Rumäniens webbplats för rättsinformation

Rumäniens webbplats för rättsinformation

Skriv ut sidan

Beskrivning

Rumäniens webbplats för rättsinformation ingår i N-Lex-projektet och samfinansieras av Europeiska socialfondens operativa program för administrativ kapacitet.

Webbplatsen ska

 • ge allmänheten bättre tillgång till rättsinformation
 • anpassa tjänsten till europeiska standarder. 

Webbplatsen, som sköts av Rumäniens justitieministerium, ger tillgång till

 • över 150 000 rättsakter (all lagstiftning sedan 1989 plus relevanta rättsakter från tiden före 1989)
 • avancerade sökmöjligheter med hjälp av flera kriterier, t.ex. dokumenttyp, nummer, år, utfärdandedatum, publiceringsdatum, publikationstyp och myndighet
 • sökavgränsning med hjälp av exempelvis ord i dokumenttitel eller dokumenttext
 • träffar sorterade efter relevans
 • lagändringar
 • ändringsförfattningar
 • lagtext med uppgift om rättsakten fortfarande är i kraft
 • konsoliderade versioner av gällande lagstiftning vid ett givet datum.

Databasen uppdateras dagligen för att ta hänsyn till lagändringar.

Författningar

Det rumänska regelverket omfattar följande rättsliga instrument:

 • Författningen är Rumäniens högsta lag och reglerar landets uppbyggnad som en enhetlig och odelbar nationalstat, förhållandena mellan den verkställande, lagstiftande och dömande makten, samt mellan statliga myndigheter, medborgare och juridiska personer.
 • Grundlagarna härrör från den konstitutionella makten – dvs. från den konstitutionella församling som valts och sammankallats i detta syfte.
 • Lagar av grundlagskaraktär reglerar områden som är av stor betydelse för staten, till exempel landets gränser, det rumänska medborgarskapet, landets vapensköld och statens sigill, rättsordningen för egendom och arv, organisation och genomförande av folkomröstningar; brott; straff och hur dessa verkställs; Högsta rättsrådets, domstolarnas, åklagarmyndighetens och revisionsrättens organisation och funktion, rättigheterna för personer som lidit skada till följd av en offentlig myndighets agerande, landets försvar, regeringsorganens organisation samt politiska partier.
 • Vanliga lagar reglerar alla andra områden som inte omfattas av lagstiftningen av grundlagskaraktär. En vanlig lag kan inte ändra en överordnad rättsregel, till exempel en lag av grundlagskaraktär eller författningen.
 • I särskilda fall (när parlamentet har ferier) kan vissa områden inom vilka parlamentet har beslutanderätt regleras, på grundval av delegering av lagstiftningen, genom regeringens förordningar. De utfärdas inom de gränser och på de villkor som anges i en särskild bemyndigande lag. I krissituationer kan regeringen utfärda undantagsförordningar inom alla områden om detta är nödvändigt.
 • Genom regeringsbesluten föreskrivs hur lagar ska genomföras i praktiken och andra aspekter av deras genomförande.
 • Rättsakter som utfärdas av den centrala offentliga förvaltningen (förordningar och anvisningar) utfärdas bara på grundval av och för att genomföra lagar samt regeringens beslut och förordningar.
 • De oberoende förvaltningsorganens rättsakter
 • Rättsakter utfärdade av lokal förvaltning (regionstyrelse, kommunfullmäktige, stadsfullmäktige i Bukarest) reglerar de lokala förvaltningsorganens behörighetsområden.
EU-länder

N-Lex är en portal för nationella rättsdatabaser i de olika EU-länderna.

Välj ett land och sök efter rättsakter eller läs mer om landets rättssystem.
Länder utanför EU

Gå till vår sida med länkar till andra länders webbplatser.