Polens rättssystem

Polens rättssystem

Skriv ut sidan
Internetowy System Aktóv Prawnych

Beskrivning

Polens webbplats för rättsinformation (Internetowy System Aktów Prawnych, ISAP) sköts av sejmen (det polska parlamentets underhus). Databasen omfattar de rättsakter som har publicerats i Polens officiella tidning Dziennik Ustaw eller i tidningen Monitor Polski tillsammans med bibliografiska uppgifter. Rättsakterna uppdateras regelbundet. Databasen omfattar varken lokalförvaltningens rättsakter eller de s.k. interna författningarna. Sedan den 1 januari 2012 finns både den officiella tidningen och Monitor Polski i en elektronisk version.

Lagarna – både grundversionerna och de konsoliderade versionerna – publiceras som pdf-filer i databasen. I Polen betraktas bara den skriftliga versionen som legitim rättskälla. Databasens elektroniska versioner har därför bara informativ karaktär och saknar rättsverkan.

Rättsakter

De polska rättskällorna är uppdelade i två kategorier, universella författningar och interna författningar.

 • De universella författningarna omfattar
  • grundlagen av den 2 april 1997 – står över alla andra lagar (på sejmens webbplats finns en engelsk version)
  • ratificerade internationella överenskommelser
  • lagar (ustawa) – regler som sejmen beslutar om och som alla måste följa
  • förordningar (rozporządzenie) – regler som beslutas av de verkställande organen (dvs. presidenten, premiärministern, regeringen, ministerierna och nationella radio- och televisionsrådet)
  • de lokala förvaltningarnas rättsakter – regler som beslutas av lokala förvaltningar i enlighet med sina författningsenliga befogenheter och som bara är bindande inom lokalförvaltningens jurisdiktion.
 • Interna författningar är t.ex. regeringens resolutioner (uchwała Rady Ministrów), presidentens direktiv (zarządzenie Prezydenta) och premiärministerns direktiv (zarządzenie Prezesa Rady Ministrów). Det rör sig om rättsakter av intern karaktär som bara gäller de organ som är underställda den utfärdande myndigheten.
EU-länder

N-Lex är en portal för nationella rättsdatabaser i de olika EU-länderna.

Välj ett land och sök efter rättsakter eller läs mer om landets rättssystem.
Länder utanför EU

Gå till vår sida med länkar till andra länders webbplatser.