„Riigi Teataja“ („Valstybės žinios“)

„Riigi Teataja“ („Valstybės žinios“)

Spausdinti šį puslapį

Estonia Logo

Aprašas

„Riigi Teataja“ („Valstybės žinios“) – tai oficialus Estijos Respublikos leidinys, kurio pirmas numeris pasirodė 1918 m. lapkričio 27 d. „Riigi Teataja“ leidžia Estijos teisingumo ministerija.

Nuo 1996 m. leidinyje „Riigi Teataja“ spausdinami aktai skelbiami elektroniniu formatu internete. Nuo 2002 m. birželio 1 d. „Riigi Teataja“ buvo leidžiamas įprastu popieriniu ir elektroniniu formatais internete. Elektroninis leidinys pasirodydavo tuo pačiu metu, kaip ir spausdintinis.

Nuo tada, kai pradėtas leisti eRT, spausdintinio „Riigas Teataja“ leidinio prenumerata mažėjo vidutiniškai 20 % per metus, o prisijungimų prie eRT padaugėjo 2–3 kartus. Paskutinis spausdintinis „Riigi Teataja“ numeris išėjo 2010 m. gegužės 31 d.

Nuo 2010 m. birželio 1 d., įsigaliojus naujajam „Riigi Teataja“ įstatymui, eRT yra vienintelis oficialus „Riigi Teataja“ leidimas.

Nuo 2013 m. eRT taip pat bus skelbiami vietos valdžios įstaigų leidžiami potvarkiai.  Taip valstybė teikia vietos valdžios įstaigoms teisės aktų skelbimo paslaugą.

Kad teisės aktus būtų galima suprasti, pirmiausia reikia turėti galimybę su jais susipažinti, todėl eRT internetine duomenų baze galima naudotis nemokamai. Visi turi teisę nemokamai naudotis eRT svetaine beveik 600 viešųjų bibliotekų ir 240 vietos valdžios įstaigų. Bibliotekininkai ir vietos valdžios įstaigų tarnautojai išėjo eRT naudotojų mokymo kursą ir yra įstatymu įpareigoti paaiškinti gyventojams, kaip naudotis eRT, ir padėti jiems rasti reikiamus teisės aktus.
 

Naujos eRT svetainės programinę įrangą 2010 m. sukūrė „AS Webmedia“. Duomenų bazės modulis yra „Solr“, svetainėje naudojama „Java“. eRT tekstai saugomi XML formatu, skelbiami HTML formatu, kai kurie priedai – PDF formatu.
 

Elektroninio leidinio „Riigi Teataja“ „Paieškos“ dalis padalyta į keturias sekcijas:

 • Paieška suvestiniuose teisės aktuose (galima susipažinti su nuo 1990 m. išleistais įstatymais bei Respublikos Vyriausybės potvarkiais ir nuo 2002 m. birželio 1 d. išleistų visų kitų oficialių ir įsigaliojusių ministerijų teisės aktų suvestinėmis redakcijomis).
 • Paieška originaliuose teisės aktų tekstuose (visose „Riigi Teataja“ skelbtose originaliose ir originaliose-suvestinėse teisės aktų redakcijose).
 • Paieška originaliuose vietos valdžios potvarkių tekstuose
 • Paieška kitose interneto svetainėse, pvz., EUR-Lex, ES e. teisingumo portale ir t. t.

Teisės aktai

Svarbiausias skirtumas ir eRT privalumas , palyginti su spausdintiniu „Riigi Teataja“ – tai, kad elektroniniame leidinyje skelbiamos suvestinės teisės aktų redakcijos. Suvestinės redakcijos teisės akto tekste matyti visi padaryti to akto pakeitimai. Suvestiniai teisės aktai parengiami remiantis originaliais tų aktų tekstais, skelbtais „Riigi Teataja“. Pirmas originalus teisės aktas visada yra ir pirmas suvestinis (originali-suvestinė teisės akto redakcija).

Teisės aktai, kurių originalios redakcijos skelbiamos eRT:

 • įstatymai kartu su nuorodomis į Respublikos Prezidento dekretus, kuriais šie įstatymai skelbiami;
 • referendumų rezultatai;
 • Respublikos Prezidento dekretai;
 • referendumui teikiami įstatymų ir nutarimų projektai;
 • Respublikos Vyriausybės, Valstybinės rinkimų komisijos nutarimai ir potvarkiai bei „Eesti Pank“ (Estijos Banko) valdytojo potvarkiai;
 • sutartys, kurias pagal viešąją teisę sudaro ministerijos, Valstybės kanceliarija ir kitos valstybės valdžios įstaigos neribotam atvejų skaičiui reglamentuoti;
 • Aukščiausiojo Teismo Konstitucinių reikalų kolegijos arba visos sudėties Aukščiausiojo Teismo sprendimai dėl „Riigi Teataja“  skelbtų bendrojo taikymo teisės aktų atitikties Konstitucijai;
 • įstatymai dėl tarptautinių susitarimų įsigaliojimo arba galiojimo pabaigos kartu su nuorodomis į Respublikos Prezidento dekretus, kuriais šie įstatymai skelbiami;
 • tarptautiniai susitarimai, sudaryti estų kalba, arba jų vertimai į estų kalbą, jei tarptautinio susitarimo tekstas parengtas tik užsienio kalbomis, ir jų tekstai bent viena užsienio kalba, kuriais remiamasi juos aiškinant. Tarptautiniai susitarimai skelbiami kartu su įstatymu, kuriame aptariamas jų įsigaliojimas arba, jeigu tarptautinis susitarimas buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, su nuoroda į jį arba į Respublikos Vyriausybės įsaką, kuriuo nutarta prisijungti prie šio tarptautinio susitarimo;
 • Užsienio reikalų ministerijos pranešimai apie tarptautinių susitarimų įsigaliojimą arba galiojimo pabaigą ir, jei reikia, kita su tais tarptautiniais susitarimais susijusi informacija;
 • Respublikos Vyriausybės įsakai dėl užsienio santykių;
 • Respublikos Prezidento nutarimai dėl diplomatinių atstovų paskyrimo ir atšaukimo;
 • Estijos parlamento (Riigikogu) nutarimai, pareiškimai, deklaracijos ir kreipimaisi;
 • Respublikos Prezidento nutarimai ir potvarkiai, išskyrus nutarimus dėl įstatymų skelbimo ir dėl nuteistųjų malonės prašymų nagrinėjimo;
 • Respublikos Vyriausybės įsakai;
 • Ministro Pirmininko įsakai, kuriuos „Riigi Teataja“ numatyta skelbti Respublikos Vyriausybės nutarimu;
 • ministrų nurodymai, kuriuos įstatymu numatyta skelbti „Riigi Teataja“;
 • Estijos Banko („Eesti Pank“) valdybos nutarimai ir jo veiklos ataskaitos;
 • Estijos parlamento (Riigikogu) valdybos nutarimai dėl naujo parlamento nario paskyrimo į buvusio parlamento nario vietą, jų įgaliojimų pabaigos, narystės nuolatiniuose parlamento komitetuose tvirtinimo, parlamento frakcijų narių registracijos ir tvirtinimo;
 • Valstybinės rinkimų komisijos sprendimai;
 • Valstybinės rinkimų komisijos pranešimai dėl referendumo atidėjimo arba atšaukimo;
 • pranešimai apie Respublikos Vyriausybės arba ministrų pareigų ėjimo pradžią;
 • Estijos parlamentui (Riigikogu) teikiamos Vyriausiojo Aukščiausiojo Teismo teisėjo, Generalinio auditoriaus ir Teisingumo kanclerio apžvalgos;
 • Estijos sveikatos draudimo fondo biudžeto, valdymo ataskaitos ir kasmetinio sąskaitų audito ataskaitos;
 • Estijos apskaitos standartų valdybos gairės;
 • Saugumo policijos valdybos pranešimai „Riigi Teataja“ skelbiami vadovaujantis Asmenų, tarnavusių valstybių, kurios buvo okupavusios Estiją, žvalgybos ar kontržvalgybos organizacijose, saugumo organizacijose ar karinėse pajėgose arba su jomis bendradarbiavo, registracijos ir paskelbimo apie juos procedūros įstatymu;
 • pareigūnų ekonominių interesų deklaracijos ir kiti oficialūs pranešimai, jeigu juos skelbti „Riigi Teataja“ reikalaujama Antikorupcijos įstatymu.

Kita „Riigi Teataja“ skelbiama informacija:

„Riigi Teataja“ skelbiami teisės aktai gali būti papildyti nuorodomis į kitus teisės aktus ir duomenų bazes su teisine informacija, taip pat gali būti pridėti aiškinamieji memorandumai ir kita procedūrinė informacija apie bendrojo taikymo valstybės teisės aktus bei su teisės aktais susiję duomenys.

Teisės aktai, kurių suvestinės redakcijos skelbiamos eRT:

 • įstatymai (est. „seadused“), kuriuos parengė Teisingumo ministerija;
 • Respublikos Prezidento dekretai (est. „Vabariigi Presidendi seadlused“), kuriuos parengė Teisingumo ministerija;
 • Respublikos Vyriausybės potvarkiai ir įsakai (est. „Vabariigi Valitsuse määrused ja korraldused“), kuriuos parengė Teisingumo ministerija;
 • ministrų potvarkiai (est. „ministrite määrused“), kuriuos parengė jų ministerijos;
 • Estijos Banko valdytojo potvarkiai (est. „Eesti Panga presidendi määrused“), kuriuos parengė Estijos Bankas;
 • Valstybinės rinkimų komisijos potvarkiai (est. „Vabariigi Valimiskomisjoni määrused“), kuriuos parengė Estijos parlamento (Riigikogu) kanceliarija;
 • Estijos parlamento nutarimai (est. „Riigikogu otsused“), kuriuos parengė Teisingumo ministerija.

Kaskart, kai teisės aktas pakeičiamas, parengiama nauja suvestinė redakcija ir paskelbiama kartu su informacija apie jos galiojimo terminą. Suvestinė redakcija skelbiama internete kartu su skelbiamu arba įsigaliojančiu pakeitimu.

ES šalys

„N-Lex“ yra prieigos prie atskirų ES šalių nacionalinių teisės aktų duomenų bazių centras.

Toliau pasirinkite vieną iš šalių, kad galėtumėte atlikti jos teisės aktų paiešką arba daugiau sužinoti apie jos teisės sistemą.
ES nepriklausančios šalys

„N-Lex“ pateikiamos ES nepriklausančių šalių interneto svetainių nuorodos ir aprašai.