Gebruiksvoorwaarden

Group content visibility: 
Use group defaults

IT-instrument van het ERA voor veiligheidswaarschuwingen (SAIT)

Gebruiksvoorwaarden

Het IT-instrument van het ERA voor veiligheidswaarschuwingen is een platform dat door het ERA is ontwikkeld in het kader van de komende richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over spoorwegveiligheid (herschikking). Het vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie tussen relevante actoren die veiligheidsrisico's met betrekking tot gebreken en constructieafwijkingen of defecten van technische uitrusting, waaronder subsystemen van structurele aard, vaststellen of ervan op de hoogte worden gebracht.

Het gebruik van SAIT is verplicht voor onderhoud belaste entiteiten zijn vanaf 16 juni 2021, zoals bepaald in artikel 4, lid 6, van de Uitvoeringsverordening (EU) 2019/779 van de Commissie van 16 mei 2019 tot vaststelling van nadere bepalingen inzake een systeem voor de certificering van met het onderhoud van voertuigen belaste entiteiten overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 445/2011 van de Commissie.

Het gebruik van het IT-instrument van het ERA voor veiligheidswaarschuwingen is vrijwillig, hoewel de relevante andere actoren moeten voldoen aan de verplichting in de richtlijn.

Door dit IT-instrument te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Lees ze zorgvuldig door voor u dit instrument gebruikt.

U bevestigt dat u een werknemer of een vertegenwoordiger bent van een van de volgende categorieën van organisaties en dat u door die organisatie gemachtigd bent om waarschuwingen van dit instrument te verzenden en ontvangen namens de organisatie: spoorwegondernemingen, infrastructuurbeheerders, met onderhoud belaste entiteiten, fabrikanten, leveranciers van onderhoudsdiensten, houders en dienstverleners, aanbestedende diensten, vervoerders, afzenders, geadresseerden, laders, lossers, bulkvullers, bulklossers of enige andere actor die veiligheidsrisico's met betrekking tot gebreken en constructieafwijkingen of defecten van technische uitrusting, waaronder subsystemen van structurele aard, vaststelt of ervan op de hoogte wordt gebracht.

U bent, als enige, volledig verantwoordelijk voor de inhoud en informatie die u bekendmaakt of becommentarieert en voor de gevolgen daarvan, met inbegrip van het gebruik van uw inhoud door andere gebruikers. U begrijpt dat uw inhoud kan worden verspreid of bekendgemaakt door andere gebruikers en u kunt aansprakelijk worden gesteld als u het recht niet hebt om dergelijk gebruik van deze inhoud mogelijk te maken. Het Bureau is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van uw inhoud door het Bureau in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. U verklaart en garandeert dat u alle benodigde rechten, bevoegdheden en gezag hebt om alle inhoud die u aanbiedt te melden en te becommentariëren.

U zult alleen feitelijke informatie bekendmaken en speculaties of theorieën, in welke vorm dan ook, die niet door feiten worden gestaafd, te allen tijde vermijden. U wordt verzocht om vóór het bekendmaken van informatie zorgvuldig de inhoud ervan te bestuderen en alle toepasselijke civiel-, bestuurs- of strafrechtelijke wetgeving van de EU-lidstaten, met inbegrip van voorschriften inzake strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid, vertrouwelijkheid, industriële en intellectuele eigendom, te respecteren. U zult zich onthouden van verklaringen die een oordeel inhouden, met name van verklaringen die betrekking hebben op verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid.

Alle voor bekendmaking verstrekte informatie in dit IT-instrument van het ERA voor veiligheidswaarschuwingen wordt geacht niet-vertrouwelijk te zijn.

U bent verantwoordelijk voor de bescherming van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot het IT-instrument van het ERA voor veiligheidswaarschuwingen en voor activiteiten of handelingen die plaatsvinden met gebruik van uw wachtwoord. Wij sporen u aan om "sterke" wachtwoorden (wachtwoorden die bestaan uit een combinatie van kleine letters en hoofdletters, nummers en symbolen) te gebruiken voor uw account. Het Bureau is niet aansprakelijk voor verlies of schade die het gevolg is van het niet-naleven van bovenstaande voorwaarden. U mag uw wachtwoord niet doorgeven.

U gaat ermee akkoord dat u bij het gebruik van het IT-instrument van het ERA voor veiligheidswaarschuwingen: 1) niemand zult belasteren, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen of anderszins de wettelijke rechten (zoals rechten op privacy of openbaarheid) van anderen zult schenden; 2) geen onderwerp, naam, materiaal of informatie die/dat ongepast, godslasterlijk, schandaliserend, schendend, obsceen, aanstootgevend of onwettig is, zult bekendmaken, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden; 3) geen bestanden die software of andere materialen bevatten die beschermd zijn door intellectuele-eigendomsrechten (of door rechten op privacy of openbaarheid) zult uploaden, tenzij u eigenaar bent van voornoemde rechten of daar de zeggenschap over uitoefent, of alle benodigde toestemmingen hebt gekregen om die zeggenschap uit te oefenen; 4) geen bestanden die virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma's die de werking van de computer van een ander nadelig kunnen beïnvloeden, zult uploaden; 5) geen bestand zult downloaden dat is geplaatst door een andere gebruiker van een IT-instrument van het ERA voor veiligheidswaarschuwingen en waarvan u weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat het niet op dergelijke wijze legaal verspreid mag worden.

Het Bureau behoudt zich te allen tijde het recht voor (maar is niet verplicht) om inhoud op het IT-instrument van het ERA voor veiligheidswaarschuwingen te verwijderen of weigeren te verspreiden, om het account van gebruikers op te schorten of te beëindigen en om gebruikersnamen terug te halen zonder aansprakelijkheid jegens u.

De algemene voorwaarden en afkortingen die in onderhavig document worden gebruikt, kunnen in een standaard woordenboek worden opgezocht. Bovendien is er een woordenlijst met spoorwegtermen beschikbaar op de website van het Bureau. De woordenlijst betreft hoofdzakelijk terminologie over veiligheid en interoperabiliteit, maar ook gebieden die voor het Bureau toepasselijk zijn bij zijn dagelijkse activiteiten alsook in zijn werkgroepen voor de ontwikkeling van toekomstige publicaties.

Disclaimer

Het Bureau aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie in de inhoud van een veiligheidswaarschuwing en/of commentaren hierop. Het Bureau is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in de inhoud, of enige vorm van verlies of schade als gevolg van het gebruik van – via het IT-instrument van het ERA voor veiligheidswaarschuwingen of anderszins verspreide – geplaatste, (per e-mail) verzonden of anderszins beschikbaar gestelde inhoud.

Het Bureau geeft met betrekking tot de volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van via het IT-instrument van het ERA voor veiligheidswaarschuwingen geplaatste inhoud en commentaren geen enkele verklaring af die een bekrachtiging, ondersteuning of waarborg inhoudt ten aanzien van deze aspecten.

Het Bureau beoogt verstoringen door technische fouten zoveel mogelijk te beperken. Het Bureau kan evenwel niet garanderen dat deze dienst niet onderbroken of anderszins getroffen zal worden door technische problemen. Het Bureau aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke problemen.

Het Bureau kan verplicht worden om de in het instrument gepubliceerde informatie krachtens de EU-wetgeving toegankelijk te maken voor het publiek, alsook om deze informatie beschikbaar te stellen in verband met gerechtelijke procedures in de lidstaten van de EU.

De SAIT-webpagina is een officiële webpagina van de Europese Unie, die technisch wordt beheerd door het directoraat-generaal Informatica van de Europese Commissie (DIGIT) namens het Agentschap.

Geschillen en rechtsbevoegdheid

Wij hopen dat er tussen u en anderen geen ernstige meningsverschillen rijzen met betrekking tot de informatie in de inhoud van een veiligheidswaarschuwing en/of de commentaren hierop. In het geval van een geschil moedigen wij u echter aan om een minnelijke schikking te treffen met de andere partij(en) die betrokken is/zijn in het geschil. Als u een rechtsvordering tegen het ERA wilt indienen, gaat u ermee akkoord dat deze uitsluitend wordt ingediend bij en beslecht door het Hof van Justitie van de Europese Unie. U aanvaardt tevens dat het recht van de Europese Unie, aangevuld, waar nodig, met het Franse recht, van toepassing zal zijn op deze gebruiksvoorwaarden, evenals op elke rechtsvordering welke tussen u en ons zou kunnen ontstaan (zonder verwijzing naar (beginselen van) conflictregels).

Om ervoor te zorgen dat geschillen spoedig worden afgehandeld, gaat u ermee akkoord dat ongeacht enige bepaling of wet die het tegendeel stelt, een claim of vordering die u mogelijk wilt instellen als uitvloeisel van of in verband met het gebruik van het IT-instrument van het ERA voor veiligheidswaarschuwingen of deze gebruiksvoorwaarden, moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat de relevante feiten die aan een dergelijke claim of vordering ten grondslag liggen, met een redelijke inspanning vastgesteld hadden kunnen worden (bij gebreke waarvan deze claim of vordering voorgoed wordt uitgesloten).

Privacyverklaring en gegevensbescherming

Uw persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke die de doeleinden en middelen van de verwerking van uw persoonsgegevens bepaalt, is het Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA). De entiteit die verantwoordelijk is voor het beheer van de verwerking van persoonsgegevens is het hoofd van de eenheid Analyse en monitoring.

Het doel van de verwerking is de werking van de Safety Alerts IT Tool mogelijk te maken en de verlening van toegang te faciliteren. Er moeten persoonsgegevens worden verstrekt om een gebruikersaccount te kunnen maken die toegang geeft tot de Safety Alerts IT Tool van het agentschap. Als gebruiker stemt u ermee in dat de verstrekte gegevens worden opgeslagen in een database.

De soorten gegevens, waaronder persoonsgegevens, die kunnen worden verwerkt, zijn de volgende:

  • voor- en achternaam;
  • bedrijf en bijbehorende contactgegevens van het bedrijf (zoals land, adres, URL, e-mailadres, telefoon- en faxnummers, bedrijfsregistratienummer, TAF-/TAP-code van het bedrijf);
  • e-mailadres, (mobiel) telefoon- en faxnummer;
  • functietitel, rol binnen het bedrijf;
  • gebruikersnaam, foto (niet verplicht).

De startpagina van de SAIT-website bevat een link over “hoe gebruiken we cookies en hoe kunt u de instellingen wijzigen”, waar wordt beschreven hoe cookies worden gebruikt op de website.

De ontvangers van de persoonsgegevens zijn: (i) specifieke ERA-medewerkers voor het beheer van verzoeken van gebruikers; (ii) specifieke IT-medewerkers om technische diensten te verlenen (de toegang wordt beperkt tot de op te lossen technische IT-problemen); (iii) DG DIGIT om de noodzakelijke IT-tool te leveren (toegang wordt beperkt tot hetgeen noodzakelijk is om de dienst te kunnen verlenen).

Alle ontvangers van de gegevens worden gewezen op hun verplichting om de gegevens niet te gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De verzamelde persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden en aan de hiervoor genoemde entiteiten.

Gegevens worden opgeslagen door DG DIGIT en toegang wordt uitsluitend verleend aan bevoegde ERA- en DG DIGIT-medewerkers.

Persoonsgegevens zijn niet bestemd om te worden doorgegeven aan een derde land buiten de EU.

Rechtsgrondslag: De Safety Alerts IT Tool ondersteunt de naleving van artikel 4, lid 5 van Richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad en van artikel 4, lid 6 van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/779 van de Commissie.

Rechtmatigheid: De voornoemde gegevensverwerkingsactiviteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met artikel 5, lid 1, onder a) van Verordening (EU) 2018/1725: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak in het algemeen belang.

Persoonsgegevens worden bewaard totdat de betrokkene gebruik maakt van zijn recht om ze te verwijderen.

Verzoeken met betrekking tot uw rechten in het kader van gegevensbescherming kunt u richten tot de verwerkingsverantwoordelijke op safetyalerts@era.europa.eu. Als u vragen heeft die betrekking hebben op de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u ook contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris van het ERA via DataProtectionOfficer@era.europa.eu. U heeft te allen tijde het recht om een beroep te doen op de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming via edps@edps.europa.eu.