Poľský právny systém

Poľský právny systém

Vytlačiť túto stránku
Internetowy System Aktóv Prawnych

Opis

Online právna databáza (Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP) je dostupná na webovej lokalite Sejmu (dolná komora poľského parlamentu). Obsahuje aktualizované právne texty vrátane bibliografických poznámok uverejnené v Úradnej zbierke právnych predpisov Poľskej republiky (Dziennik Ustaw) alebo v úradnom vestníku Monitor Polski. Databáza ISAP však neobsahuje právne predpisy regionálnych vlád ani interné právne predpis orgánov verejnej správy. Od 1. januára 2012 sú Úradná zbierka právnych predpisov a vestník Monitor Polski dostupné v elektronickej verzii.

Právne akty (pôvodne uverejnené verzie aj konsolidované úplné znenia) sú v databáze ISAP uverejnené vo formáte PDF. Len právne akty uverejnené v Úradnej zbierke právnych predpisov alebo v úradnom vestníku Monitor Polski sú platným prameňom práva v Poľsku. Z tohto dôvodu majú elektronické verzie právnych aktov dostupné v tejto databáze len povahu informatívnych materiálov a v Poľsku nie sú platným prameňom práva.

Právne nástroje

Pramene poľského práva sa delia na dve kategórie – všeobecne záväzné právne predpisy a interné právne predpisy.

 • Medzi všeobecne záväzné právne predpisy patria:
  • Ústava z 2. apríla 1997 – právny predpis s najvyšším stupňom právnej sily v Poľsku (jej anglická verzia je dostupná na webovej lokalite Sejmu);
  • ratifikované medzinárodné zmluvy;
  • zákony (ustawy) – základný zdroj poľského práva, ktoré schvaľuje Sejm (s účasťou Senatu);
  • nariadenia (rozporządzenia) – vykonávacie právne predpisy prijímané orgánmi, na ktoré bolo takéto oprávnenie prenesené zo zákona [napr. prezident, predseda vlády, vláda a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT – ekv. Rady pre vysielanie a retransmisiu)];
  • právne predpisy orgánov miestnej správy – akty, ktoré prijímajú miestne a regionálne vlády na základe zverených právomocí a v ich rozsahu; Tieto sú záväzné len v rámci územnej pôsobnosti týchto orgánov.
 • Interné právne predpisy – napr. uznesenia vlády (uchwała Rady Ministrów), výnos prezidenta (zarządzenie Prezydenta), výnos predsedu vlády (zarządzenie Prezesa Rady Ministrów) – t. j. akty, ktoré majú len interný charakter a ich platnosť sa obmedzuje len na organizačné jednotky, ktoré sú podriadené vydávajúcemu orgánu.
Krajiny EÚ

N-Lex poskytuje jednotný prístup do databáz vnútroštátnych právnych predpisov jednotlivých členských štátov EÚ.

Vyberte krajinu, o ktorej právne predpisy alebo právny systém máte záujem.
Krajiny mimo EÚ

N-Lex obsahuje odkazy na webové stránky krajín mimo EÚ a ich opis.