Slov-Lex – Legislatívny a informačný portál Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Slov-Lex – Legislatívny a informačný portál Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Vytlačiť túto stránku

/multisite/n-lex-migration/file/logoslov-lexskjpg_ellogo_slov-lex_sk.jpg

Slovak website Logo

Opis

 

Tento portál poskytuje odbornej i laickej verejnosti elektronický prístup k platným právnym predpisom a ďalším informáciám súvisiacim s právom. Zákonodarcom poskytuje aj efektívne nástroje k tvorbe a riadeniu životných cyklov právnych predpisov.

Portál umožňuje verejnosti oboznámiť sa s pripravovanými návrhmi nových právnych predpisov a priamo participovať na legislatívnom procese prostredníctvom nástrojov pripomienkovania. Jedným z jeho najväčších prínosov je publikovanie konsolidovaných znení právnych predpisov, vďaka čomu sa môžu adresáti práva bez problémov orientovať v spleti častých zmien a noviel. Systém umožňuje zobraziť, vytlačiť alebo iným spôsobom spracovať obsah právneho predpisu v znení jeho neskorších noviel, a to ku ktorémukoľvek dňu spätne do minulosti v období jeho platnosti.

Právne nástroje

Portál Slov-Lex obsahuje nasledujúce moduly:

  • e-Zbierka – elektronická právne záväzná podoba Zbierky zákonov SR; tento modul obsahuje aj archív, v ktorom je komprimovaná (ZIP) Zbierka zákonov SR od roku 1918;
  • e-Legislatíva – hlavnou úlohou tohto modulu je umožniť používateľom prístup k tvorbe práva a riadeniu všetkých štádií legislatívneho procesu od prípravy až po publikáciu v Zbierke zákonov SR;
  • Tezaurus slovenského práva – riadený slovník právnych pojmov;
  • Právo EÚ – právny poriadok EÚ;
  • Register opatrení – opatrenia ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy v úplnom a konsolidovanom znení;
  • Rezortné zbierky – rezortné zbierky vybraných ministerstiev;
  • Judikatúra Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR;
  • Rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva;
  • Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie;
  • Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republiky.
Krajiny EÚ

N-Lex poskytuje jednotný prístup do databáz vnútroštátnych právnych predpisov jednotlivých členských štátov EÚ.

Vyberte krajinu, o ktorej právne predpisy alebo právny systém máte záujem.
Krajiny mimo EÚ

N-Lex obsahuje odkazy na webové stránky krajín mimo EÚ a ich opis.