Case decision in Slovak


SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj,
Predmestská 71, PO box 89, 011 79  Žilina

Číslo:  P/O11O/O5/2O1O                                                                                                                                                                Dňa: 7. 5. 2010


Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, ako príslušný správny orgán podľa  § 3 ods. 1, § 3 ods. 2 písm. e/, § 4 ods. 1, § 4 ods. 2 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, § 20 zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov

r o z h o d o l  takto:
účastníkovi konania: Lidl Slovenská republika, v.o.s., Veľkosklad potravín LIDL,
                                  Púchovská 12, 914 41 Nemšová
prevádzkareň: LIDL, Aleja Slobody 2925/13B, Dolný Kubín
dátum kontroly: 1.4.2010
IČ:

pre porušenie povinností predávajúceho podľa § 8 ods. 1 písm. d/ v nadväznosti  na ustanovenie § 7 ods. 1 a  ods. 4 - v zmysle ktorého sú nekalé obchodné praktiky zakázané. Za nekalú obchodnú praktiku sa považuje najmä klamlivé konanie, ktorá spočíva v tom, že zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje informácie, ktoré sú spôsobilé akýmkoľvek spôsobom uvádzať  do omylu  priemerného spotrebiteľa, a to aj ak je táto informácia vecne správna vo vzťahu k existencii osobitnej cenovej výhody.  Kontrolou dňa 1.4.2010 bolo zistené, že v reklamnom letáku platnom v období od 22.3.2010 do 28.3.2010 predávajúci ponúkal 1 druh výrobku, u ktorého bola uvedená zvýhodnená cena, ale neboli uvedené podmienky, za ktorých je poskytovaná
zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorš

National Id: Slovak Trade Inspection , 7.05.2010 ref. code: P/O11O/O5/2O1O