De Griekse Nationale Drukkerij

De Griekse Nationale Drukkerij

Deze pagina afdrukken

Greece Logo

Beschrijving  

De Nationale Drukkerij (Εθνικό Τυπογραφείο) is de overheidsdienst die de publicatie van de Griekse wetgeving verzorgt.

Het is een facilitaire dienst die belast is met de publicatie en verspreiding van het Griekse staatsblad (ΦΕΚ).

De Nationale Drukkerij valt onder het ministerie van binnenlandse zaken, overheidsdiensten en decentralisatie.

De website van de Nationale Drukkerij biedt gratis toegang tot alle 13 reeksen (τεύχη) van het Griekse staatsblad (ΦΕΚ).

Van de volgende reeks zijn alleen samenvattingen van de teksten beschikbaar:

 • Reeks A (τεύχος Α): wetten, presidentiële besluiten, mededelingen, besluiten van de ministerraad, enz.
  Bij wijze van uitzondering zijn sinds 6 april 2005 ook de volledige teksten van reeks A beschikbaar, doch alleen voor het lopende jaar.
 • Reeks B (τεύχος Β): normatieve besluiten van ministeries en prefecturen
 • Reeks D (τεύχος Δ): stedenbouwkundige beschikkingen en besluiten
 • Publiek- en privaatrechtelijke bedrijven met beperkte aansprakelijkheid (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.): besluiten inzake oprichting en beheer van publiek- en privaatrechtelijke bedrijven met beperkte aansprakelijkheid
 • Ontwikkelingsbesluiten en -akkoorden (Αναπτυξιακές Πράξεις και Συμβάσεις): besluiten inzake regionale planning
 • Openbare werken (Διακηρύξεις Δημοσίων Συμβάσεων): aanbestedingen en overheidsopdrachten
 • Bulletin inzake commerciële en industriële eigendom (Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας): registratie van handelsmerken en octrooien

 Van de volgende reeksen zijn de teksten vanaf 2001 integraal toegankelijk:

 • Reeks C (τεύχος Γ ): besluiten inzake overheidsambtenaren, onderscheidingen en presidentiële gratie
 • Publiekrechtelijke rechtspersonen (Νομικά Προσώπα Δημοσίου Δικαίου): besluiten omtrent benoeming, overplaatsing of ontslag van geestelijken, publiekrechtelijke ondernemingen, verenigingen, enz.
 • Supplement (Παράρτημα): publicatie van de resultaten van toelatingsexamens voor overheidsfuncties en loterijtrekkingen
 • Bijzonder Hooggerechtshof (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο): arresten
 • Aankondigingen van het ASEP (Προκηρύξεις Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού): vacatures van de Hoge Raad voor personeelsselectie (ASEP)
 • Financiering van politieke partijen en coalities (Οικονομικά των Πολιτικών Κομμάτων και Συνασπισμών Πολιτικών Κομμάτων): financiële verslagen van de politieke partijen

Om toegang te krijgen tot de volledige teksten van elke reeks, dient u zich te abonneren.

Alle jaargangen van het ΦΕΚ vanaf 1994 zijn online beschikbaar.

Behalve het staatsblad biedt de website van de Nationale Drukkerij ook toegang tot:

 • teksten die verband houden met de wetgevingsprocedure (wetsvoorstellen, amendementen, notulen van de vergaderingen van parlementaire commissies, enz.);
 • de gecodificeerde wetgeving zoals die momenteel van kracht is; deze bevat wetten, presidentiële besluiten, interministeriële besluiten en besluiten van de ministerraad;
 • verscheidene publicaties voor het grote publiek en ander materiaal dat door overheidsdiensten wordt gebruikt.

Soorten rechtsregels

De website van de Nationale Drukkerij biedt gratis toegang tot alle 13 reeksen (τεύχη) van het Griekse staatsblad.

Reeks A (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ-A)
Reeks A bevat:

 • wetten: schriftelijke rechtsinstrumenten die door het parlement en de president van de republiek worden vastgesteld volgens de grondwettelijke procedure daarvoor;
 • presidentiële besluiten: algemene, niet op bepaalde personen gerichte rechtsinstrumenten die door de president van de republiek worden vastgesteld;
 • normatieve besluiten van de ministerraad: rechtsinstrumenten met een normatief karakter die door de ministers gezamenlijk worden vastgesteld;
 • besluiten van het Monetair Comité: het Monetair Comité is verantwoordelijk voor het nationale monetaire beleid van de Griekse Centrale Bank;
 • overeenkomsten tussen de Griekse regering en natuurlijke of rechtspersonen: dit zijn overeenkomsten tussen de staat en individuele personen, bedrijven, verenigingen, vakbonden, lokale overheden, overheidsinstanties, enz., waarin voorschriften worden gegeven of belangenconflicten worden geregeld;
 • overeenkomsten en verdragen met derde landen;
 • normatieve voorschriften;
 • besluiten van de "Heilige Synode van de Griekse Kerk": besluiten van het bestuur van de Grieks-orthodoxe Kerk.

Reeks B (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ-Β)
Reeks B bevat de normatieve besluiten van minsters en bestuurslichamen.

Reeks C (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ-Γ)
In reeks C zijn opgenomen:

 • kennisgevingen van benoeming, overplaatsing of ontslag van ambtenaren, enz.;
 • presidentiële besluiten over de toekenning van decoraties, gratieverlening of kwijtschelding van straf.

Reeks D (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ-Δ)
Deze reeks omvat:

 • kennisgeving van onteigeningen van onroerend goed en de betaling van compensatie aan de onteigenden;
 • aanwijzingsbesluiten inzake de kustlijn, strandzones, industrieterreinen, nationale bossen, bosbouwgebieden en herbebossing, alsmede alle besluiten inzake stedelijke wetgeving.

Reeks "Publiekrechtelijke rechtspersonen" (Νομικά Προσώπα Δημοσίου Δικαίου)
Deze reeks omvat kennisgevingen van benoeming, overplaatsing of ontslag van personeel van publiekrechtelijke organisaties.

Supplement (Παράρτημα)
In deze reeks zijn opgenomen:

 • aankondigingen van vacatures bij instellingen voor hoger onderwijs;
 • de resultaten van toelatingsexamens voor overheidsfuncties;
 • uitslagen van de trekkingen van nationale loterijen.

Publiek- en privaatrechtelijke bedrijven met beperkte aansprakelijkheid (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)
Deze reeks omvat statuten, verslagen en andere publicaties die betrekking hebben op publiek- en privaatrechtelijke bedrijven met beperkte aansprakelijkheid.

Reeks "Bijzonder Hooggerechtshof" (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο)
Deze reeks bevat de definitieve arresten van het Hooggerechtshof, dat de wetgeving aan de grondwet moet toetsen (Constitutionele Raad).

Ontwikkelingsbesluiten en -akkoorden (Αναπτυξιακές Πράξεις και Συμβάσεις)
In deze reeks worden de overeenkomsten opgenomen waarnaar wordt verwezen in de wetgeving inzake regionale en economische ontwikkeling.

Aankondigingen van het ASEP, de Hoge Raad voor personeelsselectie (Προκηρύξεις Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού)
Deze reeks bevat de aankondigingen van vacatures van de Hoge Raad voor personeelsselectie (die belast is met de aanwerving van ambtenaren).

Reeks "Openbare werken" (Διακηρύξεις Δημοσίων Συμβάσεων)

In deze reeks staan de aankondigingen van aanbestedingen van de Nationale Voedingsinspectie.

Bulletin inzake commerciële en industriële eigendom (Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας)
In het bulletin worden registraties van industriële en handelsmerken en octrooien bekendgemaakt.

Reeks "Financiering van politieke partijen en coalities" (Οικονομικά των Πολιτικών Κομμάτων και Συνασπισμών Πολιτικών Κομμάτων)
Deze reeks bevat de bijzondere verslagen van de inkomsten en uitgaven van politieke partijen voor verkiezingscampagnes.

EU-landen

N-Lex biedt toegang tot de databanken van de nationale wetgeving van alle EU-landen.

Kies een van de landen hieronder om wet- en regelgeving te zoeken of om meer te weten te komen over het rechtsstelsel.
Landen buiten de EU

Op N-Lex vindt u links naar en beschrijvingen van websites van landen buiten de EU.