Държавен вестник на Република Латвия

Държавен вестник на Република Латвия

Разпечатване на страницата

/multisite/n-lex-migration/file/logovestnesislvjpg_ptlogo_vestnesis_lv.jpg

Logo of the Latvian Official Gazette

Описание

Уебсайтът www.vestnesis.lv е електронна версия на „Latvijas Vēstnesis“ – държавния вестник на Република Латвия. Той е достъпен онлайн от 1995 г. Въпреки това засега единствено хартиената версия на вестника има правнозадължителна сила.

Уебсайтът www.vestnesis.lv се поддържа от същото публично дружество с ограничена отговорност, което публикува „Latvijas Vēstnesis“ на хартия. Латвийското министерство на правосъдието притежава акции на дружеството. Информацията, достъпна онлайн е същата, като тази, която се публикува в хартиеното издание на вестника.

За улеснение на потребителите, информацията на www.vestnesis.lv е подредена в четири категории:

  • Документи – правни актове (закони, министерски постановления, задължителни наредби на местните правителства, решения на Конституционния съд, информационни услуги на министерствата и други публични органи и др.), издадени от публичните органи на Република Латвия (Парламента, правителството, министър-председателя, министерствата, институциите на държавната администрация, Конституционния съд, общините на градовете от национален интерес и др.)
  • В Парламента – информация за Saeima (латвийския парламент), изказвания, дневни редове, стенограми от пленарни заседания и др.
  • Информация – информация, публикувана в държавния вестник, за най-новото в развитието на страната и съобщения за медиите от държавните органи
  • Известия – информация, публикувана в държавния вестник, за регистъра на дружествата, както и други правни известия (напр. обявления за откриване на наследство, съдебни призовки, известия до кредитори и др.).

Уебсайтът www.vestnesis.lv предлага богати опции за търсене – можете да търсите по дата на публикуване (като използвате календара за търсене в архива) или по различни критерии и комбинации от критерии (думи в текста на документите или в заглавията им, орган, приел документа, вид и номер на документа, дата на публикуване, дата на влизане в сила, статус и др.).

Издателят на държавния вестник „Latvijas Vēstnesis“ поддържа също портала за законодателство www.likumi.lv. Правните актове, публикувани във вестника, систематично се добавят към тази база данни. На порталния сайт правните актове са достъпни безплатно. Това са както първоначално приети текстове, така и консолидирани версии - текущи версии, предишни версии и версии с промени, които още не са влезли в сила (бъдещи версии). Тази база данни служи за източник на латвийско законодателство на сайта N-Lex.

Правни инструменти  

Latvijas Republikas Satversme – Конституция на Република Латвия.

Likums (закон) – общозадължителен нормативен акт, приет от латвийския парламент (Saeima).

Ministru kabineta noteikumi (министерско постановление) – общозадължителен нормативен акт, приет от правителството на Латвия въз основа на закон.

Ministru kabineta rīkojums (министерска наредба) – правен инструмент, приет от правителството на Латвия в област, в която то има компетенции.

Държави от ЕС

N-Lex предлага точка за единен достъп до националните правни бази данни в отделните страни от ЕС.

Изберете една от страните по-долу, за да потърсите правни актове или за да научите повече за нейната правна система.
Държави извън ЕС

N-Lex предоставя връзки и описания уебсайтове на държави извън ЕС.