Case decision in Slovak


ROZHODNUTIE


Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, ako príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,

r o z h o d o l    t a k t o :

účastníkovi konania: TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava,  IČO: 31321828, kontrola vykonaná v prevádzkarni: OD TESCO, oddelenie Elektro, Hlavná 111, Košice, dňa 10.05.2011,

 

pre porušenie povinnosti predávajúceho
 nepoužívať nekalé obchodné praktiky pri predaji výrobkov vo forme klamlivého opomenutia podľa § 7 ods. 1 v nadväznosti na § 8 ods. 4

zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) zistené pri výkone kontroly dňa 02.08.2010 a 31.08.2010 v prevádzkarni účastníka konania BILLA, Prešovská 12, Stará Ľubovňa

u k l a d á
 
pre porušenie zákazu podľa § 7 ods. 1 v nadväznosti na § 8 ods.1 písm. d) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v zmysle ktorého nekalé obchodné praktiky sú zakázané, nakoľko účastníkom konania realizovaná klamlivá obchodná praktika mohla zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože bol v dôsledku poskytnutia zavádzajúcej a nepravdivej informácie vo vzťahu k existencii osobitnej cenovej výhody uvedený do omylu - v čase kontroly sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzalo 14 druhov výrobkov označených ako ,,AKCIA“, pričom však cena týchto výrobkov v čase kontroly bola vyššia než posledná evidovaná predajná cena; 

pokutu
vo výške  1.000,- eur  slovom   jedentisíc eur.

O d ô v o d n e n i e :


Dňa 10.05.2011 bola inšpektormi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj vykonaná kontrola zameraná na prešetrenie písomného podnetu spotrebiteľa evidovaného správnym orgánom pod č. 756/11 v prevádzkarni: OD TESCO, oddelenie Elektro, Hlavná 111, Košice, pri ktorej bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil dodržanie zákazu podľa § 7 ods. 1 v nadväznosti na § 8 ods.1 písm. d) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v zmysle ktorého nekalé obchodné praktiky sú zakázané, pričom obchodná praktika sa považuje za klamlivú, ak  zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu alebo môže uviesť  do omylu priemerného spotrebiteľa, a to aj ak je táto informácia vecne správna vo vzťahu k cene alebo k spôsobu výpočtu ceny alebo existencie osobitnej cenovej výhody.  
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastníkom konania realizovaná klamlivá obchodná praktika mohla zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože bol v dôsledku poskytnutia zavádzajúcej a nepravdivej informácie vo vzťahu k existencii osobitnej cenovej výhody uvedený do omylu. V čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzalo 14 druhov výrobkov označených ako ,,AKCIA“, pričom však cena týchto výrobkov v čase kontroly bola vyššia než posledná evidovaná predajná cena. V čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzali tieto druhy výrobkov s uvedeným nedostatkom:


výrobok                                         predajná cena v čase kontroly   posledná evidovaná cena
TES JKL09 Kanvica                                      18,99 €                                     11,49  
SENCO Kanvica SWK1501GR                     14,99 €                                     10,24
PHPPS HD 4677 Kanvica                              44,99 €                                     999
PHPPS HD 2384 Sendvičovač                       26,99 €                                     9999
MOULI SM1522 Sendvičovač                       29,99 €                                      1,00
GALLET Ohrievač párkov MAH201             15,99 €                                    11,99
Tesco toaster TO9L10                                    16,99 €                                     13,67
Tesco toaster TO9L10                                    16,99 €                                     13,67
ETA 7011900 Mixér                                       49,99 €                                     39,99
ECG Ručný Mixér RM928                             26,99 €                                     13,39
SENCO Tyčový mixér SHB4355                   27,99 €                                     18,99
Bosch MSM7300 Tyčový mixér                    39,99 €                                      31,99
ZELME 886.5 Mlynček na mäso                   89,99 €                                      59,99
TES MT1710 Mikrovlnná rúra                       45,99 €                                     35,99

Za zistené nedostatky a tým aj za preukázané porušenie zákona citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia zodpovedá účastník konania ako predávajúci v zmysle § 2 písm. b) bodu 1 zákona. Z uvedeného dôvodu bolo voči nemu začaté správne konanie, oznámené listom zo dňa 22.08.2011 doručeným do vlastných rúk.

V zmysle § 33 ods. 2  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ste mali možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Nakoľko účastník konania toto svoje procesné právo nevyužil a ku kontrolou zistenému skutkovému stavu sa v lehote stanovenej správnym orgánom nevyjadril, podkladom pre rozhodnutie bol kontrolou spoľahlivo zistený skutkový stav.

Správny orgán po preskúmaní všetkých podkladov pre rozhodnutie dospel k záveru, že za protiprávne konanie uvedené vo výroku rozhodnutia zodpovedá účastník konania. Povinnosťou predávajúceho, to znamená podnikateľa, ktorý spotrebiteľovi predáva výrobky alebo poskytuje služby, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako mu ich ukladá zákon. Za ich nesplnenie zodpovedá predávajúci bez ohľadu na zavinenie, zodpovedá za výsledok. Vykonanou kontrolou bolo porušenie vyššie uvedených zákonom stanovených povinností predávajúceho spoľahlivo preukázané. Inšpektori SOI vykonávajú v obchodných prevádzkach kontroly za účelom zistenia, či predávajúci, dodávatelia, výrobcovia, resp. dovozcovia dodržiavajú povinnosti a zákazy, vyplývajúce im zo zákona o ochrane spotrebiteľa alebo právnych aktov Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa. Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon dodržaný alebo porušený, je stav zistený v čase kontroly.

Podľa § 7 ods.1 zákona nekalé obchodné praktiky sú zakázané.
 
Podľa § 7 ods. 4 zákona, za nekalú obchodnú praktiku s považuje najmä klamlivé konanie a klamlivé opomenutie konania podľa § 8 a agresívna obchodná praktika podľa § 9 zákona.

Podľa § 8 ods. 1 písm. d) zákona, obchodná praktika sa považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa, a to aj ak je táto informácia vecne správny vo vzťahu k cene alebo k spôsobu výpočtu ceny alebo existencie osobitnej cenovej výhody.

Kontrolou zameranou na prešetrenie písomného podnetu spotrebiteľa bolo spoľahlivo preukázané, že 14 druhov výrobkov nachádzajúcich sa v čase kontroly v  ponuke na predaj bolo označených ako ,,AKCIA“ , čo mohlo u spotrebiteľa oprávnene vyvolať dojem, že tieto výrobky sú na predaj ponúkané vo zvýhodnených cenách. V skutočnosti však cena týchto výrobkov v čase kontroly bola vyššia ako ich posledná evidovaná predajná cena.

Poskytnutím takýchto zavádzajúcich informácií mohol byť spotrebiteľ uvedený do omylu, ktorého dôsledkom mohlo byť rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil.

Stav zistený v čase kontroly porovnaný so stavom, ktorý je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo vyhodnotený ako stav protiprávny.

Na základe vyššie uvedených skutočností, keďže správny orgán má za to, že skutkový stav bol náležite zistený a preukázaný, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

V zmysle § 24 ods. 1 zákona je správnemu orgánu uložená obligatórna povinnosť pristúpiť k uloženiu sankcie predávajúcemu za porušenie povinností podľa citovaného zákona, ktoré v danom prípade bolo preukázané.

Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 24 ods. 5 zákona prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti vzhľadom na to, že účastník konania nezabezpečil dodržanie zákazu nekalej obchodnej praktiky, nakoľko realizoval takú obchodnú praktiku, ktorá zapríčinila alebo mohla zapríčiniť, že spotrebiteľ prijal alebo mohol prijať rozhodnutie o obchodnej transakcii – kúpe výrobku v dôsledku poskytnutia zavádzajúcej informácie spôsobilej vyvolať u spotrebiteľa dojem existencie osobitnej cenovej výhody.  Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránených dotknutými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa. Účel sledovaný zákonom vyjadrený v ustanovení § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý spotrebiteľ okrem iného má právo na informácie a na ochranu svojich ekonomických záujmov vzhľadom na zistené nedostatky, v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý nebol.

Pokuta, ktorú môže v zmysle § 24 ods. 1 zákona správny orgán uložiť do výšky 66 387,83 eur, bola uložená na dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby. Výšku uloženej pokuty považuje správny orgán za primeranú a má za to, že uloženie pokuty bude mať nielen sankčný ale najmä preventívny účinok.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie,  ktoré možno podať do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, prostredníctvom tunajšieho Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Ústrednému inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave. Toto rozhodnutie je  preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú a tieto nadobudli právoplatnosť. V prípade, že uložená pokuta nebude v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané.        


 

National Id: ref. code: P/0237/08/2011