Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Εκτύπωση σελίδας

Οι πληροφορίες που περιέχει αυτός ο ιστότοπος υπόκεινται σε δήλωση αποποίησης ευθύνης, ανακοίνωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας, κανόνες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και ρυθμίσεις για τα cookies.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η Υπηρεσία Εκδόσεων διατηρεί αυτόν τον ιστότοπο με σκοπό την καλύτερη πρόσβαση του κοινού στις επίσημες βάσεις δεδομένων των εθνικών νομοθεσιών των χωρών της ΕΕ. Η πύλη N-Lex παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων των εθνικών νομοθεσιών των χωρών της ΕΕ και πραγματοποίησης αναζήτησης στη γλώσσα τους. Προσπαθούμε να παρέχουμε επικαιροποιημένες και ακριβείς πληροφορίες για τις βάσεις δεδομένων κάθε χώρας, καθώς και για τη δομή και το περιεχόμενο των εθνικών νομικών συστημάτων. Όταν εντοπίζονται σφάλματα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους. Ωστόσο, η Υπηρεσία Εκδόσεων δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στη διαδικτυακή πύλη N-Lex είναι:

 • γενικού μόνο χαρακτήρα και δεν προορίζονται για την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων

 • δεν είναι απαραίτητα πλήρεις, ακριβείς ή επικαιροποιημένες

 • συνδέονται με εξωτερικούς ιστότοπους οι οποίοι δεν ελέγχονται από την Υπηρεσία Εκδόσεων και για τους οποίους η τελευταία δεν φέρει καμία ευθύνη

 • δεν αποτελούν επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές (αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, πρέπει πάντοτε να απευθύνεστε σε ειδικευμένους επαγγελματίες).

Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εγγύηση ότι τα κείμενα που παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή είναι ακριβή αντίγραφα των επίσημων κειμένων.

Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τυχόν δυσλειτουργίες που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα. Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα και πληροφορίες στον ιστότοπό μας προέρχονται από εξωτερικές πηγές και ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί ή ταξινομηθεί σε αρχεία ή μορφότυπους που περιέχουν σφάλματα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η υπηρεσία μας δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί κατ’ άλλο τρόπο από τέτοια προβλήματα. Η Υπηρεσία Εκδόσεων δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοια προβλήματα, τα οποία ανακύπτουν κατά τη χρήση του ιστοτόπου N‑Lex ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου ιστότοπου.

Η Υπηρεσία Εκδόσεων δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες, τις απόψεις και τα έγγραφα που περιέχουν οι επίσημες εθνικές βάσεις νομοθετικών δεδομένων με τις οποίες συνδέεται ο ιστότοπος N-Lex, ούτε για τη συνάφεια των σχετικών συνδέσμων, ούτε για τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν κατά τη χρήση των εν λόγω βάσεων. Παρακαλούμε να διαβάζετε προσεκτικά τη δήλωση αποποίησης ευθύνης, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που ισχύουν για την εκάστοτε βάση δεδομένων.

Αυτή η δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη της Υπηρεσίας Εκδόσεων κατά παράβαση των απαιτήσεων της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, ούτε να την απαλλάξει από την ευθύνη της για θέματα για τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή της δυνάμει της εν λόγω νομοθεσίας.

Ανακοίνωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2006-2020

Η περαιτέρω χρήση εγγράφων της Επιτροπής βασίζεται στην απόφαση 2011/833/ΕΕ.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, το συντακτικό περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου δημοσιεύεται βάσει της διεθνούς άδειας Creative Commons Attribution 4.0. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περαιτέρω το περιεχόμενο υπό τον όρο ότι θα δηλώσετε την πηγή καθώς και τυχόν αλλαγές που έχετε κάνει.

https://eur-lex.europa.eu/images/legalnotice/copyright_1.png

Μπορεί να σας ζητηθεί εκκαθάριση πρόσθετων δικαιωμάτων εάν συγκεκριμένο περιεχόμενο αναφέρεται σε ταυτοποιήσιμα φυσικά πρόσωπα ή περιλαμβάνει έργα τρίτων. Για τη χρήση ή την αναπαραγωγή περιεχομένου που δεν ανήκει στην ΕΕ, μπορεί να χρειάζεται να ζητήσετε άδεια απευθείας από τους δικαιούχους. Για να χρησιμοποιήσετε περαιτέρω οποιονδήποτε λογότυπο απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση της Υπηρεσίας Εκδόσεων.

Όσον αφορά τους όρους που ισχύουν για την τηλεφόρτωση, την αναπαραγωγή, τη μετάφραση ή, γενικά, την περαιτέρω χρήση κειμένων ή νομικών εγγράφων που διατίθενται στις εθνικές βάσεις δεδομένων, οι χρήστες πρέπει να συμβουλεύονται την ανακοίνωση σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην οικεία βάση δεδομένων.

Για κάθε άλλο ζήτημα πνευματικής ιδιοκτησίας απευθυνθείτε στη διεύθυνση: op-copyright@publications.europa.eu.

Πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Επεξεργασία των δεδομένων σας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να προστατεύει την ιδιωτική ζωή των χρηστών.

Η πολιτική για την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Πώς χειριζόμαστε τα ηλεκτρονικά μηνύματα που μας στέλνετε;

Όταν στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα ή αίτημα στην υπηρεσία υποστήριξης, τα προσωπικά δεδομένα σας υποβάλλονται μόνο στην επεξεργασία που απαιτείται για την απάντηση. Αν η ομάδα διαχείρισης της ηλεκτρονικής θυρίδας δεν είναι σε θέση να απαντήσει στην ερώτησή σας, προωθεί το ηλεκτρονικό σας μήνυμα σε άλλη υπηρεσία. Εσείς ενημερώνεστε ηλεκτρονικά για το πού διαβιβάστηκε το μήνυμά σας.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία του ηλεκτρονικού σας μηνύματος και των σχετικών προσωπικών σας δεδομένων, μη διστάσετε να τις συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την υπηρεσία υποστήριξης καλύπτεται από δήλωση περί απορρήτου. Η συγκεκριμένη επεξεργασία έχει κοινοποιηθεί στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα στοιχεία αναφοράς DPR-EC-00493 και έχει δημοσιευτεί στο μητρώο των πράξεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο παρέχεται μέσω του συνδέσμου: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Δείτε την πλήρη δήλωση περί απορρήτου εδώ: https://op.europa.eu/en/web/about-us/legal-notices/helpdesk.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν θέλετε να διατυπώσετε παρατηρήσεις ή ερωτήσεις, τυχόν ανησυχίες ή καταγγελίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
E-mail: eurlex-helpdesk@publications.europa.eu.

Πολιτική για τα cookies

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία των ιστοτόπων της Υπηρεσίας Εκδόσεων, τοποθετούμε μερικές φορές μικρά αρχεία δεδομένων στη συσκευή σας, τα λεγόμενα cookies.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε. Χάρη στα αρχεία αυτά, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικό σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να τις καθορίζετε εκ νέου κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή αλλάζετε σελίδα.

 • Τα cookies προβαλλόμενου ιστότοπου είναι cookies που τοποθετούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Μπορούν να αναγνωστούν μόνο από τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Επιπλέον, ο ιστότοπος μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες, οι οποίες επίσης τοποθετούν τα δικά τους cookies, τα λεγόμενα cookies τρίτων.
 • Τα μόνιμα cookies είναι cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησής σας, σε αντίθεση με τα cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης.

Κάθε φορά που επισκέπτεστε τους ιστότοπους της Υπηρεσίας Εκδόσεων, θα σας ζητείται να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies.

Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εμπειρία πλοήγησης στους ιστοτόπους μας.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Οι ιστότοποι της Υπηρεσίας Εκδόσεων χρησιμοποιούν κυρίως cookies προβαλλόμενου ιστότοπου. Πρόκειται για cookies που τοποθετούνται και ελέγχονται από την Υπηρεσία Εκδόσεων και όχι από εξωτερικό οργανισμό.

Ωστόσο, για την προβολή ορισμένων ιστοσελίδων μας, θα πρέπει να αποδεχθείτε cookies από εξωτερικούς οργανισμούς.

Μπορείτε να διαγράψετε ή να αποκλείσετε αυτά τα cookies, αλλά αν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου μπορεί να μην λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για να απομνημονεύουν τα εξής:

 • τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την απεικόνιση, όπως τη γλώσσα πλοήγησης, το χρωματικό κοντράστ, το μέγεθος γραμματοσειράς, τη χρησιμοποιούμενη συσκευή και τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τα αποτελέσματα της αναζήτησης και τις κοινοποιήσεις,
 • την τελευταία σας επίσκεψη στον ιστότοπο (για στατιστικούς λόγους) και τις τρεις πιο πρόσφατες σελίδες που επισκεφθήκατε (για να βοηθηθεί η υπηρεσία υποστήριξης σε περίπτωση που υποβάλετε σχετικό αίτημα)·
 • αν έχετε συμφωνήσει (ή όχι) να χρησιμοποιούμε cookies σ' αυτό τον ιστότοπο.
 • Cookies προτιμήσεων επισκεπτών

Αυτά τοποθετούνται από εμάς και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από εμάς. Θυμούνται εάν αποδεχθήκατε (ή απορρίψατε) την πολιτική για τα cookies αυτού του ιστότοπου.

Ονομασία Υπηρεσία Σκοπός Τύπος και διάρκεια cookie
eu_cookie_consent Αποδοχή των cookies Αποθηκεύει τις προτιμήσεις σας για τα cookies (ώστε να μην σας ζητηθούν εκ νέου) Είναι cookie περιόδου λειτουργίας προβαλλόμενου ιστότοπου, το οποίο διαγράφεται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης
has_js Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) Ελέγχει εάν ο πελάτης έχει ενεργοποιήσει το JavaScript Cookie προβαλλόμενου ιστότοπου. Διαγράφεται μόλις ο χρήστης εγκαταλείψει τον φυλλομετρητή.
 • Λειτουργικά cookies

Για τη λειτουργία ορισμένων ιστοσελίδων είναι απαραίτητο να συμπεριλαμβάνουμε ορισμένα cookies. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας. Ειδικότερα, τεχνικά cookies που απαιτούνται από ορισμένα συστήματα ΤΠ.

Τεχνικά cookies

Ονομασία Υπηρεσία Σκοπός Τύπος και διάρκεια cookie
JSESSIONID Εξυπηρετητής εφαρμογών Java Παράγεται από το κοντέινερ Servlet και χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της σύνδεσης Είναι cookie περιόδου λειτουργίας προβαλλόμενου ιστότοπου, το οποίο διαγράφεται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης
 • Cookies ανάλυσης

Αυτά τα χρησιμοποιούμε αμιγώς στο πλαίσιο εσωτερικής έρευνας για τους τρόπους βελτίωσης της υπηρεσίας που παρέχουμε σε όλους τους χρήστες μας.

Τα cookies απλώς αξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας – ως ανώνυμος χρήστης (τα δεδομένα που συλλέγονται δεν αφορούν στοιχεία της ταυτότητάς σας).

Επίσης, τα δεδομένα αυτά δεν κοινοποιούνται σε τρίτους ούτε χρησιμοποιούνται για άλλον σκοπό. Τα ανωνυμοποιημένα στατιστικά στοιχεία μπορούν να κοινοποιηθούν σε αναδόχους επικοινωνιακών έργων οι οποίοι έχουν συνάψει συμβατική συμφωνία με την Υπηρεσία Εκδόσεων.

Ωστόσο, έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε τον συγκεκριμένο τύπο cookies. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω του μπάνερ για τα cookies που βλέπετε στην πρώτη σελίδα που επισκέπτεστε.

Ονομασία Υπηρεσία Σκοπός Τύπος και διάρκεια cookie
_pk_id# Υπηρεσία ανάλυσης διαδικτυακών δεδομένων, βασισμένη στο υλισμικό ανοικτού κώδικα Matomo Αναγνωρίζει τους επισκέπτες του ιστότοπου (ανώνυμα – δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα του χρήστη). Είναι μόνιμο cookie προβαλλόμενου ιστότοπου, διάρκειας 13 μηνών
_pk_ses# Υπηρεσία ανάλυσης διαδικτυακών δεδομένων, βασισμένη στο υλισμικό ανοικτού κώδικα Matomo Ταυτοποιεί τις σελίδες που προβλήθηκαν από έναν και μόνο χρήστη κατά τη διάρκεια μιας και μόνης επίσκεψης. (ανώνυμα – δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα του χρήστη). Είναι μόνιμο cookie προβαλλόμενου ιστότοπου, διάρκειας 30 λεπτών
_pk_ref# Υπηρεσία ανάλυσης διαδικτυακών δεδομένων, βασισμένη στο υλισμικό ανοικτού κώδικα Matomo Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για την επίσκεψη στον ιστότοπο Είναι μόνιμο cookie προβαλλόμενου ιστότοπου, διάρκειας 6 μηνών
 • Cookies τρίτων

Οι περισσότερες σελίδες παρουσιάζουν περιεχόμενο από εθνικούς ιστότοπους.

Για την προβολή περιεχομένου τρίτων, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τους για τα cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας.

Αν όμως δεν προβάλλετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν τοποθετούνται cookies τρίτων στη συσκευή σας.

Τρίτοι πάροχοι στους ιστότοπους της Υπηρεσίας Εκδόσεων

Οι εν λόγω υπηρεσίες τρίτων δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Υπηρεσίας Εκδόσεων. Οι πάροχοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν τους όρους χρήσης, τον σκοπό και τη χρήση των cookies κ.λπ.

Προσωπικά δεδομένα

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Εμείς διατηρούμε τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων πλοήγησης. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

Πώς να διαχειρίζεστε τα cookies;

Μπορείτε να διαχειρίζεστε/διαγράφετε cookies όποτε θέλετε. Δείτε περισσότερα εδώ: aboutcookies.org.

Διαγραφή cookies από τη συσκευή σας

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας διαγράφοντας το ιστορικό του προγράμματος πλοήγησης. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους ιστότοπους που επισκεφθήκατε.

Να έχετε όμως υπόψη ότι ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα στοιχεία (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστότοπου).

Διαχείριση ειδικών ανά ιστότοπο cookies

Για πιο αναλυτικό έλεγχο των ειδικών ανά ιστότοπο cookies, ελέγξτε τις ρυθμίσεις cookies και προστασίας προσωπικών δεδομένων στο προεπιλεγμένο σας πρόγραμμα πλοήγησης

Αποκλεισμός cookies

Τα περισσότερα σύγχρονα προγράμματα πλοήγησης σάς δίνουν τη δυνατότητα να επιλέγετε ρυθμίσεις που αποκλείουν την τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή όμως, ίσως χρειάζεται να ρυθμίζετε τις προτιμήσεις σας κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή μια ιστοσελίδα. Επιπλέον, ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν καθόλου (π.χ. σύνδεση με προφίλ).

Χώρες ΕΚΤΟΣ ΕΕ

Το N-Lex παρέχει συνδέσμους και περιγραφές ιστοτόπων χωρών εκτός ΕΕ.