Επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας της Λετονίας

Επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας της Λετονίας

Εκτύπωση σελίδας

/multisite/n-lex-migration/file/logovestnesislvjpg_ptlogo_vestnesis_lv.jpg

Logo of the Latvian Official Gazette

Περιγραφή

Στον ιστότοπο www.vestnesis.lv διατίθεται η ηλεκτρονική έκδοση της “Latvijas Vēstnesis”, της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας της Λετονίας. Ο ιστότοπος www.vestnesis.lv υπάρχει από το 1995. Ωστόσο, προς το παρόν μόνον η έντυπη έκδοση της επίσημης εφημερίδας είναι δεσμευτική.

Αρμόδια για τον ιστότοπο www.vestnesis.lv είναι η ίδια ανώνυμη εταιρεία που εκδίδει και την έντυπη έκδοση της επίσημης εφημερίδας “Latvijas Vēstnesis”. Μετοχές της εταιρείας κατέχει το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Λετονίας. Οι πληροφορίες που διατίθενται ηλεκτρονικά είναι οι ίδιες με αυτές που δημοσιεύονται στην έντυπη έκδοση της επίσημης εφημερίδας.

Προς διευκόλυνση των χρηστών, οι πληροφορίες του ιστοτόπου www.vestnesis.lv παρουσιάζονται σε τέσσερις ενότητες:

  • Έγγραφα: νομικές πράξεις (νόμοι, κανονισμοί του υπουργικού συμβουλίου, δεσμευτικοί κανονισμοί τοπικών κυβερνήσεων, αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου, υπηρεσίες πληροφόρησης υπαγόμενες σε υπουργεία και άλλες δημόσιες αρχές κ.λπ.) τις οποίες εκδίδουν οι δημόσιες αρχές της Δημοκρατίας της Λετονίας (το Κοινοβούλιο, το υπουργικό συμβούλιο, ο πρωθυπουργός, τα υπουργεία, φορείς της κρατικής διοίκησης, το Συνταγματικό Δικαστήριο, δημοτικές αρχές πόλεων που παρουσιάζουν εθνικό ενδιαφέρον κ.λπ.).
  • Saeima: πληροφορίες σχετικά με τη Saeima (λετονικό Κοινοβούλιο), δηλώσεις, ημερήσιες διατάξεις, πρακτικά συνεδριάσεων κ.λπ.
  • Πληροφορίες: πληροφορίες που δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη χώρα καθώς και δελτία Τύπου που εκδίδουν οι κρατικές αρχές
  • Ανακοινώσεις: πληροφορίες που δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα σχετικά με την καταχώριση εταιρειών, καθώς και άλλες ανακοινώσεις νομικού χαρακτήρα (π.χ. ανακοινώσεις σχετικά με την έναρξη κληρονομικής διαδοχής, κλήσεις στο δικαστήριο, ανακοινώσεις στους πιστωτές κ.λπ.).

Ο ιστότοπος www.vestnesis.lv παρέχει εκτενείς δυνατότητες αναζήτησης. Οι πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν με βάση την ημερομηνία έκδοσης (μέσω της αναζήτησης σε ημερολογιακό αρχείο) ή μέσω σύνθετης αναζήτησης με βάση διάφορα κριτήρια και συνδυασμούς κριτηρίων (με βάση λέξη(-εις) στο κείμενο ή τον τίτλο των εγγράφων, την εκδίδουσα αρχή, το είδος και τον αριθμό του εγγράφου, την ημερομηνία έκδοσης, την ημερομηνία έναρξης ισχύος, το καθεστώς κ.λπ.).

Ο εκδότης της επίσημης εφημερίδα “Latvijas Vēstnesis” είναι επίσης αρμόδιος για τη διαδικτυακή νομοθετική πύλη www.likumi.lv. Οι νομικές πράξεις που δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα αναρτώνται συστηματικά σε αυτή τη βάση δεδομένων. Στην πύλη αυτή οι νομικές πράξεις διατίθενται δωρεάν, τόσο τα βασικά κείμενα όσο και οι ενοποιημένες εκδόσεις– ισχύουσες εκδόσεις, παλαιότερες εκδόσεις και τροποποιημένες εκδόσεις που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ (μελλοντικές εκδόσεις). Αυτή η βάση δεδομένων είναι η πηγή της λετονικής νομοθεσίας στον ιστότοπο της N-Lex.

Νομικά μέσα  

Latvijas Republikas Satversme : το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Λετονίας

Likums (Νόμος): ρυθμιστική πράξη με γενική δεσμευτική ισχύ που εκδίδεται από τη Saeima (το λετονικό Κοινοβούλιο)

Ministru kabineta noteikumi (Κανονισμοί του υπουργικού συμβουλίου): ρυθμιστικές πράξεις με γενική δεσμευτική ισχύ που εκδίδονται από την κυβέρνηση της Λετονίας βάσει του νόμου

Ministru kabineta rīkojums (Υπουργικό διάταγμα): νομική πράξη που εκδίδει η κυβέρνηση της Λετονίας σε τομείς της αρμοδιότητάς της

Χώρες της ΕΕ

Το N-Lex προσφέρει ένα ενιαίο σημείο εισόδου στις εθνικές βάσεις νομικών δεδομένων των χωρών της ΕΕ.

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω χώρες για να αναζητήσετε νομικές πράξεις ή να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το νομικό της σύστημα.
Χώρες ΕΚΤΟΣ ΕΕ

Το N-Lex παρέχει συνδέσμους και περιγραφές ιστοτόπων χωρών εκτός ΕΕ.