Právne predpisy Litvy

Právne predpisy Litvy

Vytlačiť túto stránku

Lietuvos Respublikos Seimas

Opis

Parlament

Seimas je litovský parlament. Jeho webová lokalita ponúka informácie o:

 • fungovaní parlamentu;
 • histórii;
 • členoch a politických skupinách;
 • výboroch a komisiách;
 • verejných a medzinárodných vzťahoch;
 • prístupe k právu.

Online zbierky práva

Litovské právo online – úplné znenia litovských právnych predpisov v angličtine vrátane:

 • právnych aktov prijatých parlamentom (Seimas) a jemu podriadenými orgánmi, litovskou vládou, samosprávnymi orgánmi, súdmi a ďalšími inštitúciami;
 • ústavy Litvy z roku 1992;
 • občianskeho zákonníka a zákonníka práce.

Anglické preklady nie sú zvyčajne dostupné pre ostatné zákonníky, resp. v prípade zmien a doplnení.

Publikácie

 • Od roku 1993 sa právne akty uverejňujú v Valstybės žinios (zbierka právnych predpisov).
 • Parlamentné vydavateľstvo „Valstybės žinios“ uverejňuje zbierku litovských právnych dokumentov – Lietuvos Respublikos Seimo dokumentų rinkinys (1991- ), ktorá obsahuje zákony, prezidentské dekréty, rozsudky a rozhodnutia Ústavného súdu a nelegislatívne akty parlamentu Seimas (napr. uznesenia) a uznesenia predsedníctva parlamentu Seimas (Seimo valdyba).
 • Právne akty upravujúce činnosť bánk v Litve – uverejňované 3-krát do roka Národnou bankou Litvy a v súčasnosti dostupné pre predplatiteľov.

Typy právnych predpisov

 • Ústava (Lietuvos Respublikos Konstitucija) – prijatá občanmi Litovskej republiky v referende konanom 25. októbra 1992; do platnosti vstúpila 2. novembra 1992.
 • Ústavné zákony (konstitucinis įstatymas)
 • Zákony (įstatymas)
 • Uznesenia (nutarimas) parlamentu Seimas a vlády (Vyriausybė)
 • Prezidentské dekréty (dekretas)
 • Nariadenia/akty (įsakymas, aktas atď.) orgánov štátnej správy a miestnych samosprávnych orgánov.

V litovskom právnom systéme majú záväzné právne predpisy písomnú podobu. Ťažiskové právne normy z určitej oblasti sú kodifikované vo forme zákonníkov.

Krajiny EÚ

N-Lex poskytuje jednotný prístup do databáz vnútroštátnych právnych predpisov jednotlivých členských štátov EÚ.

Vyberte krajinu, o ktorej právne predpisy alebo právny systém máte záujem.
Krajiny mimo EÚ

N-Lex obsahuje odkazy na webové stránky krajín mimo EÚ a ich opis.