Riigi Teataja (dziennik urzędowy)

Riigi Teataja (dziennik urzędowy)

Drukuj stronę

Estonia Logo

Opis

Riigi Teataja (dziennik urzędowy) to oficjalna publikacja Republiki Estonii. Pierwszy numer dziennika ukazał się 27 listopada 1918 r.  Riigi Teataja publikuje estońskie ministerstwo sprawiedliwości.

W 1996 roku ustawy drukowane w dzienniku zostały udostępnione w formacie elektronicznym online. Od 1 czerwca 2002 r. dziennik publikowany był zarówno w wersji papierowej, jak i w Internecie. Wersja elektroniczna i papierowa pojawiały się równocześnie.

Od kiedy dziennik jest publikowany online liczba abonentów wersji drukowanej dziennika zmniejszała się o średnio 20 proc. rocznie, natomiast liczba odwiedzin na stronach eRT zwiększyła się nawet trzykrotnie. Ostatnie wydanie drukowane ukazało się 31 maja 2010 r.

Z dniem 1 czerwca 2010 r., wraz z wejściem w życie nowej ustawy w sprawie dziennika urzędowego, eRT stał się jedynym urzędowym wydaniem Riigi Teataja.

Od 2013 r. w eRT publikowane będą również decyzje władz lokalnych.  W ten sposób państwo zapewnia władzom lokalnym możliwość publikowania wydanych przez siebie dokumentów.

Korzystanie z internetowej bazy danych eRT jest bezpłatne, ponieważ dostępność przepisów prawnych jest jednym z warunków niezbędnych do zrozumienia prawa. Każdy obywatel ma prawo do bezpłatnego korzystania z eRT w prawie 600 bibliotekach publicznych i w prawie 240 urzędach władz lokalnych. Pracownicy bibliotek i urzędów lokalnych ukończyli specjalne szkolenia dotyczące korzystania z eRT i mają prawny obowiązek służyć zainteresowanym poradą i pomagać im w wyszukiwaniu potrzebnych aktów prawnych.
 

Nowe oprogramowanie eRT zostało opracowane w 2010 r. przez AS Webmedia. Systemem wykorzystywanym do wyszukiwania w bazie danych jest Solr, a aplikacja internetowa wykorzystuje środowisko Java. Teksty publikowane w eRT są przechowywane w formacie XML, publikowane w formacie HTML, a niektóre załączniki w formacie PDF.
 

Funkcja „Szukaj” w elektronicznej wersji Riigi Teataja jest podzielona na cztery części:

 • Wyszukiwanie tekstów prawnych w wersji skonsolidowanej (przepisy ustawowe i wykonawcze rządu republiki są dostępne począwszy od 1990 r., a wszystkie inne oficjalne i obowiązujące skonsolidowane wersje przepisów ustawowych i rozporządzeń ministrów − od 1 czerwca 2002 r.).
 • Wyszukiwanie w tekstach oryginalnych (wszystkich tekstach oryginalnych i wszystkich oryginalnych tekstach skonsolidowanych opublikowanych w Riigi Teataja).
 • Wyszukiwanie w tekstach oryginalnych opublikowanych przez władze lokalne
 • Wyszukiwanie na innych stronach, np. EUR-Lex lub w europejskim portalu „e-sprawiedliwość”.

Akty prawne

Największą różnicą i zaletą strony eRT w porównaniu z wersją drukowaną Riigi Teataja jest to, że publikowane są na niej skonsolidowane wersje aktów prawnych. Wersja skonsolidowana to akt prawny, który zawiera wszystkie zmiany, jakie zostały do niego wprowadzone. Wersje skonsolidowane są opracowywane na podstawie wersji oryginalnych opublikowanych w Riigi Teataja. Pierwsza wersja oryginalna jest zawsze również pierwszą wersją skonsolidowaną (oryginał/wersja skonsolidowana).

W eRT publikowane są wersje oryginalne następujących aktów prawnych:

 • Ustawy z odesłaniem do rozporządzenia Prezydenta Republiki ogłaszającego ustawę
 • Decyzje w sprawie referendum
 • Dekrety Prezydenta Republiki
 • Projekty ustaw i rozporządzeń przedłożonych do referendum
 • Rozporządzenia rządu Republiki, Krajowej Komisji Wyborczej oraz dekret Prezesa Banku Estonii (Eesti Pank)
 • Umowy publicznoprawne zawarte przez ministerstwo, kancelarię stanu lub inny organ państwowy regulujące nieograniczoną liczbę przypadków
 • Wyroki Trybunału Konstytucyjnego Sądu Najwyższego lub Sądu Najwyższego w pełnym składzie zawierające decyzje dotyczące zgodności z konstytucją aktu prawnego o zastosowaniu ogólnym opublikowanego w Riigi Teataja
 • Ustawy w sprawie zawarcia lub rozwiązania umowy międzynarodowej z odesłaniem do rozporządzenia Prezydenta Republiki ogłaszającego ustawę
 • Umowy międzynarodowe sporządzone w języku estońskim lub przetłumaczone na język estoński, jeżeli tekst umowy międzynarodowej dostępny jest tylko w językach obcych, oraz w co najmniej jednym języku obcym jako podstawa do interpretacji. Umowy międzynarodowe są publikowane wraz z ustawą poświęconą ich zawarciu lub, jeżeli zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, z odesłaniem i linkiem do umowy międzynarodowej lub do rozporządzenia rządu Republiki zawierającego decyzję o przystąpieniu do niej
 • Komunikaty ministerstwa spraw zagranicznych dotyczące wejścia w życie lub wygaśnięcia umowy międzynarodowej, w stosownych przypadkach zawierające inne informacje dotyczące umowy międzynarodowej
 • Rozporządzenia rządu Republiki dotyczące stosunków międzynarodowych
 • Rozporządzenia Prezydenta Republiki dotyczące mianowania lub odwołania przedstawiciela dyplomatycznego
 • Uchwały, oświadczenia, deklaracje i petycje Parlamentu Estonii (Riigikogu)
 • rozporządzenia lub dyrektywy Prezydenta Republiki z wyjątkiem rozporządzeń ogłaszających ustawę oraz rozporządzeń w sprawie rozpatrzenia prośby o ułaskawienie osoby skazanej za przestępstwo
 • Zarządzenia rządu Republiki
 • Zarządzenia Premiera, których publikacja w Riigi Teataja jest zapisana w ustawie o rządzie Republiki
 • Dyrektywy ministra, których publikacja w Riigi Teataja jest oparta na przepisach ustawy o rządzie Republiki
 • Zarządzenia i sprawozdania Zarządu Banku Estonii (Eesti Pank) w sprawie działalności banku
 • Decyzje parlamentu dotyczące objęcia stanowiska członka parlamentu przez zastępcę oraz zakończeniu ich kadencji, zatwierdzeniu członków komisji stałej parlamentu oraz rejestracji i zatwierdzeniu członków grup politycznych w parlamencie
 • Decyzje Krajowej Komisji Wyborczej
 • Ogłoszenia Krajowej Komisji Wyborczej o przełożeniu lub odwołaniu referendum
 • Ogłoszenia o podjęciu obowiązków przez rząd Republiki lub ministra
 • Sprawozdania dla Riigikogu sporządzone przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Audytora Generalnego i Kanclerza Sprawiedliwości
 • Budżet, sprawozdania z działalności i zweryfikowane roczne sprawozdania finansowe Estońskiego Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • Wytyczne Estońskiej Rady ds. Standardów Rachunkowości
 • Ogłoszenia Zarządu Policji Bezpieczeństwa opublikowane w Riigi Teataja zgodnie z ustawą dotyczącą rejestracji i ujawniania nazwisk osób, które służyły w wywiadzie lub kontrwywiadzie organizacji bezpieczeństwa lub sił zbrojnych państw, które okupowały Estonię, lub współpracowały z nimi
 • Oświadczenia o braku konfliktu interesów urzędnika lub inne oficjalne komunikaty, jeżeli ich opublikowanie w Riigi Teataja jest wymagane zgodnie z ustawą w sprawie zwalczania korupcji

Inne informacje urzędowe opublikowane w Riigi Teataja:

 • Udostępnione mogą zostać również linki do innych aktów prawnych i baz danych zawierających informacje prawne uzupełniające akty prawne opublikowane w Riigi Teataja i uzasadnienia oraz inne informacje proceduralne dotyczące aktów prawnych o powszechnym zastosowaniu opublikowanych przez organy państwowe.

W eRT publikowane są wersje skonsolidowane następujących aktów prawnych:

 • Ustawy (seadused) − sporządzone przez ministerstwo sprawiedliwości
 • Dekrety Prezydenta Republiki (Vabariigi Presidendi seadlused) − sporządzone przez ministerstwo sprawiedliwości
 • Rozporządzenia i zalecenia rządu Republiki (Vabariigi Valitsuse määrused ja korraldused) − sporządzone przez ministerstwo sprawiedliwości
 • Rozporządzenia ministrów (ministrite määrused) − sporządzone przez odpowiednie ministerstwa
 • Rozporządzenia Prezesa banku centralnego Estonii (Eesti Panga presidendi määrused) − sporządzone przez Bank Estonii
 • Rozporządzenia Krajowej Komisji Wyborczej (Vabariigi Valimiskomisjoni määrused) − sporządzone przez kancelarię Riigikogu
 • Rozporządzenia Riigikogu (Riigikogu otsused) − sporządzone przez ministerstwo sprawiedliwości

Po każdej zmianie, jaka zostanie wprowadzona do aktu ustawodawczego, sporządzana jest nowa wersja skonsolidowana, która publikowana jest wraz z informacją dotyczącą terminu ważności danego aktu. Wersja skonsolidowana jest publikowana w wersji elektronicznej równocześnie z wydrukowaniem lub wejściem w życie poprawki.

Kraje UE

N-Lex oferuje dostęp do baz prawa krajowego w poszczególnych krajach UE.

Wybierz jeden z krajów poniżej, aby wyszukać akty prawne lub dowiedzieć się więcej na temat jego systemu prawnego.
Kraje spoza UE

N-Lex zawiera opisy i linki do stron internetowych krajów spoza UE.