Úradný vestník

Úradný vestník

Vytlačiť túto stránku

BOE logo

Opis

Úrad pre „Boletín Oficial del Estado“ (BOE, úradný vestník) je štátna inštitúcia, ktorá podlieha ministerstvu pre organizáciu a prevádzku všeobecnej štátnej správy („Ministerio de la Presidencia“). Je poverená redakciou, tlačou, distribúciou a predajom úradného vestníka. Pôsobí ako príslušný orgán v otázkach uverejňovania a šírenia zákonov, právnych a ďalších aktov, ktoré sa povinne uverejňujú.

Ako úrad zodpovedný za šírenie zákonov ponúka internetový prístup do databázy právnych predpisov Iberlex, ktorá obsahuje celoštátne platné španielske právne predpisy, ale aj predpisy autonómnych spoločenstiev Španielska uverejnené vo vestníku Boletín Oficial del Estadood roku 1960 a v Španielsku uplatniteľné európske právne predpisy uverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie od roku 1952. Táto databáza je k dispozícii ako zdroj informácií o španielskych právnych predpisoch na stránkach N-Lex.

Právne akty

Ústava z roku 1978 (La Constitución del 1978): najvyššia norma španielskeho legislatívneho systému.

Zákon (La ley): a legislatívny akt

Španielsky zákonodarný systém rozlišuje medzi tromi druhmi zákonov:

Základné zákony (Leyes organicas): zákony, ktoré sa týkajú uplatňovania práv a verejných slobôd, schválenia štatútov autonómnych spoločenstiev, ako aj všeobecného volebného systému;

Zákony (Leyes): zákony schválené na plenárnom zasadnutí parlamentu jednoduchou väčšinou, netýkajúce sa oblastí, ktoré upravujú základné zákony.

Kráľovské dekréty-zákony (Reales Decretos-Leyes) : akty prijaté vládou v prípade mimoriadnej a naliehavej potreby. Takéto akty sa môžu týkať fungovania najdôležitejších štátnych inštitúcií, práv, povinností a slobôd občanov, systému autonómnych spoločenstiev a všeobecného volebného práva.

Legislatívne kráľovské dekréty (Reales decretos-legislativos): španielsky parlament môže poveriť vládu právomocou prijať legislatívne akty týkajúce sa niektorých oblastí, ktoré nespadajú výhradne do základného zákona a ktoré sa vyznačujú veľkou technickou zložitosťou.

Tieto zákony sú na tej istej úrovni ako zákony prijaté národným parlamentom, ale uplatňujú sa len v danom regióne. Medzi zákonmi vydávanými na celoštátnej úrovni a zákonmi prijatými parlamentmi autonómnych spoločenstiev, nejestvuje tam hierarchický rozdiel, iba rozdiel právomocí. Každé autonómne spoločenstvo odlišné legislatívne právomoci, ktoré sú opísané v jeho štatúte o autonómii.

  • Zákony prijaté parlamentom:
  • Akty prijaté vládou:
  • Zákony prijaté autonómnymi spoločenstvami:

Právny predpis (El reglamento)

Právne predpisy môže prijímať ústredná vláda, vláda autonómnych spoločenstiev a štátna správa. Ich cieľom je vykonávanie, prepracovanie alebo doplnenie zákona. Hlavnými právnymi predpismi španielskeho právneho systému sú: kráľovské dekréty, ministerské výnosy („órdenes ministeriales“), uznesenia, smernice a obežníky.

Krajiny EÚ

N-Lex poskytuje jednotný prístup do databáz vnútroštátnych právnych predpisov jednotlivých členských štátov EÚ.

Vyberte krajinu, o ktorej právne predpisy alebo právny systém máte záujem.
Krajiny mimo EÚ

N-Lex obsahuje odkazy na webové stránky krajín mimo EÚ a ich opis.