Slov-Lex – Правен и информационен портал на Министерството на правосъдието на Словашката република

Slov-Lex – Правен и информационен портал на Министерството на правосъдието на Словашката република

Разпечатване на страницата

/multisite/n-lex-migration/file/logoslov-lexskjpg_mtlogo_slov-lex_sk.jpg

Лого на словашкия уебсайт

Описание

Този портал дава на специалистите и широката общественост електронен достъп до приложимото законодателство и цялата необходима информация по отношение на законодателството. Освен това той предоставя на законодателите ефективни законодателни инструменти.

Порталът също така дава възможност на обществеността да се запознава с предложените законопроекти и да играе активна роля в законодателния процес, като използва инструменти за коментари. Едно от най-големите предимства на системата е публикуването на консолидирани версии на правните актове. Това дава възможност на потребителите лесно да се запознават с многобройните промени и изменения. Освен това тази система дава възможност за показване, разпечатване или друга обработка на съдържанието на даден правен акт и неговите последващи изменения.

Правни инструменти

Порталът включва следните модули:

  • e-Zbierka – електронна версия на Сборника със закони на Словашката република с електронно подписани PDF версии на правните актове с правно обвързващо съдържание. Той включва и компресиран файл с архив на Сборника със закони на Словашката република от 1918 г. насам.
  • e-Legislatíva – основната функция на този модул е да предостави на потребителите достъп до всички етапи на законодателния процес – от изготвянето на правни актове до публикуването им в Сборника със закони на Словашката република.
  • Tezaurus slovenského práva – речник с правните термини, използвани в правната система на Словакия.
  • Právo EÚ – дава възможност на потребителите да търсят или разглеждат законодателството на ЕС
  • Register opatrení – включва мерките, приети от министерствата и другите централни служби на публичната администрация
  • Rezortné zbierky – сборници на избрани министерства.
  • Съдебна практика на Конституционния съд и на Върховния съд на Словашката република
  • Решения на Европейския съд по правата на човека
  • Решения на Съда на Европейския съюз
  • Решения на словашките съдилища с обща компетентност
Държави от ЕС

N-Lex предлага точка за единен достъп до националните правни бази данни в отделните страни от ЕС.

Изберете една от страните по-долу, за да потърсите правни актове или за да научите повече за нейната правна система.
Държави извън ЕС

N-Lex предоставя връзки и описания уебсайтове на държави извън ЕС.