Zbierka právnych predpisov

Zbierka právnych predpisov

Vytlačiť túto stránku

Estonia Logo

Opis

Riigi Teataja (zbierka právnych predpisov) je úradnou publikáciu Estónskej republiky a jej prvé vydanie bolo uverejnené 27. novembra 1918. Riigi Teataja uverejňuje estónske ministerstvo spravodlivosti.

Od roku 1996 boli predpisy uverejňované v tlačenej verzii v Riigi Teataja dostupné aj v elektronickom formáte na internete. Od 1. júna 2002 bola zbierka Riigi Teataja uverejňovaná v tlačenej, ako aj elektronickej verzii na internete, pričom obe verzie boli k dispozícii simultánne.

Od vytvorenia elektronickej verzie eRT sa počet predplatiteľov tlačenej verzie Riigi Teataja znižoval v priemere o 20 % ročne, zatiaľ čo počet návštev na stránkach eRT sa zdvoj- až strojnásobil. Posledná tlačená verzia Riigi Teataja bola uverejnená 31. mája 2010.

Od 1. júna 2010 nadobudol účinnosť nový zákon o Riigi Teataja, podľa ktorého je jedinou úradnou publikáciou elektronická zbierka eRT.  

Od roku 2013 budú na tejto webovej lokalite publikované aj nariadenia miestnych orgánov.  Štát im tak bude poskytovať službu uverejňovania právnych predpisov.

Jednou z podmienok znalosti zákona je jeho dostupnosť, preto je internetová databáza eRT k dispozícii bezplatne. Každý má právo na jej bezplatné používanie v takmer 600 verejných knižniciach a 240 úradoch miestnych orgánov.  Ich zamestnanci absolvovali školenie o používaní databázy eRT a sú podľa zákona povinní poskytnúť každej osobe potrebné inštrukcie a pomôcť pri vyhľadávaní predpisov.
 

V roku 2010 bol spoločnosťou AS Webmedia vytvorený nový softvér pre databázu eRT. Databázovým nástrojom je Solr a webová aplikácia je založená na programe Java. Texty v databáze eRT sú uchovávané vo formáte XML a uverejňované vo formáte HTML a v prípade niektorých príloh vo formáte PDF.
 

Vyhľadávanie v elektronickej databáze Riigi Teataja je rozdelené na štyri oddiely:

 • Vyhľadávanie v rámci konsolidovaných znení (zákony a nariadenia vlády sú k dispozícii od roku 1990, všetky ostatné platné a účinné konsolidované znenia zákonov a nariadení ministrov od 1. júna 2002).
 • Vyhľadávanie v rámci pôvodných znení (všetky pôvodné znenia a pôvodné/konsolidované znenia uverejnené v Riigi Teataja).
 • Vyhľadávanie v rámci pôvodných znení právnych predpisov miestnych orgánov
 • Vyhľadávanie textov z iných webových lokalít, napríklad z portálu EUR-Lex, Európskeho portálu elektronickej justície atď.

Právne akty

Najvýznamnejším rozdielom, a zároveň najväčšou výhodou databázy eRT v porovnaní s tlačenou verziou Riigi Teataja, je uverejňovanie konsolidovaných znení právnych predpisov. Konsolidované znenie je právnym predpisom, v ktorom sú zohľadnené všetky jeho zmeny a doplnenia a ktorý vychádza z pôvodného znenia uverejneného v Riigi Teataja. Prvé pôvodné znenie zároveň predstavuje aj prvé konsolidované znenie (t. j. pôvodné/konsolidované znenie).

V zbierke eRT sa uverejňujú pôvodné znenia týchto právnych predpisov:

 • zákon spolu s odkazom na uznesenie prezidenta o vyhlásení zákona;
 • rozhodnutie o referende;
 • dekrét prezidenta republiky;
 • návrh zákona a návrh uznesenia predložený na referendum;
 • nariadenie vlády, národnej volebnej komisie a dekrét guvernéra Eesti Pank (estónskej národnej banky);
 • verejnoprávna zmluva uzatvorená ministerstvom, úradom vlády a inými štátnymi orgánmi, v ktorej sa upravuje neurčitý okruh prípadov;
 • rozhodnutie komory najvyššieho súdu pre preskúmavanie ústavných otázok a rozhodnutie najvyššieho súdu zasadajúceho v pléne, ak obsahujú rozhodnutie o ústavnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý bol uverejnený v Riigi Teataja;
 • zákon, ktorým sa pristupuje k medzinárodnej zmluve alebo sa od nej odstupuje, spolu s odkazom na uznesenie prezidenta republiky o vyhlásení zákona;
 • medzinárodná zmluva v estónskom jazyku alebo jej preklad do estónskeho jazyka (ak je text dohovoru dostupný len v cudzích jazykoch) a aspoň v jednom cudzom jazyku, ktorý slúži ako východiskový jazyk pre preklad.  Medzinárodná zmluva sa uverejňuje spolu s aktom o pristúpení, alebo v prípade uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie spolu s odkazom na dohovor alebo vyhlášku vlády, v ktorom sa rozhodlo o pristúpení;
 • oznámenie ministerstva zahraničných vecí o nadobudnutí alebo ukončení platnosti medzinárodnej zmluvy, prípadne o inej skutočnosti týkajúcej sa medzinárodnej zmluvy;
 • vyhláška vlády týkajúca sa zahraničných vzťahov;
 • uznesenie prezidenta týkajúce sa vymenovania alebo odvolania diplomatických predstaviteľov;
 • uznesenie, stanovisko, vyhlásenie a výzva estónskeho parlamentu, tzv. Riigikogu;
 • uznesenie a smernica prezidenta, okrem uznesenia o vyhlásení zákona a o preskúmaní žiadosti odsúdenej osoby o amnestiu;
 • vyhláška vlády;
 • vyhláška predsedu vlády, ktorej uverejnenie v Riigi Teataja je ustanovené v zákone o vláde republiky;
 • smernica ministra, ktorej uverejnenie v Riigi Teataja je ustanovené zákonom;
 • uznesenie a správa rady guvernérov Eesti Pank o činnosti banky;
 • uznesenie vedenia parlamentu  o prevzatí funkcie poslanca Riigikogu náhradným členom a o ukončení tejto funkcie, o schválení členov stálych výborov a o registrácii a schválení členov politických frakcií Riigikogu;
 • rozhodnutie národnej volebnej komisie;
 • oznámenie národnej volebnej komisie o preložení termínu alebo zrušení referenda;
 • oznámenie o prevzatí funkcie vládou alebo ministrom;
 • prehľad, ktorý parlamentu predkladá predseda najvyššieho súdu, generálny audítor a justičný kancelár;
 • rozpočet, správa o riadení a revidovaná ročná účtovná závierka estónskej zdravotnej poisťovne;
 • usmernenie estónskej rady pre účtovné štandardy;
 • oznámenie estónskeho úradu pre štátnu bezpečnosť uverejnené v Riigi Teataja podľa zákona o postupe registrácie a o uverejňovaní mien osôb, ktoré pracovali pre organizácie spravodajskej služby alebo kontrarozviedky bezpečnostných organizácií alebo vojenských síl štátov, ktoré okupovali Estónsko, alebo osôb, ktoré s týmito organizáciami spolupracovali;
 • vyhlásenie o hospodárskom záujme štátneho úradníka a iné úradné oznámenie, v prípade že uverejnenie je ustanovené v protikorupčnom zákone.

Ďalšie informácie uverejňované v Riigi Teataja:

V databáze Riigi Teataja sa spolu s právnymi predpismi môžu uverejňovať aj odkazy na iné predpisy a databázy obsahujúce právne informácie, ako aj úradný výklad, iné procesné informácie týkajúce sa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo údaje súvisiace s predpismi.

Databáza eRT ďalej obsahuje tieto právne predpisy vo forme konsolidovaného znenia:

 • zákony (tzv. seadused) navrhnuté ministerstvom spravodlivosti;
 • prezidentské dekréty (tzv. Vabariigi Presidendi seadlused) navrhnuté ministerstvom spravodlivosti;
 • nariadenia a vyhlášky vlády (tzv. abariigi Valitsuse määrused ja korraldused) navrhnuté ministerstvom spravodlivosti;
 • nariadenia ministrov (tzv. ministrite määrused) navrhnuté príslušnými ministerstvami;
 • nariadenia guvernéra estónskej národnej banky (tzv. Eesti Panga presidendi määrused) navrhnuté estónskou národnou bankou;
 • nariadenia národnej volebnej komisie (tzv. Vabariigi Valimiskomisjoni määrused) navrhnuté kanceláriou estónskeho parlamentu;
 • uznesenia parlamentu (tzv. Riigikogu otsused) navrhnuté ministerstvom spravodlivosti.

Každá zmena právneho predpisu má za následok vypracovanie nového konsolidovaného znenia, v ktorom sa uvádza informácia o dobe platnosti tohto znenia. Konsolidované znenie sa uverejňuje simultánne v elektronickej podobe v okamihu uverejnenia tlačenej verzie predpisu alebo nadobudnutia jeho účinnosti.

Krajiny EÚ

N-Lex poskytuje jednotný prístup do databáz vnútroštátnych právnych predpisov jednotlivých členských štátov EÚ.

Vyberte krajinu, o ktorej právne predpisy alebo právny systém máte záujem.
Krajiny mimo EÚ

N-Lex obsahuje odkazy na webové stránky krajín mimo EÚ a ich opis.