Právne predpisy

Právne predpisy

Vytlačiť túto stránku

 Netherlands Logo

Opis

Webové stránky Wet-en Regelgeving (právne predpisy) sú sekciou internetového portálu holandskej vlády Overheid.nl, ktorá poskytuje právne informácie.

Stránky Wet-en Regelgeving spravuje súkromná spoločnosť SDU Uitgevers a zodpovedá za ne ministerstvo financií.

Tieto webové stránky poskytujú prístup ku konsolidovaným zneniam právnych predpisov, ktoré nadobudli účinnosť, resp. boli zrušené po 1. máji 2002.

 Stránky Wet-en Regelgeving sa členia na štyri oddiely: zákony (Wetten); všeobecne záväzné vykonávacie predpisy (AMvB) a kráľovské nariadenia (Koninklijke besluiten); interné vyhlášky (Reglement van orde); ministerské nariadenia (Ministeriële regeling).

Konsolidované znenia dostupné na webových stránkach Wet-en Regelgeving nie sú právne záväzné. Právne záväzné sú len dokumenty vydané štátnymi orgánmi a uverejnené v úradných vestníkoch (Staatsblad pre zákony  a Staatscourant pre ostatné všeobecne záväzné právne predpisy).

Právne akty

Zákony (Wetten): právne akty, ktoré sa prijímajú na základe postupu uvedeného v holandskej ústave (1815). Hlasuje o nich parlament a následne ich schvaľuje vláda.

Všeobecne záväzné vykonávacie predpisy (Algemene maatregel van Bestuur, AMvB): vykonávacie predpisy, ktoré vychádzajú zo zákona. Vyhlasuje ich kráľovná alebo vláda po konzultácii so štátnou radou (Raad van State) a po jej súhlase. Majú všeobecne záväzný charakter a nadobúdajú účinnosť po uverejnení v úradnom vestníku.

Kráľovské nariadenia (Koninklijk Besluit): oficiálne ide o rozhodnutia kráľovnej, avšak v skutočnosti sú to rozhodnutia ministrov, ktorí za ne nesú aj politickú zodpovednosť. Majú väčšinou osobitný charakter a individuálny dosah. Môže ísť napríklad o menovanie starostu alebo udelenie kráľovského vyznamenania. Na ich vydanie sa vo väčšine prípadov nevyžaduje schválenie štátnou radou, ani radou ministrov.

Interné vyhlášky (Reglement van orde): stanovujú pravidlá fungovania mestských rád, správnych poradných orgánov, spoločností atď.

Ministerské nariadenia (Ministeriële regeling): vydávajú ich ministri alebo im podriadené osoby na vykonanie zákonov v oblasti pôsobnosti daného ministerstva. Vyhlášky sú podriadené a musia byť v súlade so zákonmi, ktoré vykonávajú.

Krajiny EÚ

N-Lex poskytuje jednotný prístup do databáz vnútroštátnych právnych predpisov jednotlivých členských štátov EÚ.

Vyberte krajinu, o ktorej právne predpisy alebo právny systém máte záujem.
Krajiny mimo EÚ

N-Lex obsahuje odkazy na webové stránky krajín mimo EÚ a ich opis.