Riigi Teataja

Riigi Teataja

Skriv ut sidan

Estonia Logo

Beskrivning

Den estniska författningssamlingen Riigi Teataja publicerades för första gången den 27 november 1918. Utgivare är Estlands justitieministerium.

Författningssamlingen började läggas ut på internet 1996. Den 1 juni 2002 började man publicera den tryckta och den elektroniska versionen samtidigt.

Sedan författningssamlingen blev tillgänglig elektroniskt på eRT-webbplatsen, har antalet prenumerationer på den tryckta versionen minskat med i snitt 20 procent om året, medan antalet uppkopplingar till eRT har flerdubblats. Den sista pappersversionen publicerades den 31 maj 2010.

Den 1 juni 2010 gjorde en lagändring eRT-webbplatsen till den enda officiella publikationen av Riigi Teataja.

Från och med 2013 kommer även lokala myndigheternas föreskrifter att publiceras på eRT. Webbplatsen blir på så sätt en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningen.

Lagstiftningen måste vara tillgänglig för alla. Därför är eRT-tjänsten gratis. Alla har rätt att använda eRT-webbplatsen. Den finns tillgänglig på nästan 600 offentliga bibliotek och 240 myndigheter. De biblioteks- och myndighetsanställda har fått en särskild utbildning och är skyldiga att hjälpa besökare att hitta det de söker på webbplatsen.

AS Webmedia tog 2010 fram ett nytt eRT-program med databasplattformen Solr och en javabaserad webbapplikation. Texterna läggs in i xml-format och publiceras i html. En del bilagor har pdf-format.
 

Du kan söka i fyra textgrupper:

 • Konsoliderade texter (regeringens lagar och förordningar från och med 1990, alla andra officiella och sammanställda konsoliderade versioner av lagar och ministerförordningar från och med den 1 juni 2002).
 • Originaltexter (alla originaltexter och grundförfattningar som publicerats i Riigi Teataja).
 • Lokala myndigheters föreskrifter i original
 • Andra webbplatser såsom EUR-Lex, Europeiska juridikportalen etc.

Författningar

Den viktigaste fördelen med eRT-webbplatsen är att du hittar författningarna i en konsoliderad version. I en konsoliderad text har alla ändringsförfattningar lagts in på rätt plats i grundförfattningen. De konsoliderade texterna bygger på de ursprungliga författningarna såsom de har publicerats i Riigi Teataja. Den första originaltexten (grundförfattningen) betraktas i detta sammanhang som den första konsoliderade versionen.

Originaltexterna till följande författningar publiceras på eRT-webbplatsen:

 • Lagar (inklusive presidentens resolutioner om lagarnas kungörelse)
 • Beslut till följd av en folkomröstning
 • Presidentdekret
 • Utkast till lagar och resolutioner inför en folkomröstning
 • Regeringens och nationella valkommitténs förordningar samt centralbankschefens dekret (Eesti Pank)
 • Offentliga avtal som ingåtts av ett ministerium, statskansliet och andra myndigheter
 • Högsta domstolens och författningsenhetens domar med beslut om tillämpliga lagars förenlighet med författningen
 • Lagar om ikraftträdande eller upphörande av internationella avtal inklusive hänvisning till presidentens resolutioner om lagarnas kungörelse
 • Internationella avtal på estniska eller ett gällande språk med översättning till estniska, tillsammans med en rättsakt om avtalets ingående eller, om avtalet har publicerats i EU:s officiella tidning, med en hänvisning och en länk till avtalet eller till regeringens beslut
 • Meddelanden från utrikesministeriet om ikraftträdande eller upphörande av internationella avtal och annan relevant information om avtalen
 • Regeringsbeslut i utrikespolitiska frågor
 • Presidentens resolutioner om utnämning och avsked av diplomatiska representanter
 • Parlamentets (Riigikogu) resolutioner, förklaringar, tillkännagivanden och ställningstaganden
 • Presidentens resolutioner och direktiv, utom resolutioner om lagars kungörelse och om nådeansökningar
 • Presidentbeslut
 • Statsministerbeslut som måste offentliggöras i Riigi Teataja enligt regeringsformen
 • Ministerdirektiv som måste offentliggöras i Riigi Teataja enligt lag
 • Centralbankens (Eesti Pank) resolutioner och verksamhetsrapporter
 • Parlamentets (Riigikogu) resolutioner om tillträde och avsked av nya parlamentsledamöter och deras suppleanter, godkännande av medlemskap i utskott och registrering av medlemskap i partigrupper
 • Nationella valkommitténs beslut
 • Nationella valkommitténs meddelanden om att folkomröstningar ska skjutas upp eller ställas in
 • Meddelanden om regeringens och ministrars tillträde
 • Högsta domstolens, riksrevisionens och justitiekanslern överblicksrapporter till parlamentet (Riigikogu)
 • Estniska sjukkassans budget, förvaltningsberättelse och årsbokslut
 • Riktlinjer från den estniska styrelsen för redovisningsnormer
 • Meddelanden från säkerhetspolisens styrelse som måste publiceras i Riigi Teataja enligt lagen om registrering och offentliggörande av personer som har tjänat eller samarbetat med underrättelsetjänster eller kontraspionage vid säkerhetsorganisationer eller militärstyrkor från länder som har ockuperat Estland
 • Tjänstemäns ekonomiska intresseförklaringar och andra officiella meddelanden som måste publiceras i Riigi Teataja enligt lagen om korruptionsbekämpning

Annan information i Riigi Teataja:

 • Länkar till andra bestämmelser och databaser med rättsinformation som fogats till lagstiftningen i Riigi Teataja, motiveringar, andra upplysningar om förfaranden för tillämplig lagstiftning samt andra rättsliga uppgifter

De konsoliderade texterna till följande författningar publiceras på eRT-webbplatsen:

 • Lagar (seadused) – sammanställda av justitieministeriet
 • Presidentdekret (Vabariigi Presidendi seadlused) – sammanställda av justitieministeriet
 • Regeringsförordningar och regeringsbeslut (Vabariigi Valitsuse määrused ja korraldused) – sammanställda av justitieministeriet
 • Ministerförordningar (ministrite määrused) – sammanställda av respektive ministerium
 • Centralbankschefens förordningar (Eesti Panga presidendi määrused) – sammanställda av centralbanken
 • Nationella valkommitténs förordningar (Vabariigi Valimiskomisjoni määrused) – sammanställda av parlamentets (Riigikogu) kansli
 • Parlamentets resolutioner (Riigikogu otsused) – sammanställda av justitieministeriet

Varje gång en författning ändras görs en ny konsoliderad version som publiceras tillsammans med information om giltigheten. Den konsoliderade texten publiceras på webben samtidigt som ändringen trycks eller träder i kraft.

EU-länder

N-Lex är en portal för nationella rättsdatabaser i de olika EU-länderna.

Välj ett land och sök efter rättsakter eller läs mer om landets rättssystem.
Länder utanför EU

Gå till vår sida med länkar till andra länders webbplatser.