Riigi Teataja

Riigi Teataja

Tulosta tämä sivu

Estonia Logo

Kuvaus

Riigi Teataja on Viron tasavallan virallinen lehti. Sen ensimmäinen numero ilmestyi 27.11.1918. Lehteä julkaisee Viron oikeusministeriö.

Riigi Teatajassa julkaistut säädökset tuotiin vuonna 1996 saataville myös internetiin sähköisessä muodossa. 1.6.2002 lehti alkoi ilmestyä kokonaisuudessaan internetissä yhtaikaisesti perinteisen paperilehden kanssa.

Sähköisen version (eRT) ilmestymisen alettua painetun lehden tilausten määrä väheni keskimäärin 20 prosenttia vuodessa, ja sähköisen version käyttökertojen määrä kaksin- tai kolminkertaistui. Tämän vuoksi päätettiin painetun lehden julkaiseminen lopettaa. Viimeinen numero julkaistiin 31.5.2010.

1.6.2010 tuli voimaan uusi virallista lehteä koskeva laki, ja eRT:stä tuli Riigi Teatajan yksinomainen virallinen julkaisumuoto.

Vuodesta 2013 alkaen eRT:ssä aletaan julkaista myös paikallishallinnon säädöksiä.  Valtio tarjoaa näin paikallishallinnolle julkaisupalveluja.

Lainsäädännön omaksumisen yksi edellytys on lainsäädännön saatavuus. Tämän vuoksi eRT:n verkkotietokanta on käytettävissä veloituksetta. Tähän on mahdollisuus lähes 600 yleisessä kirjastossa ja lähes 240 paikallishallinnon virastossa. Kirjastohenkilökunta ja paikallisviranomaiset on koulutettu eRT:n käyttöön, ja heillä on lainmukainen velvoite opastaa tietokannan käytössä ja säädösten etsinnässä.
 

AS Webmedia -yritys teki eRT:lle vuonna 2010 uuden käyttöohjelman. Tietokannan hallintajärjestelmä on Solr ja verkkosovellus Java-pohjainen. Tietokannan tekstit tallennetaan XML-muodossa ja julkaistaan HTML-muodossa. Jotkin liitteet ovat PDF-muodossa.
 

Riigi Teatajan sähköisen version hakuosio on jaettu neljään osaan:

 • Haku koko teksteistä / konsolidoiduista teksteistä (lakien ja asetusten viralliset ja vahvistetut koko tekstit / konsolidoidut tekstit 1.6.2002 alkaen).
 • Haku alkuperäisistä teksteistä (kaikki Riigi Teatajassa julkaistut alkuperäiset ja alkuperäiset/konsolidoidut tekstit).
 • Haku paikallishallinnon alkuperäisistä teksteistä
 • Haku muilta verkkosivustoilta (esim. EUR-Lex, Euroopan oikeusportaali e-Justice).

Säädöstyypit

Riigi Teatajan sähköisen version merkittävin ero ja etu painettuun versioon nähden on säädösten julkaiseminen konsolidoituina versioina. Säädöksen konsolidoituun tekstiin on sisällytetty kaikki säädökseen tehdyt muutokset. Konsolidoidut tekstit laaditaan lehdessä julkaistujen alkuperäisten säädösten pohjalta. Ensimmäinen alkuperäinen teksti on haun kannalta aina myös ensimmäinen koko teksti / konsolidoitu teksti (alkuperäinen/konsolidoitu teksti).

eRT:ssä julkaistaan seuraavien säädösten alkuperäiset tekstit:

 • lait ja viitteet niitä koskeviin tasavallan presidentin päätöksiin
 • kansanäänestyksiä koskevat päätökset
 • tasavallan presidentin asetukset
 • kansanäänestykselle alistetut lakiluonnokset ja päätöslauselmat
 • hallituksen, ministerien, kansallisen keskusvaalilautakunnan ja Viron keskuspankin (Eesti Pankin) pääjohtajan määräykset
 • ministeriöiden, valtionkanslian (Riigikantselei) ja muiden valtion viranomaisten tekemät julkisoikeudelliset sopimukset
 • korkeimman oikeuden perustuslain valvontakollegion tai korkeimman oikeuden täysistunnon tuomiot, joihin sisältyy päätös Riigi Teatajassa julkaistun yleisesti sovellettavan lainsäädännön perustuslaillisuudesta
 • lait kansainvälisten sopimusten tekemisestä tai niiden päättämisestä ja viitteet niitä koskeviin tasavallan presidentin päätöksiin
 • viron kielellä tehdyt kansainväliset sopimukset tai, mikäli kansainvälistä sopimusta ei ole tehty viroksi, sen vironkielinen käännös sekä vähintään yksi muunkielinen teksti tulkinnan perustaksi. Kansainvälisen sopimuksen ohella julkaistaan sen voimaantuloa koskeva laki tai, jos sopimus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, viite ja linkki siihen tai sopimuksen tekemistä koskevaan Viron hallituksen määräykseen
 • ulkoasiainministeriön tiedotteet kansainvälisten sopimusten voimaantulosta tai niiden voimassaolon päättymisestä sekä muut mahdolliset sopimuksia koskevat tiedot
 • Viron hallituksen ulkosuhteita koskevat ohjesäännöt
 • tasavallan presidentin päätökset diplomaattisten edustajien nimittämisestä ja kotiinkutsusta
 • Riigikogun (parlamentin) päätökset, lausunnot, julistukset ja vetoomukset
 • tasavallan presidentin päätökset ja määräyskirjat lukuun ottamatta lakien voimaantuloa sekä vankien armahdusten uudelleentarkastelua koskevia päätöksiä
 • Viron hallituksen ohjesäännöt
 • pääministerin ohjesäännöt, joiden julkaisemisesta on säädetty tasavallan hallituksesta annetussa laissa
 • ministerien määräyskirjat, joiden julkaisusta Riigi Teatajassa on säädetty lailla
 • Viron keskuspankin hallintoneuvoston päätökset ja selonteot keskuspankin toiminnasta
 • Riigikogun edustuselimen päätökset Riigikogun jäsenen toimivallan siirtämisestä toiselle jäsenelle ja jäsenen toimivallan päättymisestä, Riigikogun pysyvän valiokunnan jäsenyyden hyväksymisestä sekä Riigikogun puolueryhmien jäsenyyden hyväksymisestä
 • tasavallan keskusvaalilautakunnan päätökset
 • tasavallan keskusvaalilautakunnan tiedonannot kansanäänestyksen lykkäämisestä tai peruuttamisesta
 • ilmoitukset Viron hallituksen tai ministerin virkaanastumisesta
 • korkeimman oikeuden puheenjohtajan, valtiontalouden tarkastusviraston johtajan ja oikeuskanslerin selonteot Riigikokulle
 • Viron sairausvakuutuslaitoksen talousarvio, toimintakertomus ja vuotuinen tilintarkastusraportti
 • Viron kirjanpitolautakunnan ohjesäännöt
 • suojelupoliisin tiedonannot, jotka julkaistaan Riigi Teatajassa Viron miehittäneiden valtioiden turvallisuusviranomaisten tai sotilasvoimien vakoilu- tai vastavakoiluorganisaatioiden palveluksessa olleiden tai niiden kanssa yhteistyössä toimineiden henkilöiden rekisteröinti- ja julkistamismenettelystä annetun lain nojalla
 • viranomaisten taloudellisia intressejä koskevat ilmoitukset ja muut viralliset ilmoitukset, joiden julkaisemisesta Riigi Teatajassa on säädetty korruptionvastaisessa laissa.

Muut Riigi Teatajassa julkaistavat tiedot

 • Riigi Teatajassa julkaistaan lainsäädännön lisäksi myös linkkejä muuhun lainsäädäntöön ja oikeudellisiin tietokantoihin. Samaten voidaan julkaista yleisesti sovellettavaa lainsäädäntöä koskevia valtion viranomaisten perusteluja ja muita menettelyasiakirjoja sekä muuta lainsäädäntöön liittyvää tietoa.

eRT:ssä julkaistaan seuraavantyyppisten säädösten konsolidoidut tekstit:

 • lait (seadused), joiden laadinnasta vastaa oikeusministeriö
 • tasavallan presidentin asetukset (Vabariigi Presidendi seadlused), joiden laadinnasta vastaa oikeusministeriö
 • Viron hallituksen määräykset ja ohjesäännöt (Vabariigi Valitsuse määrused ja korraldused) , joiden laadinnasta vastaa oikeusministeriö
 • ministerien määräykset (ministrite määrused), joiden laadinnasta vastaavat asianomaiset ministeriöt
 • Viron keskuspankin pääjohtajan määräykset (Eesti Panga presidendi määrused), joiden laadinnasta vastaa keskuspankki
 • tasavallan keskusvaalilautakunnan määräykset (Vabariigi Valimiskomisjoni määrused), joiden laadinnasta vastaa Riigikogun kanslia
 • Riigikogun päätöslauselmat (Riigikogu otsused), joiden laadinnasta vastaa oikeusministeriö.

Aina kun jotakin säädöstä muutetaan, siitä laaditaan uusi konsolidoitu teksti, jonka lisäksi julkaistaan sen voimassaoloaikaa koskevat tiedot. Konsolidoitu teksti julkaistaan sähköisesti samanaikaisesti muutoksen julkaisemisen tai voimaantulon kanssa.

EU-maat

N-Lex on portaali, jonka kautta pääsee EU-maiden kansallisiin säädöstietokantoihin.

Valitse seuraavasta haluamasi EU-maa ja hae sen kansallisia säädöksiä tai tietoa maan oikeusjärjestelmästä.
EU:n ulkopuoliset maat

N-Lex sisältää linkkejä EU:n ulkopuolisten maiden verkkosivustoille.