Õigusalane teave

Õigusalane teave

Prindi see leht

Käesoleval saidil leiduva teabe suhtes kohaldatakse vastutuse välistamist, autoriõiguse märget, isikuandmete kaitse põhimõtteid ja märget küpsiste kasutamise kohta.

Vastutuse välistamine

Euroopa Liidu Väljaannete Talitus haldab seda veebisaiti, et anda üldsusele paremad võimalused tutvuda ELi riikide õigusakte sisaldavate ametlike andmebaasidega. Portaali N-Lex vahendusel võimaldatakse kodanikel teha ELi riikide õigusakte sisaldavates andmebaasides otsinguid nende oma keeles. Püüame esitada ajakohastatud ja täpset teavet iga riigi andmebaaside ning iga riigi õigussüsteemi struktuuri ja sisu kohta. Püüame ka parandada meile teatatud vigu. Väljaannete talitus ei võta aga seoses käesoleval veebisaidil esitatud teabega mingit vastutust ega mingeid kohustusi.

Portaalis N-Lex esitatav teave:

 • on üldist laadi ega ole ette nähtud konkreetsete olukordade lahendamiseks;

 • ei pruugi olla kõikehõlmav, täielik, täpne ega ajakohane;

 • sisaldab linke välistele veebisaitidele, mille üle väljaannete talitusel puudub kontroll ja mille eest väljaannete talitus ei vastuta;

 • ei kujuta endast erialast ega õigusalast nõuannet (konkreetse nõu saamiseks peaksite alati pöörduma vastava ala asjatundja poole).

Juhime tähelepanu sellele, et veebis kättesaadava dokumendi täielikku vastavust ametlikult vastuvõetud tekstile ei ole võimalik tagada.

Meie eesmärk on vähendada tehniliste vigade tõttu tekkivaid häireid. Samas pärineb osa meie veebisaidil leiduvatest andmetest või leiduvast teabest välistest allikatest ning võib olla loodud või struktureeritud failidena või formaatides, mis ei ole veatud. Me ei saa välistada sellistest probleemidest tulenevaid häireid või muid mõjutusi. Väljaannete talitus ei võta N-Lexi saidi või sellega linkide kaudu ühendatud väliste veebisaitide kasutamisel tekkinud probleemide eest mingit vastutust.

Väljaannete talitust ei saa pidada vastutavaks N-Lexi veebisaidil viidatud ametlikes liikmesriikide õigusaktide andmebaasides leiduva teabe või esitatud dokumentide ega seal avaldatud seisukohtade eest. Samuti ei saa teda pidada vastutavaks linkide asjakohasuse ega andmebaaside kasutamisel ilmnevate mis tahes probleemide eest. Soovitame Teil lugeda vastutuse välistamist käsitlev teave ning iga asjaomase andmebaasi kasutustingimused tähelepanelikult läbi.

Vastutuse välistamise eesmärk ei ole piirata väljaannete talituse vastutust viisil, mis on vastuolus kehtivates siseriiklikes õigusaktides sätestatud nõuetega, ega välistada väljaannete talituse vastutust küsimustes, mida ei tohi asjaomase õiguse alusel välistada.

Autoriõiguse märge

© Euroopa Liit, 2006–2020

Komisjoni dokumentide taaskasutamise poliitika põhineb otsusel 2011/833/EL.

Kui ei ole märgitud teisiti, on selle veebisaidi toimetuslik sisu litsentsitud litsentsi Creative Commons Attribution 4.0 International license alusel. See tähendab, et saate sisu taaskasutada tingimusel, et viitate allikale ja märgite ära muudatused, mida tegite.

https://eur-lex.europa.eu/images/legalnotice/copyright_1.png

Võimalik, et peate taotlema täiendavaid õigusi, kui konkreetne sisu kujutab tuvastatavaid üksikisikuid või sisaldab kolmandate isikute teoseid. ELi autoriõigusega hõlmamata infosisu kasutamiseks või taasesitamiseks võib olla vajalik küsida luba otse õiguste omajate käest. Logode kasutamiseks on vaja Euroopa Liidu Väljaannete Talituse eelnevat nõusolekut.

Riiklikes andmebaasides olevate tekstide või juriidiliste dokumentide allalaadimise, paljundamise, tõlkimise või üldise taaskasutamise tingimustega tutvumiseks peavad kasutajad lugema asjaomase andmebaasi autoriõiguse märget.

Muude autoriõigusega seotud küsimuste korral võtke palun ühendust järgmisel aadressil: op-copyright@publications.europa.eu.

Isikuandmete kaitse põhimõtted

Teie andmete töötlemine

Euroopa Liit austab kasutajate privaatsust.

Kehtivad põhimõtted üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides põhinevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusel (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist.

Kuidas käime ümber Teilt saadud e-kirjadega?

Kui Te saadate meile e-kirja või päringu kasutajatoe teenuse aadressile, töödeldakse Teie isikuandmeid ainult vastamiseks vajalikul määral. Kui asjaomast postkasti haldav talitus ei oska Teie küsimusele vastata, siis saadetakse see edasi muule talitusele ja Teile antakse e-kirjaga teada, kuhu see suunati.

Kui Teil on küsimusi oma e-kirja ja sellega seotud isikuandmete töötlemise kohta, lisage need palun oma sõnumile.

Isikuandmete töötlemist meie kasutajatoe poolt reguleeritakse isikuandmete kaitse avaldusega. Sellisest konkreetsest töötlemisest on teatatud Euroopa Komisjoni andmekaitseametnikule ja see on viitenumbriga DPR-EC-00493 avaldatud kõikide isikuandmete töötlemise toimingute registris. Registriga saate tutvuda järgmisel aadressil: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Isikuandmete kaitse avalduse täieliku tekstiga saate tutvuda siin: https://op.europa.eu/et/web/about-us/legal-notices/helpdesk.

Kontaktandmed

Küsimuste või märkuste, murede või kaebuste korral palume võtta meiega ühendust järgmisel
e-posti aadressil: eurlex-helpdesk@publications.europa.eu.

Küpsiste kasutamine

Euroopa Liidu Väljaannete Talituse hallatavate veebisaitide nõuetekohaseks toimimiseks salvestame mõnikord Teie seadmesse väikseid andmefaile – nn küpsiseid.

Mis on küpsised?

Küpsis on väike tekstifail, mille veebisait salvestab Teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui Te veebisaiti külastate. See võimaldab veebisaidil jätta teatavaks ajavahemikuks meelde Teie toimingud ja eelistused (näiteks kasutajanime, keele, kirja suuruse ning muud kuvaeelistused). Nii ei pea Te neid veebisaidile naastes või lehekülgi sirvides iga kord uuesti sisestama.

 • Esimese osapoole küpsised on küpsised, mille on loonud Teie külastatav veebisait. Neid saab lugeda ainult see veebisait. Lisaks võib veebisait kasutada väliseid teenuseid, mis võivad samuti seada oma küpsiseid, nn kolmanda osapoole küpsiseid.
 • Püsiküpsised on Teie arvutisse salvestatud küpsised, mida erinevalt seansiküpsistest, mis brauseri sulgemisel kustutatakse, ei kustutata automaatselt, kui Te brauseri sulgete.

Iga kord, kui Te väljaannete talituse veebisaite külastate, küsitakse Teilt, kas te nõustute küpsistega või mitte.

Küpsiseid võib kasutada ka selleks, et koguda anonüümseks muudetud statistikat meie veebisaitidega seotud sirvimiskogemuse kohta.

Kuidas me küpsiseid kasutame?

Väljaannete talituse veebisaitidel kasutatakse enamasti esimese osapoole küpsiseid. Need küpsised on seadnud ja neid kontrollib väljaannete talitus, mitte ükski väline organisatsioon.

Mõne meie lehekülje vaatamiseks peate siiski nõustuma väliste organisatsioonide küpsiste kasutamisega.

Võite sellised küpsised kas kustutada või blokeerida, kuid sel juhul ei pruugi kõik veebisaidi funktsioonid õigesti toimida. Neid küpsiseid kasutatakse selleks, et jätta meelde:

 • Teie kuvaeelistused, näiteks sirvimiskeel, kontrast, kirja suurus, kasutatud seade ning otsingutulemuste ja teavitamisega seotud eelistused;
 • Teie viimane veebisaidi külastus (statistilistel eesmärkidel) ning kolm viimati külastatud lehekülge (meie kasutajatoe jaoks, juhuks kui saadate neile päringu);
 • kas andsite nõusoleku küpsiste kasutamiseks sellel veebisaidil või mitte.
 • Külastaja eelistused

Need küpsised on meie seatud ja ainult meie saame neid lugeda. Neil on meeles, kas andsite nõusoleku küpsiste kasutamiseks sellel veebisaidil või mitte.

Nimi Teenus Eesmärk Küpsise liik ja kehtivusaeg
eu_cookie_consent Küpsistega nõustumise komplekt Salvestab Teie küpsiseid puudutavad eelistused (nii välditakse küsimuse korduvat esitamist) Esimese osapoole seansiküpsis, mis kustutatakse pärast brauseri sulgemist
has_js Sisuhaldussüsteem (Content Management System (CMS)) Kontrollib, kas kliendil on JavaScript aktiveeritud Esimese osapoole seansiküpsis. Kustutatakse pärast brauseri sulgemist.
 • Toimivusküpsised

Mõned küpsised on lisatud selleks, et teatavad veebilehed toimiksid. Seetõttu ei ole nende kasutamiseks vaja Teie nõusolekut. Eelkõige tehnilised küpsised, mida nõuavad teatavad IT-süsteemid.

Tehnilised küpsised

Nimi Teenus Eesmärk Küpsise liik ja kehtivusaeg
JSESSIONID Java rakenduse server Neid loob servleti konteiner ja neid kasutatakse seansi haldamiseks Esimese osapoole seansiküpsis, mis kustutatakse pärast brauseri sulgemist
 • Analüütilised küpsised

Kasutame neid üksnes iseenda jaoks, et uurida, kuidas saaks parandada teenust, mida me kõigile oma kasutajatele pakume.

Küpsised hindavad lihtsalt seda, kuidas Te anonüümse kasutajana meie veebisaidiga suhtlete (kogutud andmed ei tuvasta kasutaja isikut).

Neid andmeid ei jagata kolmandate isikutega ega kasutata muudel eesmärkidel. Anonüümseks muudetud statistikat võidakse jagada töövõtjatega, kes tegelevad väljaannete talitusega sõlmitud lepingulise kokkuleppe alusel teavitusprojektidega.

Te võite seda liiki küpsistest keelduda küpsisebänneri abil, mida näete esimesel külastataval lehel.

Nimi Teenus Eesmärk Küpsise liik ja kehtivusaeg
_pk_id# Ettevõtetele suunatud veebi analüüsimise teenus, mis põhineb Matomo avatud lähtekoodiga tarkvaral Tunneb ära veebisaidi külastajad (anonüümselt – kasutajate kohta isikuandmeid ei koguta) Esimese osapoole püsiküpsis, 13 kuud
_pk_ses# Ettevõtetele suunatud veebi analüüsimise teenus, mis põhineb Matomo avatud lähtekoodiga tarkvaral Tuvastab sama kasutaja poolt sama külastuse ajal vaadatud veebilehed (anonüümselt – kasutajate kohta isikuandmeid ei koguta) Esimese osapoole püsiküpsis, 30 minutit
_pk_ref# Ettevõtetele suunatud veebi analüüsimise teenus, mis põhineb Matomo avatud lähtekoodiga tarkvaral Kasutatakse selleks, et salvestada teavet atribuutide kohta, mida pöörduja veebisaidi külastamiseks algselt kasutas Esimese osapoole püsiküpsis, 6 kuud
 • Kolmanda osapoole küpsised

Enamik lehti kuvab riiklike veebisaitide sisu.

Kolmandate isikute pakutava sisu nägemiseks peate kõigepealt nõustuma nende eritingimustega. Selline nõusolek hõlmab nende küpsiste kasutamise põhimõtteid, mille üle meil kontrolli ei ole.

Kuid kui Te seda sisu ei vaata, ei paigaldata Teie seadmesse ühtegi kolmanda osapoole küpsist.

Kolmandatest isikutest teenuseosutajad väljaannete talituse veebisaitidel

Need kolmandate isikute teenused ei kuulu väljaannete talituse kontrolli alla. Teenuseosutajad võivad igal ajal oma kasutustingimusi, küpsiste otstarvet ja kasutust jms muuta.

Isikuandmed

Küpsiste abil kogutud andmeid ei kasutata Teie isiku kindlaks tegemiseks ning nende turvalisus on täielikult tagatud. Küpsiseid kasutatakse ainult siin kirjeldatud eesmärkidel.

Kuidas Te saate küpsiseid hallata?

Soovi korral saate küpsiseid hallata/kustutada – üksikasjalik teave on esitatud aadressil aboutcookies.org.

Küpsiste kõrvaldamine Teie seadmest

Te saate kustutada kõik juba Teie seadmesse salvestatud küpsised, kustutades oma brauseri sirvimisajaloo. See kõrvaldab kõik küpsised kõigilt külastatud veebisaitidelt.

Pange siiski tähele, et nii võite kaotada ka osa salvestatud teabest (nt salvestatud sisselogimisandmed, saidi eelistused).

Saidipõhiste küpsiste haldamine

Et saada parem kontroll saidipõhiste küpsiste üle, vaadake üle oma eelistatud veebilehitseja privaatsuse ja küpsiste seaded.

Küpsiste blokeerimine

Enamikku brausereid saab seadistada nii, et küpsiseid Teie seadmesse ei salvestata, kuid sellisel juhul peate käsitsi kohandama teatavaid eelistusi iga kord, kui veebisaiti/-lehte külastate, ning mõned teenused ja funktsioonid ei pruugi üldse toimida (nt sisselogimine).

ELi mittekuuluvad riigid

N-Lex sisaldab linke ja kirjeldusi ELi mittekuuluvate riikide veebisaitide kohta.