Pogoji uporabe

Group content visibility: 
Use group defaults

Orodje IT agencije ERA za varnostna opozorila (SAIT)

Pogoji uporabe

Orodje IT agencije ERA za varnostna opozorila je platforma, ki jo je agencija ERA razvila v okviru prihajajoče direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti na železnici (prenovitev). Lajša izmenjavo informacij med zadevnimi akterji, ki odkrijejo ali izvejo za varnostno tveganje, povezano z okvarami, gradbenimi neskladnostmi ali napakami pri delovanju tehnične opreme, vključno z opremo na strukturnih podsistemih.

Uporaba SAIT je za subjekte, zadolžene za vzdrževanje, obvezna od 16. junija 2021, kot je določeno v členu 4(6) izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/779 z dne 16. maja 2019 o določitvi podrobnih določb o sistemu izdajanja spričeval subjektom, zadolženim za vzdrževanje vozil, v skladu z Direktivo (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 445/2011.

Čeprav bodo morali drugi zadevni akterji izpolniti obveznost iz Direktive, je uporaba orodja IT agencije ERA za varnostna opozorila prostovoljna.

Z uporabo tega orodja IT se strinjate s temi pogoji uporabe. Pred uporabo tega orodja jih pozorno preberite.

Potrjujete, da ste zaposleni ali zastopnik ene od organizacij iz naslednjih kategorij in vas je navedena organizacija pooblastila za pošiljanje in prejemanje opozoril s tega orodja v imenu navedene organizacije: prevozniki v železniškem prometu, upravljavci železniške infrastrukture, subjekti, zadolženi za vzdrževanje, proizvajalci, vzdrževalci, imetniki vozil, izvajalci storitev, naročniki, prevozniki, pošiljatelji, prejemniki, nakladalci, razkladalci, polnilci, praznilci ali kateri koli drug akter, ki odkrije ali izve za varnostno tveganje, povezano z okvarami, gradbenimi neskladnostmi ali napakami pri delovanju tehnične opreme, vključno z opremo na strukturnih podsistemih.

Prevzemate polno in izključno odgovornost za vsebino in informacije, ki jih objavite ali o njih izrazite svoje mnenje, ter za vse njihove posledice, vključno za uporabo vaše vsebine s strani drugih uporabnikov. Jasno vam je, da lahko drugi uporabniki vašo vsebino razširijo ali objavijo, zato ste lahko odgovorni, če nimate pravice predložiti vsebine za tako uporabo. Agencija ni odgovorna za nobeno svojo uporabo vaše vsebine v skladu s temi pogoji. Izjavljate in jamčite, da imate vse pravice in pooblastila, ki so potrebni za poročanje in izražanje mnenja o vsebini, ki jo predložite.

Objavite samo dejanske informacije in se dosledno izogibajte ugibanjem ali hipotezam, ki ne temeljijo na dejstvih. Pred objavo informacije pozorno proučite njeno vsebino ter upoštevajte vso veljavno civilno, upravno ali kazensko zakonodajo držav članic EU, vključno s pravili o kazenski ali civilni odgovornosti, zaupnosti ter industrijski in intelektualni lastnini. Vzdržite se obsojanja, zlasti izjav v zvezi z odgovornostjo.

Za vse informacije, predložene za objavo v tem orodju IT agencije ERA za varnostna opozorila, se bo štelo, da so nezaupne.

Odgovorni ste za varovanje gesla, ki ga uporabljate za dostop do orodja IT agencije ERA za varnostna opozorila, ter vse dejavnosti ali ukrepe, ki jih izvedete pod svojim geslom. Priporočamo vam, da za svoj račun uporabljate „močna“ gesla (gesla, sestavljena iz velikih in malih črk, številk in znakov). Agencija ne more biti in ne bo odgovorna za morebitno izgubo ali škodo, ki bo posledica vašega neupoštevanja navedenega priporočila. Svojega gesla ne zaupajte nikomur.

Strinjate se, da pri uporabi orodja IT agencije ERA za varnostna opozorila ne boste: (1) drugih obrekovali, zlorabili, nadlegovali, zalezovali, jim grozili ali drugače kršili njihovih zakonskih pravic (kot sta pravica do zasebnosti in pravica do neobjave); (2) objavili, poslali, naložili, razdelili ali razširjali neprimerne, omalovažujoče, obrekovalne, žaljive, opolzke, nespodobne ali nezakonite teme, imena, gradiva ali informacije; (3) naložili datotek, ki vsebujejo programsko opremo ali drugo gradivo, zaščiteno z zakoni o intelektualni lastnini (ali pravico do zasebnosti ali pravico do neobjave), razen če ste imetnik pravic ali imate nadzor nad njimi ali ste pridobili vsa potrebna soglasja; (4) naložili datotek, ki vsebujejo viruse, poškodovanih datotek ali druge podobne programske opreme ali programov, ki lahko poškodujejo delovanje drugega računalnika; (5) prenesli datoteke, ki jo je poslal drug uporabnik orodja IT agencije ERA za varnostna opozorila, za katere veste ali je mogoče utemeljeno pričakovati, da veste, da jih na tak način ni mogoče zakonito razširjati.

Agencija si pridržuje pravico (vendar to ni njena obveznost), da lahko brez odgovornosti do vas kadar koli odstrani ali zavrne razpošiljanje katere koli vsebine na orodju IT agencije ERA za varnostna opozorila ter začasno prekine ali konča sodelovanje z uporabniki in zahteva vrnitev uporabniških imen.

Splošni izrazi in okrajšave, uporabljeni v tem dokumentu, so na voljo v splošnem slovarju. Na spletišču agencije je na voljo glosar železniških izrazov, ki je osredotočen zlasti na terminologijo s področja varnosti in interoperabilnosti ter drugih področij, ki jo agencija ERA lahko uporablja pri vsakodnevnih dejavnostih ter v delovnih skupinah za pripravo prihodnjih publikacij.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Agencija ne prevzema odgovornosti za informacije o vsebini varnostnih opozoril in/ali pripomb v zvezi z njimi. V nobenem primeru nikakor ni odgovorna za vsebino, med drugim vključno za morebitne napake ali opustitve v vsebini ali kakršno koli izgubo ali škodo, nastalo zaradi uporabe vsebine, ki je bila poslana po običajni ali elektronski pošti, prenesena ali drugače dana na voljo prek orodja IT agencije ERA za varnostna opozorila ali predvajana drugje.

Agencija ne potrjuje, ne podpira, ne zastopa ali jamči, da so vsebina ali pripombe, poslane prek orodja IT agencije ERA za varnostna opozorila, popolne, resnične, točne ali zanesljive.

Prizadeva si, da bi čim bolj zmanjšala število motenj zaradi tehničnih napak. Vendar ne more jamčiti, da ta storitev ne bo prekinjena ali kako drugače motena zaradi tehničnih težav. Agencija zavrača vsakršno odgovornost v zvezi s takimi težavami.

Agencija bo morda morala predložiti informacije, objavljene v orodju, v skladu z zakonodajo EU za dostop javnosti do dokumentov ter za sodne postopke v državah članicah EU.

Spletna stran SAIT je uradna spletna stran Evropske unije, ki jo tehnično upravlja Generalni direktorat Evropske komisije za informatiko (DIGIT) v imenu Agencije.

Spori in sodna pristojnost

Upamo, da med vami in drugimi ne bo večjih nesoglasij v zvezi z informacijami o vsebini varnostnih opozoril in/ali pripomb v zvezi z njimi. V primeru spora pa vas pozivamo, da si z drugimi strankami, udeleženimi v takem sporu, prizadevate za njegovo rešitev po mirni poti. Če se boste odločili za vložitev pravnega zahtevka zoper agencijo ERA, se strinjate, da ga boste vložili in reševali izključno na sodišču Evropske unije. Strinjate se tudi, da te pogoje uporabe ter morebitne pravne zahtevke med vami in nami ureja zakonodaja Evropske unije, ki se po potrebi dopolni s francosko zakonodajo (brez sklicevanja na načela kolizijskih norm).

Da bi se spori začeli reševati zelo hitro po njihovem nastanku, se strinjate, da je treba vsak zahtevek ali podlago za tožbo, ki izhaja iz uporabe orodja IT agencije ERA za varnostna opozorila ali teh pogojev uporabe ali je povezan z orodjem ali pogoji uporabe, ne glede na kateri koli statut ali zakon, ki določa drugače, vložiti najpozneje v enem (1) letu po tem, ko bi bilo z razumno skrbnostjo mogoče odkriti upoštevna dejstva, na katerih temelji tak zahtevek ali podlaga za tožbo (ali se mu za vedno odreči).

Izjava o zasebnosti in varstvo podatkov

Vaši osebni podatki se obdelujejo v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov.

Upravljavec, ki določa namen in sredstva obdelave vaših osebnih podatkov, je Agencija Evropske unije za železnice (ERA). Subjekt, odgovoren za upravljanje obdelave osebnih podatkov, je vodja enote za analize in spremljanje.

Namen postopka obdelave je omogočiti delovanje orodja IT za varnostna opozorila in olajšati dodeljevanje dostopa v tem orodju. Za ustvarjanje uporabniškega računa, ki bo podlaga za delo v orodju IT agencije za varnostna opozorila, bo treba navesti osebne podatke. Kot uporabnik omrežja ali opreme se strinjate, da se vsi podatki, ki ste jih zagotovili, shranijo v podatkovni zbirki.

Vrste podatkov, vključno z osebnimi podatki, ki se lahko obdelajo, so naslednje:

  • ime, priimek;
  • podatki o podjetju in njegovi povezani kontaktni podatki (tj. država, naslov, URL, e-naslov, telefonska številka in številka telefaksa, matična številka (podjetja), oznaka podjetja TAF/TAP);
  • e-naslov, telefonska številka, številka mobilnega telefona in številka telefaksa;
  • naziv delovnega mesta, vloga v podjetju;
  • uporabniško ime, fotografija (ni obvezna).

Domača spletna stran orodja IT za varnostna opozorila vključuje povezavo do strani „Kako uporabljamo piškotke in kako lahko spremenite svoje nastavitve“, na kateri je opisana uporaba piškotov na tem spletnem mestu.

Uporabniki osebnih podatkov so: (i) opredeljeni uslužbenci agencije ERA, ki upravljajo zahteve uporabnikov omrežja ali opreme; (ii) opredeljeno osebje IT, ki zagotavlja tehnične storitve (dostop bi bil omejen na reševanje tehničnih težav IT); (iii) GD DIGIT, ki zagotavlja potrebno orodje IT (dostop bo omejen, kolikor bo potrebno, da se omogoči zagotavljanje storitve).

Vsi uporabniki podatkov so obveščeni o obveznosti, da podatkov ne smejo uporabljati za noben drug namen, razen za namen, za katerega so bili zbrani. Zbrani osebni podatki se ne bodo sporočili tretjim osebam, razen če je to potrebno za opredeljene namene in če se pošiljajo zgoraj navedenim subjektom.

Podatke bo hranil GD DIGIT, dostop pa bo odobren samo pooblaščenim uslužbencem agencije ERA in GD DIGIT.

Osebni podatki niso namenjeni pošiljanju v tretje države zunaj EU.

Pravna podlaga: orodje IT za varnostna opozorila podpira skladnost s členom 4(5) Direktive (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta ter členom 4(6) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/779.

Zakonitost: zgoraj navedeni postopek obdelave podatkov se izvaja v skladu s členom 5(1)(a) Uredbe (EU) 2018/1725. Obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu.

Osebni podatki se bodo hranili, dokler posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne uveljavlja pravice do njihovega izbrisa.

Zahteve v zvezi s pravicami do varstva podatkov lahko naslovite na upravljavca podatkov na e-naslovu safetyalerts@era.europa.eu. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov, lahko tudi stopite v stik s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov pri agenciji ERA na e-naslovu DataProtectionOfficer@era.europa.eu. Pravico imate, da se kadar koli obrnete na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov na e-naslovu edps@edps.europa.eu.