Právní upozornění

Právní upozornění

Vytisknout tuto stránku

Na informace na těchto stránkách se vztahuje prohlášení o vyloučení odpovědnosti, upozornění o ochraně autorských práv, zásady ochrany osobních údajů a upozornění ohledně používání cookies.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Úřad pro publikace spravuje tyto internetové stránky s cílem zlepšit přístupnost úředních databází vnitrostátních právních předpisů zemí EU pro veřejnost. Portál N-Lex umožňuje občanům přístup k databázím vnitrostátních právních předpisů zemí EU a dává jim možnost je prohledávat ve svém jazyce. Snažíme se poskytovat aktuální a přesné informace o databázích jednotlivých zemí a o struktuře a obsahu jejich vnitrostátních právních systémů. Snažíme se rovněž opravovat na stránkách všechny chyby, na něž nás upozorníte. Úřad pro publikace však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi na těchto internetových stránkách.

Informace, které najdete na portálu N-Lex:

 • jsou pouze obecné povahy a nevztahují se na konkrétní situace

 • nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné, přesné či aktualizované

 • odkazují na externí internetové stránky, na jejichž obsah nemá Úřad pro publikace žádný vliv a za které nepřebírá žádnou odpovědnost

 • nelze považovat za odbornou či právní radu (potřebujete-li konkrétní radu, měli byste se vždy obrátit na kvalifikovaného odborníka)

Upozorňujeme, že nelze zaručit, že dokument dostupný online přesně odpovídá oficiálně přijatému textu.

Snažíme se vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některé údaje na našich internetových stránkách však pocházejí z vnějších zdrojů a je možné, že byly vytvořeny či strukturovány do souborů či formátů, které nejsou bezchybné. Nemůžeme tedy zaručit, že naše služby nebudou v důsledku takových problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Úřad pro publikace vylučuje jakoukoli odpovědnost za problémy, jež by mohly vzniknout v důsledku používání stránek N-Lex nebo externích stránek, na které se zde odkazuje.

Úřad pro publikace nenese odpovědnost za informace, názory a dokumenty obsažené v úředních databázích vnitrostátních právních předpisů, na něž internetové stránky N-Lex odkazují, za relevantnost těchto odkazů ani za jakékoli jiné problémy při používání těchto databází. Seznamte se prosím s obsahem prohlášení o vyloučení odpovědnosti a s podmínkami použití, vztahujícími se k dané databázi.

Záměrem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost Úřadu pro publikace v případě porušení předpisů stanovených platnými vnitrostátními právními řády ani vyloučit jeho odpovědnost v záležitostech, ve kterých ji podle tohoto práva vyloučit nelze.

Upozornění o ochraně autorských práv

© Evropská unie, 2006–2020

Politika Komise v oblasti opakovaného použití dokumentů je založena na rozhodnutí 2011/833/EU.

Pokud není uvedeno jinak, je redakční obsah těchto internetových stránek předmětem licence Creative Commons Attribution 4.0 International license. Z toho vyplývá, že tento obsah můžete dále použít za předpokladu, že uvedete zdroj a upozorníte na veškeré změny, které jste provedli.

https://eur-lex.europa.eu/images/legalnotice/copyright_1.png

V případě, že konkrétní obsah zobrazuje identifikovatelné soukromé osoby nebo zahrnuje práce třetí strany, můžete být požádáni o získání dodatečných práv. Chcete-li použít nebo reprodukovat obsah, který není ve vlastnictví EU, je možné, že budete muset požádat o povolení přímo držitele práv. Žádné logo nesmí být použito bez předchozího souhlasu Úřadu pro publikace.

Pokud jde o podmínky týkající se stahování, reprodukce nebo překladů textů nebo právních dokumentů nebo jejich dalšího použití obecně, musí uživatelé nahlédnout do oznámení o autorských právech dotčené databáze.

V ostatních záležitostech autorských práv kontaktujte: op-copyright@publications.europa.eu.

Politika ochrany soukromí a ochrany osobních údajů

Zpracování vašich údajů

Evropská unie respektuje soukromí uživatelů.

Politika ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Evropské unie se zakládá na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů.

Jak zacházíme s e-maily, které nám zasíláte?

Když nám zašlete e-mail nebo se obrátíte s požadavkem na asistenční službu, vaše osobní údaje budou zpracovány pouze v rozsahu nutném pro odpověď. Pokud tým, který danou e-mailovou schránku spravuje, nemůže dotaz zodpovědět, předá vaši e-mailovou zprávu jinému útvaru. Prostřednictvím e-mailu budete informováni o tom, kam byla odeslána.

Máte-li jakékoli otázky týkající se zpracování vašich e-mailů a souvisejících osobních údajů, uveďte je ve své zprávě.

Na zpracování osobních údajů naší asistenční službou se vztahuje prohlášení o ochraně soukromí, týkající se specifického zpracování, jež bylo oznámeno pověřenci pro ochranu údajů Evropské komise pod referenčním číslem DPR-EC-00493 a zveřejněno v rejstříku všech operací zpracování osobních údajů. Rejstřík je k dispozici zde: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Úplné prohlášení o ochraně osobních údajů najdete na stránce: https://op.europa.eu/en/web/about-us/legal-notices/helpdesk.

Kontaktní údaje

S připomínkami, dotazy nebo stížnostmi se na nás obracejte na této kontaktní
e-mailové adrese: eurlex-helpdesk@publications.europa.eu.

Používání cookies

Cookies jsou malé datové soubory nezbytné pro správnou funkci stránek spravovaných Úřadem pro publikace, a proto je někdy umísťujeme na váš počítač či mobilní zařízení.

Co jsou cookies?

Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Cookies umožňují internetovým stránkám zapamatovat si po určitou dobu vaše aktivity a nastavení (např. přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a nastavení zobrazení), takže je při procházení jednotlivých stránek nebo při návratu na stránky nemusíte zadávat znovu.

 • Soubory cookies první strany jsou takové cookies, které se ukládají při navštívení nějaké internetové stránky. Číst je pak může pouze daná internetová stránka. Kromě toho mohou internetové stránky potenciálně využívat externích služeb, které také ukládají vlastní soubory cookies – tzv. cookies třetích stran.
 • Trvalé cookies jsou takové cookies, které byly uloženy na vašem počítači a nejsou automaticky vymazány poté, co zavřete prohlížeč – na rozdíl od dočasných cookies, která se po zavření prohlížeče vždy smažou.

Při každé návštěvě internetových stránek Úřadu pro publikace budete muset cookies buď přijmout, nebo odmítnout.

Cookies lze rovněž použít k pořizování různých anonymizovaných statistik týkajících se prohlížení našich stránek uživateli.

Jak se cookies používají?

Internetové stránky Úřadu pro publikace většinou používají cookies první strany. Jedná se o cookies vytvořené a spravované Úřadem pro publikace, nikoli žádnou externí organizací.

Na některých našich stránkách však soubory cookies od externích organizací budete muset přijímat.

Tyto cookies lze vymazat nebo zablokovat. Může se však stát, že v důsledku toho nebudou stránky fungovat tak, jak mají. Tyto cookies si pamatují:

 • vaše zobrazovací preference, například jazyk prohlížení, kontrast barev, velikost písma, používané zařízení, nastavení způsobu vyhledávání a oznamování
 • vaši poslední návštěvu na internetových stránkách (pro statistické účely) a tři poslední navštívené stránky (což pomáhá asistenčním službám vyřídit vaši případnou žádost)
 • zda jste s využíváním cookies na daných stránkách souhlasili
 • Preference návštěvníků stránek

Nastavujeme je my a pouze my je také můžeme číst. Pamatují si, zda jste s používáním souborů cookies dané stránky souhlasili, či nikoli.

název služba účel typ cookies a jak dlouho je uložen
eu_cookie_consent souhlas s cookies ukládá vaše preference týkající se cookies (aby se vás stránky neptaly znovu a znovu) cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
has_js systém pro správu obsahu (CMS) kontroluje, zda má klient povoleno JS cookies první strany; vymazány po zavření prohlížeče
 • Provozní soubory cookies

Některé cookies musíme na vaše zařízení uložit, aby daná stránka mohla fungovat. Z tohoto důvodu se nevyžaduje váš souhlas. Jde především o technické cookies požadované některými informačními systémy

Technické cookies

název služba účel typ cookies a jak dlouho je uložen
JSESSIONID server aplikace Java generovány aplikací Servlet container; používány k řízení relace cookies první strany; vymazány po zavření prohlížeče
 • Analytické soubory cookies

Ty používáme čistě pro interní výzkum toho, jak služby, kterou poskytujeme všem našim uživatelům, dále zkvalitnit.

Tyto cookies jednoduše zjišťují, jak jste s naší internetovou stránkou interagovali – jako anonymní uživatel (na základě údajů, které tyto cookies shromažďují, vás nelze identifikovat).

Tyto údaje nejsou sdíleny s žádnými třetími stranami ani nejsou používány k žádnému jinému účelu. Anonymizované statistiky někdy sdílíme s dodavateli, kteří v rámci smluvních ujednání s Úřadem pro publikace pracují na komunikačních projektech.

Používání tohoto typu souborů cookies však můžete vždy odmítnout – např. prostřednictvím banneru, který se vám zobrazuje na první straně.

název služba účel typ cookies a jak dlouho je uložen
_pk_id# služba pro korporátní analýzu internetových stránek založená na open source softwaru Macomo rozpoznává návštěvníky stránek (anonymně — o uživatelích se neshromažďují žádné osobní údaje). cookies první strany, uloženy 13 měsíců
_pk_ses# služba pro korporátní analýzu internetových stránek založená na open source softwaru Macomo identifikuje stránky, které během jedné návštěvy prohlíží tentýž uživatel (anonymně — o uživatelích se neshromažďují žádné osobní údaje) cookies první strany, uloženy 30 minut
_pk_ref# služba pro korporátní analýzu internetových stránek založená na open source softwaru Macomo používá se k ukládání informací o přiřazení, indikující osoba, která byla původně použita k návštěvě internetových stránek cookies první strany, uloženy 6 měsíců
 • Cookies třetích stran

Na většinu našich stránek je zařazen obsah z vnitrostátních portálů.

Aby se vám takový obsah třetích stran zobrazoval, musíte nejprve přijmout jejich podmínky. To zahrnuje i jejich politiku týkající se souborů cookies, nad kterou nemáme žádnou kontrolu.

Pokud si však jejich obsah nespustíte, žádné cookies třetích stran na vašem zařízení instalovány nebudou.

Externí poskytovatelé služeb (třetí strany) na internetových stránkách Úřadu pro publikace

Tyto služby třetí strany jsou mimo kontrolu Úřadu pro publikace. Poskytovatelé mohou kdykoli změnit podmínky, účel, způsob používání souborů cookies atd.

Osobní údaje

Informace získané pomocí cookies se nepoužívají pro účely vaší osobní identifikace a struktura těchto informací je plně pod naší kontrolou. Tyto cookies se nevyužívají k jinému účelu, než který je zde popsán.

Mohu do souborů cookies zasahovat?

Soubory cookies můžete kdykoli měnit/smazat – podrobnější údaje najdete na adrese aboutcookies.org.

Odstranění cookies z vašeho zařízení

Všechny cookies, které jsou již na vašem zařízení uloženy, můžete najednou vymazat tak, že odstraníte historii vyhledávání ve vašem prohlížeči. Odstraní se tak všechny cookies ze všech stránek, které jste navštívili.

Mějte však na paměti, že tak můžete rovněž přijít o některé uložené informace (např. uložená přihlašovací hesla, nastavení některých stránek atp.).

Správa souborů cookies z konkrétních stránek

Chcete-li provádět podrobnější kontrolu souborů cookies z konkrétních stránek, použijte k tomu nastavení ochrany soukromí a souborů cookies ve vašem prohlížeči.

Blokování cookies

Moderní prohlížeče lze nastavit tak, aby zabránily používání jakýchkoli souborů cookies na vašem zařízení. Je však možné, že pak budete muset na některých stránkách manuálně upravovat některé preference pokaždé, když ji navštívíte. Některé služby a funkce pak navíc nemusí fungovat vůbec (např. přihlašování do profilů).