Polski system prawny

Polski system prawny

Drukuj stronę

Internetowy System Aktóv Prawnych

Opis

Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) jest dostępny ze strony internetowej Sejmu, czyli niższej izby polskiego parlamentu. Baza ISAP zawiera regularnie aktualizowane teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej lub Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej („Monitor Polski”). Akty prawne publikowane są wraz z opisami bibliograficznymi, baza ISAP nie zawiera natomiast tekstów aktów prawa miejscowego ani tekstów aktów prawa wewnętrznego. Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski są wydawane w formie elektronicznej.

Akty prawne – zarówno teksty ogłoszone, jak i ujednolicone – są zamieszczane w bazie ISAP w formie plików PDF. Elektroniczne wersje aktów prawnych dostępne w bazie ISAP mają wyłącznie informacyjny charakter i nie stanowią źródeł prawa. Jedynym źródłem prawa w Polsce są akty prawne ogłoszone w Dzienniku Ustaw oraz w Monitorze Polskim.

Źródła prawa w Polsce

Źródła prawa obejmują dwie kategorie, tj. źródła prawa powszechnie obowiązującego oraz akty prawa wewnętrznego.

 • Źródłami prawa powszechnie obowiązującego są:
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. – nadrzędny akt normatywny (wersja angielska dostępna na stronie internetowej Sejmu)
  • ratyfikowane umowy międzynarodowe
  • ustawy – podstawowe akty prawa powszechnie obowiązującego, uchwalane przez Sejm
  • rozporządzenia – akty wydawane przez organy wskazane w Konstytucji (tj. Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów, Radę Ministrów, ministrów oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji) na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania
  • akty prawa miejscowego – akty obowiązujące jedynie na obszarze działania organów, które je wydały; wydawane na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach
 • Akty prawa wewnętrznego, np.uchwała Rady Ministrów, zarządzenie Prezydenta, zarządzenie Prezesa Rady Ministrów – akty o charakterze wewnętrznym; wiążą wyłącznie jednostki podległe organowi wydającemu dany akt.
Kraje UE

N-Lex oferuje dostęp do baz prawa krajowego w poszczególnych krajach UE.

Wybierz jeden z krajów poniżej, aby wyszukać akty prawne lub dowiedzieć się więcej na temat jego systemu prawnego.
Kraje spoza UE

N-Lex zawiera opisy i linki do stron internetowych krajów spoza UE.