Wetgevingsportaal Roemenië

Wetgevingsportaal Roemenië

Deze pagina afdrukken

Beschrijving

Het Roemeense wetgevingsportaal werd ontwikkeld in het kader van N-Lex met subsidie van het Europees Sociaal Fonds (operationeel programma "Ontwikkeling administratieve capaciteit").

Het doel van het wetgevingsportaal is:

 • de wetgeving beter toegankelijk te maken voor het publiek
 • de nationale normen af te stemmen op de Europese. 

Het systeem wordt beheerd door het ministerie van Justitie en biedt onder meer:

 • toegang tot meer dan 150.000 regelgevende handelingen (sinds 1989, plus nog relevante wetgeving van vóór 1989)
 • geavanceerd zoeken met behulp van meerdere criteria: soort, nummer, jaar, datum van goedkeuring, datum van publicatie, soort publicatie, auteur
 • filteren op criteria zoals een woord (of een combinatie van woorden) in de titel of de tekst van een wetgevingsdocument
 • zoekresultaten bekijken en sorteren op relevantie
 • toegang tot alle wetswijzigingen
 • wijzigingen in de regelgeving bekijken
 • de inhoud van regelgeving bekijken en nagaan of deze nog van kracht is
 • toegang tot geconsolideerde versies van regelgeving, te filteren op datum

De database wordt dagelijks bijgewerkt.

Wettelijke besluiten

De Roemeense rechtsorde omvat de volgende juridische instrumenten:

 • De Grondwet is de hoogste norm in het Roemeense recht. Deze bepaalt dat Roemenië een nationale, ondeelbare eenheidsstaat is en regelt de verhoudingen tussen de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht, alsook tussen overheidsorganen, burgers en rechtspersonen.
 • Grondwettelijke wetten worden opgesteld door de constituerende macht, d.w.z. de constituerende vergadering die voor dit doel wordt gekozen en bijeen wordt geroepen.
 • Organieke wetten regelen kwesties die van groot belang zijn voor de Staat, zoals de landsgrenzen, het Roemeense burgerschap, het nationale wapenschild en zegel, de rechtsnormen met betrekking tot eigendom en nalatenschappen, de organisatie en het houden van referendums, delicten, vonnissen en regels betreffende de tenuitvoerlegging van vonnissen, de organisatie en werking van de Hoge Raad voor de Magistratuur, van de rechtbanken, het Openbaar Ministerie en de Algemene Rekenkamer, de rechten van burgers wier belangen worden geschaad door de overheid, de nationale krijgsmacht, de organisatie van overheidsorganen, politieke partijen.
 • Gewone wetten regelen alle overige kwesties die niet door organieke wetten worden geregeld. Een gewone wet kan een hogere norm, zoals een organieke wet of de Grondwet, niet amenderen of wijzigen.
 • In speciale gevallen (parlementair reces) kunnen bepaalde onderwerpen die zijn vastgesteld door het parlement op grond van wetgevingsdelegatie worden geregeld bij regeringsdecreten. Deze decreten worden uitgevaardigd op grond van een speciale machtigingshandeling, binnen de daarin bepaalde grenzen en voorwaarden. In noodsituaties kan de regering indien dit noodzakelijk wordt geacht op alle gebieden nooddecreten uitvaardigen.
 • Regeringsbesluiten bepalen hoe wetten feitelijk moeten worden uitgevoerd, alsook andere organisatorische aspecten van de tenuitvoerlegging.
 • wetgevingshandelingen van het centrale overheidsbestuur (decreten en instructies) worden vastgesteld op grond van, en ter uitvoering van wetten, regeringsbesluiten en regeringsdecreten.
 • handelingen van zelfstandige bestuursorganen
 • wetgevingshandelingen van het lokale overheidsbestuur (districtsraden, gemeenteraden, algemene raad Boekarest) regelen onderwerpen die tot de competentie van de lagere overheid behoren.

 

 

EU-landen

N-Lex biedt toegang tot de databanken van de nationale wetgeving van alle EU-landen.

Kies een van de landen hieronder om wet- en regelgeving te zoeken of om meer te weten te komen over het rechtsstelsel.
Landen buiten de EU

Op N-Lex vindt u links naar en beschrijvingen van websites van landen buiten de EU.