Iris Stáit

Iris Stáit

Priontáil an leathanach seo

Estonia Logo

Cur síos 

Is foilseachán oifigiúil de chuid Poblacht na hEastóine é an Riigi Teataja (Iris Stáit). Cuireadh an chéad eagrán i gcló an 27 Samhain, 1918. Aireacht Dlí agus Cirt na hEastóine a fhoilsíonn an Riigi Teatja.  

Ón mbliain 1996, tá na hachtanna a cuireadh i gcló sa Riigi Teataja ar fáil i bhfoirm leictreonach ar an idirlíon. Ón 1 Iúil 2002, foilsíodh an Riigi Teataja ar dhá bhealach – go traidisiúnta ar pháipéar agus go leictreonach ar an Idirlíon. Foilsíodh an leagan leictreonach in éineacht leis an leagan clóite.

Ó am a cruthaíodh an eRT, tá líon na sintiús do leagan clóite an Riigi Teataja laghdaithe 20% in aghaidh na bliana ar a mhéan, cé gur tháinig méadú ar líon na seisiúin inár roicheadh an eRT dhá nó trí huaire. Cuireadh an chóip pháipéar dheireaneach den Riigi Teataja i gcló an 31 Bealtaine, 2010.

Ón 1 Meitheamh 2010 agus an t-acht nua i bhfeidhm, Acht um Riggi Teataja, is é an eRT an t-aon foilseachán oifigiúil den Riigi Teataja.

Ó 2013 ar aghaidh, beidh an eRT mar mheán ina bhfoilseofar  rialacháin arna n-eisiúint ag rialtais áitiúla.    Mar sin, soláthraíonn an stát seirbhís foilseacháin d’achtanna do na rialtais áitiúla.  

Tá infhaighteacht reachtaíochta riachtanach i dtuiscint reachtaíochta, agus is é sin an chúis gur féidir leas a bhaint as an mbunachar sonraí eRT saor in aisce. Tá sé mar cheart dlíthiúil ag gach duine saor-úsáid a bhaint as eRT ag nach mór 600 leabharlann phoiblí agus beagnach 240 oifig rialtais áitiúil.   Tá cúrsa oiliúna críochnaithe ag leabharlannaithe agus ag oifigigh rialtais faoin tslí chun eRT a úsáid agus tá oibleagáid orthu go dlíthiúil treoracha agus cabhair a thabhairt do dhaoine teacht ar na hachtanna riachtanacha.
 

Chruthaigh AS Webmedia bogearraí eRT nua in 2010. Is é Solr an bunachar sonraí agus tá an fheidhm ghréasáin bunaithe ar Java. Coinnítear na téacsanna i bhformáid eRT, foilsítear i bhformáid HTML iad, le roinnt aguisíní i bhformáid PDF.
 

Tá an rannóg “Cuardach” sa leagan leictreonach don Riigi Teataji roinnte ina ceithre chuid: 

 • Cuardaigh ó théascanna comhdhlúite (tá dlíthe agus Rialacháin Rialtas na Pooblachta ar fáil ó 1990, tá na téacsanna oifigiúla eile agus na téacsanna comhdhlúite forghníomhaithe eile agus dlíthe agus rialacháin na n-airí ó 1 Meithimh, 2002).
 • Cuardaigh ó théacsanna bunaidh (na téacsanna bunaidh ar fad agus na téacsanna bunaidh/comhdhlúite a foilsíodh sa Riggi Teataja).
 • Cuardaigh ar théacsanna bunaidh ó rialtas áitiúil.
 • Cuardaigh ó suíomhanna gréasáin eile cosúil le EUR-Lex nó  le Tairseach r-cheartais na hEorpa srl.

Gníomhartha dlí

Is é a fhoilsiú ar théascanna comhdhlúite de gníomhartha reachtacha an difríocht is sunstasaí agus an buntáiste is mó le eRT, i gcomparáid leis an Riggi Teataja foilsithe. Is éard atá sa théacs comhdhlúite ná acht reachtach a léiríonn na hathruithe ar fad a rinneadh air. Dréachtaítear na téacsanna ag brath ar na téacsanna bunaith a foilsíodh sa Riigi Teataja. Tá an chéad téacs i gcónaí mar an chéad téacs comhdhlúite freisin (téacs bunaidh/comdhlúithe)

Tá téascanna bunaidh de na hachtanna reachtacha seo a leanas foilsithe san eRT:

Acht chomh maith le tagairt do rún Uachtarán na Poblachta ar fhógairt an Achta;

 • cinneadh ar reifreann;

 • foraithne ó Uachtarán na Poblachta;
 • Dréacht-acht agus dréacht-rún a cuireadh faoi reifreann;
 • rún ó Rialtas na Poblachta, ón gCoiste Náisiúnta Toghcháin agus foraithne ó Ghobharnóir Eesti Pank (Bann na hEastóine);
 • Conradh faon dlí poiblí a rinne aireacht, Roinn an Phríomh-aire agus údaráis stáit eile chun líon gan teorainn cásanna a rialú;
 • breithiúnas ó Sheomra Athbhreithnithe Bhunreachta na  Cúirte Uachtaraí nó ón gCúirt Uachtarach en banc, ina bhfuil cinneadh faoi bhunreachtúlacht reachtaíochta a bhfuil feidhm ghinearálta léi is a foilsíodh sa Riigi Teataja;
 • Acht faoi thús nó faoi fhorcheannadh comhaontaithe idirnáisiúnta chomh maith le tagairt do rún Uachtarán na Poblachta ar fhógairt an Achta;
 • comhaontú idirnáisiúnta a rinneadh as Eastóinis nó a aistriúchán san Eastóinis, mura bhfuil fáil ar théacs an chomhaontaithe idirnáisiúnta ach i dteangacha iasachta, agus teanga iasachchta amháin ar a laghadh mar bhonn tátail.   Foilseofar comhaontú idirnáisiúnta fara an Acht a phléann glacadh leis an gcomhaontú idirnáisiúnta nó, má foilsíodh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh é, tagairt don chomhaontú idirnáisiúnta agus nasc leis nó leis an ordú ó Rialtas na Poblachta inar cinneadh glacadh leis an gcomhaontú idirnáisiúnta;
 • fógra de chuid an Roinn Gnóthaí Eachtracha i dtaobh teacht i bhfeidhm agus síothlú comhaontú ididnáisiúnta agus, nuair is gá leis, eolas eile a bhaineann leis an gcomhaontú idirnaisiúnta;
 • ordú ó Rialtas na Poblachta maidir le caidreamh eachtrannach;
 • rún ó Uachtarán na Poblachta maidir le hionadaí taidhleoireachta a cheapadh nó a chur as oifig. 
 • rún, ráiteas dearbhú nó aitheasc ón Riigikogu (Parlaimint na hEastóine);
 • rún agus treoir ó Uachtarán na Poblachta, ach amháin rún chun Acht a fhógairt agus chun athbhreithniú a dhéanamh ar achomharc ar phardún ó chiontóir a ciontaíodh;
 • ordú ó Rialtas na Poblachta;
 • ordú ón bPríomh-Aire a bhforáiltear a fhoilsiú sa  Riigi Teataja le hAcht Rialtas na Poblachta;
 • treoir ó aire ar foráileadh a foilsiú sa  Riigi Teataja le dlí;
 • rún agus tuarascáil ó Chomhairle Rialaithe Eesti Pank faoi ghníomhaíochtaí Eesti Pank;
 • rún ó Bhord an Riigikogu maidir le ball de Riigikogu a theacht i gcomharbacht ar bhall malartach den Riigikogu agus le foirceannadh a n-údaráis,  ballraíocht i gcoiste seasta den Riigikogu a fhormheas, agus  ballraíocht i bpáirtithe polaitiúla an Riigikogu a chlárú agus a  fhormheas;
 • cinneadh ón gCoiste Náisiúnta Toghcháin; 
 • fógra ón ón gCoiste Náisiúnta Toghcháin maidir le reifreann a chealú nó a chur ar athló;
 • fógra maidir le Rialtas na Poblachta nó le haire a theacht in oifig;
 • forbhreathnú don Riigikogu ag an bPríomh-Bhreitheamh den Chúirt Uachtarach, an Ard Reachtaire Cuntais agus an Seansailéir Dlí agus Cirt;
 • an buiséid, an tuarascáil ar bhainistiú agus na cuntais iniúchta bhliantúla de Chiste Árachais Sláinte na hEastóine;
 • treoirlíne do Bhord um Chaighdeáin Chuntasaíochta na hEastóine;
 • fógra ó Bhord na bPóilíní Slándála a foilsíodh sa Riigi Teataja ar bhonn an Acht um an Nós Imeachta um Dhaoine a Chlárú agus a Nochtadh a bhíodh ag fónamh do nó i gComhar le hEagrais Fhaisnéise nó Fhrithfhaisnéise le hEagrais Slándála nó le Fórsaí Míleata Stát a d'fhorghaibh an Eastóin; 
 • dearbhú leasanna geilleagracha feidhmeannaigh nó fógra oifigiúil eile, ar choinníoll gur fhoráil an tAcht in aghaidh Éillithe a bhfoilsiú sa Riigi Teataja.

Tuilleadh eolais atá foilsithe sa Riigi Teataja:

 • Is féidir naisc chuig reachtaíocht eile agus bunachar sonraí ina bhfuil faisnéis dhlíthiúil ann a chur leis an reachtaíocht atá foilsithe sa Riigi Teataja agus is féidir meamraim mhíniúchain agus eolas reachtaíochta a chur ar fáil.

Tá téacsanna bunaidh de na hachtanna reachtacha seo a leanas foilsithe san eRT:

 • Dlíthe (seadused) – dréachtaithe ag an Aireacht Dlí agus Cirt;

 • Foraitheanta Uachtarán na Poblachta (Vabariigi Presidendi seadlused) – dréachtaithe ag an Aireacht Dlí agus Cirt;
 • Rialacháin agus orduithe Rialtas na Poblachta (Vabariigi Valitsuse määrused ja korraldused) – dréachtaithe ag an Aireacht Dlí agus Cirt;  
 • Rialacháin na n-airí (ministrite määrused) – dréachtaithe ag na haireachtaí cuí;
 • Rialacháin Ghobharnóir Bhanc na hEastoine (Eesti Panga presidendi määrused)- dréachtaithe ag Banc na hEastóine;
 • Rialacháin an Choiste Náisiúnta Toghcháin (Vabariigi Valimiskomisjoni määrused) – dréachtaithe ag Seansailéireacht an Riigikogu;
 • Rúin an Riggikogu (Riigikogu otsused) – dréachtaithe ag an Aireacht Dlí agus Cirt.

Gach uair a athraíthear acht reachtach, dréachtaítear téacs comhdhlúite nua agus foilsítear é leis an eolas a bhaineann le téarmaí bailíochta an dréachta sin. Foilsítear an téacs comhdhlúite go leictreonach ag an am céanna is a fhoilsítear an leasú nó teacht i bhfeidhm an leasaithe.

Ballstáit an Aontais

Trí N-Lex, is féidir leat teacht ar bhunachair shonraí náisiúnta dlí na mBallstát.

Roghnaigh ceann de na tíortha thíos chun a cuid achtanna dlí a chuardach nó chun tuilleadh eolais a fháil faoina córas dlí.
Tíortha nach bhfuil san Aontas

Ar N-Lex tá naisc agus tuairiscí ar shuíomhanna gréasáin de chuid tíortha nach bhfuil san Aontas.