciu- upierať spotrebiteľovi právo podľa § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa na uplatnenie reklamácie, čím bol porušený § 4 ods. 2 písm. b/ zákona o ochrane spotrebiteľa, keď bolo vyššie uvedenou kontrolou zistené, že  v RP v časti Podmienky zasielania reklamovaného tovaru priamo do MobilPC, s.r.o. bolo uvedené: „Pri uplatnení reklamácie cez MobilPC, s.r.o. by mal kupujúci dodržať nasledujúci postup:- ukladať spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu a riadne informovať spotrebiteľa    o podmienkach reklamácie, čím bol porušený § 4 ods. 2 písm. a/  zákona o  ochrane spotrebiteľa, keď bolo kontrolou dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o elektronickom obchode) a zo zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji), ako aj posúdením obsahu Zmluvy uzavieranej na diaľku (ktorá je spotrebiteľskou zmluvou) medzi účastníkom konania ako predávajúcim a spotrebiteľom, vrátane Obchodných podmienok internetového predaja (ďalej len OP) a Reklamačného poriadku (ďalej len RP)  (ktoré sú poskytované pred uzavretím zmluvy na diaľku súčasne s ponukou tovaru), zverejnených na internetovej stránke www.mobilpc.sk, v OP, ktoré tvoria prílohu č. 5 inšpekčného záznamu zo dňa 27.8.2013 v bode 7. bolo uvedené: „Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od  zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty rozbaliť, nepoškodiť pritom pôvodné balenie a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Zakúpený tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s číslom účtu na vlastné náklady späť na adresu sídla spoločnosti. Pri vrátení zasielajte prosím tovar nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom balení vrátene dokumentácie, príslušenstva a pod...“, čím predávajúci uložil spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu, čo je v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa, keď zákon (aj predávajúci v zmysle uvedeného bodu 7. OP) umožňuje spotrebiteľovi výrobok odskúšať, ale predávajúci toto právo obmedzuje stanovením podmienky nepoškodenia pôvodného obalu, čo znemožňuje spotrebiteľovi prakticky realizovať možnosť preverenia funkcií a vlastností výrobku v prípade tovaru v obaloch, ktoré nie je možné otvoriť bez porušenia ich celistvosti- pre nedodržanie  povinnosti a zákazu  pre  predávajúceho:IČO:dátum vykonania kontroly: 27.8.2013 a 10.9.2013prevádzkareň: MobilPC, s.r.o., Mariánske námestie 32, Žilina, kde je aj sídlo spoločnostiúčastníkovi konania: MobilPC, s.r.o., sídlo: Mariánske námestie 32, 010 01 Žilinar o z h o d o l  takto:Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 1, § 3 ods. 2 písm. e/, § 4 ods. 1, § 4 ods. 2 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  § 20 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  v znení zák. 397/2008 Z. z. a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisovSLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA 

National Id: Slovak Trade Inspection, 24/10/2013, ref. code: P/0269/05/13