Espanjan virallisesta lehdestä

Espanjan virallisesta lehdestä

Tulosta tämä sivu

BOE logo

Kuvaus

Espanjan virallisesta lehdestä Boletín Oficial del Estado (BOE) vastaava virasto on julkisoikeudellinen laitos, joka kuuluu Ministerio de la Presidencian (valtion yleishallinnon organisoinnista ja toiminnasta vastaavan ministeriön) alaisuuteen. Sen tehtäviin kuuluvat virallisen lehden toimittaminen, painatus, jakelu ja myynti. Se vastaa lakien, määräysten ja muiden julkaisemisvelvoitteen piiriin kuuluvien asiakirjojen julkaisusta ja levityksestä.

Virasto ylläpitää Iberlex-nimistä sähköistä oikeudellista tietokantaa, joka sisältää Boletín Oficial del Estadossa julkaistun Espanjan kansallisen lainsäädännön ja Espanjan autonomisten alueiden lainsäädännön vuodesta 1960 alkaen sekä Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistun, Espanjassa sovellettavan EU-lainsäädännön vuodesta 1952 alkaen. N-Lexin kautta on mahdollista tehdä hakuja tähän tietokantaan.

Säädöstyypit

Vuoden 1978 perustuslaki (La Constitución del 1978): Espanjan oikeusjärjestelmän ylimmäntasoiset oikeusnormit.

Lait ja lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Espanjan oikeusjärjestelmässä erotetaan kolme erilaista lakityyppiä:

Leyes organicas (Täytäntöönpanolait): perusoikeuksien ja -vapauksien täytäntöönpanoon, autonomisten alueiden asemaan sekä yleiseen vaalijärjestelmään liittyvät lait.

Leyes (Lait): parlamentin täysistunnossaan yksinkertaisella enemmistöllä hyväksymät lait, jotka eivät koske täytäntöönpanolailla säänneltäviä asioita.

Reales Decretos-Leyes (Kuninkaalliset lakiasetukset): hallituksen poikkeus- ja hätätapauksessa antamat säädökset. Tällaiset säädökset eivät voi koskea valtion tärkeimpien instituutioiden toimintaa, kansalaisten oikeuksia, velvollisuuksia ja vapauksia, autonomisten alueiden hallintoa eivätkä yleistä vaalioikeutta.

Reales decretos-legislativos (Kuninkaalliset lainsäädäntöasetukset): Espanjan parlamentti voi delegoida hallitukselle toimivallan antaa säädöksiä tietyissä teknisesti erittäin monimutkaisissa asioissa, jotka eivät kuulu täytäntöönpanolakien sääntelyalaan.

Nämä lait ovat samantasoisia kuin kansallisen parlamentin hyväksymät lait, mutta niitä sovelletaan vain kyseisellä alueella. Kansallisella tasolla annettujen lakien ja autonomisten alueiden parlamenttien antamien lakien välillä ei ole hierarkkista eroa vaan ainoastaan toimivaltaero. Kullakin autonomisella alueella on erilaiset lainsäätämisvaltuudet, jotka on kuvattu sen autonomista asemaa koskevissa säännöksissä.

  • Kansallisen parlamentin antamat lait:
  • Hallituksen antamat säädökset:
  • Autonomisten alueiden parlamenttien antamat lait:

Asetus (El reglamento)

Asetuksia voivat antaa valtion hallitus, autonomisten alueiden hallitukset sekä hallintoviranomaiset. Niillä pannaan täytäntöön, muokataan tai täydennetään lakeja. Espanjan oikeusjärjestelmän tärkeimpiä asetuksia ovat kuninkaalliset asetukset, ministeriöiden määräykset (órdenes ministeriales ), päätökset, ohjeet ja yleiskirjeet.

EU-maat

N-Lex on portaali, jonka kautta pääsee EU-maiden kansallisiin säädöstietokantoihin.

Valitse seuraavasta haluamasi EU-maa ja hae sen kansallisia säädöksiä tai tietoa maan oikeusjärjestelmästä.
EU:n ulkopuoliset maat

N-Lex sisältää linkkejä EU:n ulkopuolisten maiden verkkosivustoille.