Rumunský webový portál právnych predpisov

Rumunský webový portál právnych predpisov

Vytlačiť túto stránku

Opis

Webový portál právnych predpisov bol vytvorený v rámci projektu N-Lex, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov operačného programu Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj administratívnych kapacít.

Jeho cieľom je:

 • zlepšenie služieb, ktoré poskytujú verejnosti prístup k právnym predpisom,
 • zosúladenie vnútroštátnych štandardov so štandardmi EÚ. 

Systém, ktorý spravuje ministerstvo spravodlivosti, poskytuje viacero možností, napr.:

 • prístup k viac ako 150 000 regulačným aktom (od roku 1989 až po súčasnosť, ako aj relevantné právne predpisy spred roku 1989),
 • rozšírené možnosti vyhľadávania pomocou viacerých kritérií: typ aktu, číslo, rok, dátum vydania, dátum uverejnenia, druh dokumentu, autor,
 • zúženie výsledkov vyhľadávania na základe viacerých kritérií ako napr. konkrétny výraz (alebo všetky uvedené výrazy) v názve alebo texte legislatívneho dokumentu,
 • zobrazenie výsledkov vyhľadávania a ich zoradenie podľa relevantnosti,
 • prístup ku všetkým legislatívnym zmenám,
 • zobrazenie zmien regulačných aktov,
 • zobrazenie obsahu regulačných aktov a informácie o ich platnosti,
 • prístup ku konsolidovaným verziám regulačných aktov na základe dátumu uvedeného používateľom.

Databáza sa aktualizuje denne v súlade s legislatívnymi zmenami.

Právne akty

Rumunský právny rámec zahŕňa tieto právne nástroje:

 • Ústava je v Rumunsku právnym predpisom s najvyššou právnou silou. Upravuje sa ňou štruktúra Rumunska ako národného, jednotného a nedeliteľného štátu, vzťahy medzi výkonnou, zákonodarnou a súdnou mocou a medzi štátnymi orgánmi, občanmi a právnickými osobami.
 • Ústavné zákony pochádzajú od ústavodarnej moci – t. j. od ústavodarného zhromaždenia, ktoré bolo zvolené a zasadá na tento účel.
 • Organickými zákonmi sa upravujú oblasti najvyššieho záujmu štátu, ako sú napríklad štátne hranice, rumunské občianstvo, štátny znak a štátna pečať, právna úprava majetku a dedičstva, príprava a priebeh referend, trestné činy, tresty a pravidlá výkonu trestu, usporiadanie a fungovanie Vyššej sudcovskej rady, súdov, verejnej prokuratúry a účtovného dvora, práva osôb poškodených orgánom verejnej moci, obrana štátu, usporiadanie štátnych orgánov, politické strany.
 • Všeobecnými zákonmi sa upravujú všetky ostatné oblasti, na ktoré sa nevzťahujú organické zákony. Všeobecným zákonom sa nemôže meniť ani upravovať vyššia norma, ako je organický zákon alebo ústava.
 • V osobitných prípadoch (parlamentné prázdniny) sa môžu určité oblasti stanovené parlamentom upravovať na základe legislatívneho delegovania pomocou nariadení vlády. Tieto nariadenia sa vydávajú na základe osobitného poverenia v medziach a za podmienok stanovených v danom poverení. V mimoriadnych situáciách môže vláda vydať mimoriadne nariadenia v akejkoľvek oblasti, ak to považuje za potrebné.
 • Vládnymi rozhodnutiami sa stanovuje, akým spôsobom sa majú zákony účinne uplatňovať a iné organizačné aspekty ich uplatňovania.
 • Legislatívne akty vydané centrálnym orgánom štátnej správy (nariadenia a pokyny) sa vydávajú len na účely vykonania právnych predpisov, rozhodnutí vlády a vládnych nariadení a na ich základe.
 • Akty samosprávnych orgánov.
 • Legislatívnymi aktmi vydanými miestnym orgánom štátnej správy (krajské výbory, obecné úrady, rada mesta Bukurešť) sa upravujú oblasti, ktoré patria do kompetencií miestnych orgánov štátnej správy.

 

 

 

Krajiny EÚ

N-Lex poskytuje jednotný prístup do databáz vnútroštátnych právnych predpisov jednotlivých členských štátov EÚ.

Vyberte krajinu, o ktorej právne predpisy alebo právny systém máte záujem.
Krajiny mimo EÚ

N-Lex obsahuje odkazy na webové stránky krajín mimo EÚ a ich opis.