Staatscourant

Staatscourant

Deze pagina afdrukken

Estonia Logo

Beschrijving 

De Riigi Teataja (staatscourant) is het officiële publicatieblad van de Republiek Estland en verscheen voor het eerst op 27 november 1918. Uitgever is het ministerie van justitie van Estland.

Al sinds 1996 zijn alle besluiten die in de Riigi Teataja verschijnen, ook elektronisch verkrijgbaar. Na 1 juni 2002 verscheen iedere uitgave van de Riigi Teataje tegelijkertijd in traditionele vorm op papier en elektronisch op internet als eRT.

Sinds de start van eRT daalde het aantal abonnementen op de papieren versie ieder jaar met gemiddeld 20%, terwijl het aantal raadplegingen van de eRT verdrievoudigde. Op 31 mei 2010 verscheen de Riigi Teataja voor het laatst op papier.

Op 1 juni 2010 werd een nieuwe wet in verband met de Riigi Teataja van kracht, waarin stond dat de eRT voortaan de enige officiële versie van de Riigi Teataja zou zijn.

Vanaf 2013 zullen ook besluiten van lagere overheden via de eRT worden bekendgemaakt.  Zo fungeert de nationale overheid dus als uitgever van de besluiten van plaatselijke instanties.

Een van de voorwaarden voor een goed begrip van de wetgeving is dat die wetgeving voor iedereen beschikbaar is. Daarom moet iedereen de eRT gratis kunnen raadplegen. Dat kan onder andere bij zo’n 600 openbare bibliotheken en 240 gemeentehuizen en andere overheidsgebouwen. Bibliotheekpersoneel en ambtenaren zijn opgeleid in het gebruik van de eRT en zijn wettelijk verplicht om iedereen die wetgeving zoekt, daarbij te helpen.
 

De nieuwe software achter de eRT is in 2010 ontwikkeld door AS Webmedia. De database draait op Solr, een webapplicatie op basis van Java. De teksten in de eRT zijn opgeslagen in xml en worden gepubliceerd in html, soms met bijlagen in pdf.
 

Zoeken kan in de eRT in vier categorieën:

 • Geconsolideerde teksten (wetten en verordeningen van de nationale regering vanaf 1990, alle overige officiële en geconsolideerde wetten en ministeriële besluiten vanaf 1 juni 2002)
 • Originele teksten (al dan niet geconsolideerd, zoals verschenen in de Riigi Teataja)
 • Originele teksten van lokale overheden
 • Teksten van andere websites zoals EUR-Lex, Europees e-justitieportaal enz.

Soorten rechtsregels

Het grootste voordeel van de eRT ten opzichte van de papieren Riigi Teataja is dat de wetten in geconsolideerde vorm verschijnen. Dit betekent dat alle wetswijzigingen daarin zijn verwerkt. Het uitgangspunt is steeds de originele tekst zoals verschenen in de Riigi Teataja. De eerste originele versie geldt altijd als eerste geconsolideerde versie (originele/geconsolideerde tekst).

In de eRT verschijnen de originele versies van de volgende soorten besluiten:

 • besluiten met referentie naar resolutie van de president van de republiek houdende afkondiging van het besluit;
 • besluiten tot het houden van een referendum;
 • besluiten van de president van de republiek;
 • ontwerp-besluiten/ontwerp-resoluties waarover een referendum wordt gehouden;
 • verordeningen van de regering van de republiek, het nationaal kiescomité en een besluit van de gouverneur van de Eesti Pank (de nationale bank van Estland);
 • publiekrechtelijke contracten van een ministerie, de staatskanselarij en andere nationale overheden;
 • vonnissen van de grondwetskamer van het hooggerechtshof of het hooggerechtshof en banc over de grondwettelijkheid van algemeen geldende wetgeving die is verschenen in de Riigi Teataja
 • besluiten over de inwerkingtreding of beëindiging van een internationale overeenkomst met referentie naar de resolutie van de president van de republiek houdende afkondiging van het besluit;
 • internationale overeenkomsten in het Ests indien authentiek (of vertaald in het Ests, gepubliceerd samen met ten minste een authentieke taal als interpretatiegrondslag). Bij iedere overeenkomst wordt de tekst van de overeenkomst gepubliceerd of, indien deze is verschenen in het Publicatieblad van de EU, een link daarheen, alsmede het besluit van de regering van de republiek om tot de overeenkomst toe te treden;
 • kennisgevingen van het ministerie van buitenlandse zaken over de inwerkingtreding of beëindiging van een internationale overeenkomst met vermelding van eventuele andere aspecten;
 • decreten van de regering van de republiek over buitenlandse betrekkingen;
 • resoluties van de president van de republiek over de benoeming of het ontslag van een diplomaat;
 • resoluties, mededelingen, verklaringen of redes van de Riigikogu (parlement)
 • resoluties of directieven van de president van de republiek (behalve resoluties houdende afkondiging van een besluit of beoordeling van gratieverzoeken van veroordeelden);
 • decreten van de regering van de republiek;
 • besluiten van de eerste minister die volgens de wet op de regering van de republiek in de Riigi Teataja moeten worden gepubliceerd;
 • directieven van een minister die volgens de wet in Riigi Teataja moeten worden gepubliceerd;
 • resoluties en verslagen van het bestuur van de Eesti Pank over het werk van de nationale bank;
 • resoluties van het voorzitterschap van de Riigikogu over het aantreden of aftreden van vervangende parlementsleden, de toetreding van parlementsleden tot parlementaire commissies of het lidmaatschap van parlementaire fracties;
 • besluiten van het nationaal kiescomité;
 • kennisgevingen van het nationaal kiescomité over het uitstel of afstel van een referendum;
 • kennisgevingen over de aantreding van de nationale regering of een minister;
 • verslagen aan het parlement door de voorzitter van het hooggerechtshof, de auditeur-generaal of de justitieombudsman;
 • begrotingen, beheersverslagen en goedgekeurde jaarrekeningen van het ziekenfonds van Estland;
 • richtsnoeren van de raad voor boekhoudkundige normen van Estland;
 • mededelingen van het bestuur van de veiligheidspolitie die in de Riigi Teataja moeten verschijnen op basis van de wet op de procedure voor de registratie en bekendmaking van personen die hebben gewerkt voor of met spionage- en contraspionagediensten van inlichtingendiensten of militaire organisaties van bezettingsmachten op Ests grondgebied;
 • verklaringen omtrent de economische belangen van gezagsdragers en andere bekendmakingen die volgens de wet op de corruptiebestrijding moeten verschijnen in de Riigi Teataja. 

Verder verschijnen in de eRT:

 • links naar andere wetgeving en databanken met juridische informatie ter aanvulling op wetgeving die is verschenen in de Riigi Teataja, memories van toelichting en andere procedurele informatie over algemeen geldende wetgeving van de nationale overheid en overige informatie in verband met wetgeving.

Van de volgende soorten besluiten verschijnen ook de geconsolideerde versies in de eRT:

 • wetten (seadused), geconsolideerd door het ministerie van justitie;
 • besluiten van de president van de republiek (Vabariigi Presidendi seadlused), geconsolideerd door het ministerie van justitie;
 • verordeningen en besluiten van de regering van de republiek (Vabariigi Valitsuse määrused ja korraldused), geconsolideerd door het ministerie van justitie;
 • verordeningen van ministers (ministrite määrused), geconsolideerd door het betrokken ministerie;
 • verordeningen van de gouverneur van de Eesti Pank (Eesti Panga presidendi määrused), geconsolideerd door de nationale bank van Estland;
 • verordeningen van het nationaal kiescomité (Vabariigi Valimiskomisjoni määrused), geconsolideerd door de kanselarij van het parlement;
 • resoluties van de Riigikogu (Riigikogu otsused), geconsolideerd door het ministerie van justitie.

Bij iedere wetswijziging wordt een nieuwe geconsolideerde versie opgesteld en gepubliceerd, met vermelding van de geldigheidsduur. De geconsolideerde versie verschijnt tegelijkertijd met de publicatie of inwerkingtreding van de wijziging.

EU-landen

N-Lex biedt toegang tot de databanken van de nationale wetgeving van alle EU-landen.

Kies een van de landen hieronder om wet- en regelgeving te zoeken of om meer te weten te komen over het rechtsstelsel.
Landen buiten de EU

Op N-Lex vindt u links naar en beschrijvingen van websites van landen buiten de EU.