Το σουηδικό δίκαιο στο Διαδίκτυο

Το σουηδικό δίκαιο στο Διαδίκτυο

Εκτύπωση σελίδας

lagrummet.se

Περιγραφή

Ο ιστότοπος lagrummet.se παρέχει πληροφορίες για το σουηδικό δίκαιο. Αρμόδια για τη διαχείρισή του είναι η Σουηδική Διοίκηση Εθνικών Δικαστηρίων (Domstolsverket). Στον ιστότοπο δημοσιεύονται διάφορες συλλογές που περιλαμβάνουν πληροφορίες νομοθετικής φύσεως προερχόμενες από την κυβέρνηση, το κοινοβούλιο, τα ανώτατα δικαστήρια και τις δημόσιες αρχές.

Ο ιστότοπος lagrummet.se παρέχει πρόσβαση στα εξής:

  • νομοθεσία: νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις που δημοσιεύονται στον Σουηδικό Κώδικα Νόμων και πράξεις δημοσίων αρχών
  • προπαρασκευαστικές πράξεις: προτάσεις και ανακοινώσεις της κυβέρνησης, προτάσεις βουλευτών και γνωμοδοτήσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών
  • νομολογία: πληροφορίες για διάφορες αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων και για αποφάσεις δημοσίων αρχών
  • διεθνές δίκαιο: διεθνείς συμφωνίες.

Είναι διαθέσιμα όλα τα νομοθετικά κείμενα που έχουν δημοσιευτεί στον Σουηδικό Κώδικα Νόμων από το 1736. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στις διάφορες νομοθετικές βάσεις δεδομένων χρησιμοποιώντας οθόνες αναζήτησης προσαρμοσμένες στους διάφορους τύπους πράξεων και στις ανάγκες σας (αναζήτηση βάσει ελεύθερου κειμένου και ειδικές αναζητήσεις).

Νομικές πράξεις

Μητρώο του Σουηδικού Κώδικα Νόμων: περιλαμβάνει πληροφορίες (αρμόδια αρχή, ημερομηνία έναρξης ισχύος, προπαρασκευαστικές πράξεις και τροποποιήσεις ) για τις νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις που δημοσιεύονται στον Σουηδικό Κώδικα Νόμων. Το μητρώο αυτό περιλαμβάνει όλες τις πράξεις που έχουν δημοσιευθεί από το οικονομικό έτος 1985/86.

Σουηδικός Κώδικας Νόμων (πλήρη κείμενα): καλύπτει τις ενοποιημένες εκδόσεις όλων των νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων που έχουν δημοσιευθεί στον Σουηδικό Κώδικα Νόμων από το 1736.

Σουηδικός Κώδικας Νόμων (έντυπη μορφή): περιέχει όλες τις νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις που περιλαμβάνονται στον Σουηδικό Κώδικα Νόμων από το 1998. Οι πράξεις παρουσιάζονται όπως έχουν δημοσιευθεί σε χαρτί (δηλαδή σε μορφότυπο PDF). Μπορούν να αναζητηθούν και πράξεις που έχουν καταργηθεί.

Χώρες της ΕΕ

Το N-Lex προσφέρει ένα ενιαίο σημείο εισόδου στις εθνικές βάσεις νομικών δεδομένων των χωρών της ΕΕ.

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω χώρες για να αναζητήσετε νομικές πράξεις ή να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το νομικό της σύστημα.
Χώρες ΕΚΤΟΣ ΕΕ

Το N-Lex παρέχει συνδέσμους και περιγραφές ιστοτόπων χωρών εκτός ΕΕ.