Maďarská právna databáza

Maďarská právna databáza

Vytlačiť túto stránku

Funkcia vyhľadávania dostupná na webovom sídle Národnej databázy právnych predpisov (http://njt.hu) sa verejnosti poskytuje bezplatne s cieľom podporiť prístup k maďarským právnym predpisom.

Obsah a služby Národnej databázy právnych predpisov poskytuje Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. (vydavateľ maďarského úradného vestníka).

V Národnej databáze právnych predpisov sú sprístupnené aj anglické preklady zákonov, ktoré určil minister spravodlivosti.

Kľúčové termíny používané v maďarských právnych predpisoch sú dostupné v maďarčine a angličtine v terminologickej databáze Ministerstva spravodlivosti Maďarska.

Hlavné typy zákonov a ďalších regulačných nástrojov verejného práva

Alaptörvény (ústava, čiže základný zákon): právna norma najvyššej úrovne, ktorá upravuje právny systém Maďarska, vymedzujú sa v nej základné práva a povinnosti občanov a ustanovujú sa hlavné pravidlá štruktúry štátu. Žiadne opatrenie žiadnej inej normy nesmie byť v rozpore so základným zákonom.

Törvény (zákon): právna norma druhej najvyššej úrovne. Práva a povinnosti, ktoré majú byť upravené zákonmi, sú vymedzené v základnom zákone. Zákony môže prijať, zmeniť alebo zrušiť iba Národné zhromaždenie.

Rendelet (vyhláška): právny predpis vychádzajúci z právnych noriem vyššej úrovne, resp. právny predpis, ktorým sa ustanovenia takýchto noriem vykonávajú. Vyhlášky majú účinnosť zákonov, keďže sa prijímajú na základe právnych predpisov vyššej úrovne.

Határozat (normatívne rozhodnutie): regulačný nástroj verejného práva prijatý napríklad Národným zhromaždením, vládou alebo iným kolektívnym orgánom ústrednej štátnej správy alebo miestnej samosprávy na účely regulácie ich organizácie, prevádzky, činností a akčných plánov.

Utasítás (normatívny pokyn): regulačný nástroj verejného práva vydaný hlavným predstaviteľom administratívnych orgánov napríklad Národného zhromaždenia, ministerstiev, nezávislých regulačných orgánov; je záväzný pre zamestnancov príslušných orgánov.

Krajiny EÚ

N-Lex poskytuje jednotný prístup do databáz vnútroštátnych právnych predpisov jednotlivých členských štátov EÚ.

Vyberte krajinu, o ktorej právne predpisy alebo právny systém máte záujem.
Krajiny mimo EÚ

N-Lex obsahuje odkazy na webové stránky krajín mimo EÚ a ich opis.