Полската правна система

Полската правна система

Разпечатване на страницата
Internetowy System Aktóv Prawnych

Описание

Правната база данни (Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP) е достъпна онлайн чрез сайта на Сейма (долната камара на полския парламент). В нея се съдържат актуализирани текстове на правните актове, публикувани в „Официален вестник за законите на Република Полша“ (Dziennik Ustaw) или в „Полски монитор“ (Monitor Polski), заедно с библиографските бележки към тях. Базата данни ISAP не съдържа актовете с вътрешноправен характер и актовете на местните органи на управление. От 1ви януари 2012 г. „Официален вестник“ и „Полски монитор“ са достъпни и в електронна версия.

Правните актове – както обнародваните, така и консолидираните текстове – се публикуват в базата данни ISAP като PDF файлове. Само актовете, публикувани в „Официален вестник“ или в „Полски монитор“, се считат за легитимен източник на правото в Полша. Поради тази причина електронните версии на правните актове, които са на разположение в базата данни, се публикуват единствено с информативна цел. Електронните публикации не представляват легитимен източник на правото в Полша.

Правни инструменти

Източниците на полското право се делят на две категории: общозадължително право и актове с вътрешноправен характер.

 • Общозадължителното право включва:
  • Конституцията от 2 април 1997 г. – върховният закон в Полша (на страницата на Сейма ще намерите и версия на английски);
  • ратифицираните международни споразумения;
  • законите (ustawa) – основен източник на правото в Полша – приемат се от Сейма;
  • наредбите (rozporządzenie) – изпълнителни актове, приети от упълномощени със закон органи (т.е. от президента, премиера, Министерския съвет, министрите и Националния съвет за радио и телевизионно излъчване);
  • законите на местните правителства – актове, приети от местни органи на управление, по силата и в рамките на съответните закони. Тези актове имат задължителна сила само на територията, върху която местното правителство има юрисдикция.
 • Актовете с вътрешноправен характер, като например резолюциите на Министерския съвет (uchwała Rady Ministrów), указите на президента (zarządzenie Prezydenta), наредбите на министър-председателя (zarządzenie Prezesa Rady Ministrów), са актове, които имат обвързваща сила само по отношение на организационните единици, подчинени на автора на акта.
Държави от ЕС

N-Lex предлага точка за единен достъп до националните правни бази данни в отделните страни от ЕС.

Изберете една от страните по-долу, за да потърсите правни актове или за да научите повече за нейната правна система.
Държави извън ЕС

N-Lex предоставя връзки и описания уебсайтове на държави извън ЕС.