Riigi Teataja (eRT)

Riigi Teataja (eRT)

Vytisknout tuto stránku

Estonia Logo

Popis

Riigi Teataja je úředním věstníkem Estonska, jehož první číslo vyšlo 27. listopadu 1918. Vydává ho Ministerstvo spravedlnosti Estonské republiky.

V roce 1996 byly zákony vydávané v tomto věstníku zpřístupněny také v elektronické podobě na internetu. Od 1. června 2002 byl věstník zveřejňován jak v tištěné podobě, tak na internetu. Obě verze byly vydávány současně.

Od doby, kdy byla zpřístupněna elektronická podoba věstníku (eRT), se počet předplatitelů tištěné verze snižoval v průměru o 20 % za rok, zatímco počet relací na eRT se zvýšil dvoj až trojnásobně. Poslední tištěné číslo Riigi Teataja vyšlo 31. května 2010.

Dne 1. června 2010, kdy vstoupil v platnost nový zákon o Riigi Teataja, se eRT stal jedinou úřední verzí tohoto věstníku.

Od roku 2013 budou v eRT zveřejňovány také vyhlášky vydávané místními úřady. Stát tak bude těmto úřadům poskytovat službu ke zveřejňování jejich výnosů.

Jedním z předpokladů k porozumění právních předpisů je jejich dostupnost, proto může každý ze zákona používat internetovou databázi eRT zdarma. Přístup k databázi je možný z téměř 600 veřejných knihoven a na bezmála 240 místních úřadech. Knihovníkům i místním úředníkům se dostalo školení ohledně používání eRT a mají ze zákona povinnost poskytovat lidem rady a pomáhat jim při vyhledávání potřebných zákonů.

Nový software eRT vytvořila v roce 2010 firma AS Webmedia. Databázový stroj je Solr, webová aplikace se zakládá na jazyce Java. Texty jsou v databázi uloženy ve formátu XML, zveřejňovány jsou ve formátu HTML a některé přílohy mají formát PDF.

Sekce „Vyhledávání“ je v elektronické verzi Riigi Teataja rozdělena do čtyř oblastí:

 • Vyhledávání v konsolidovaných zněních (zákony a nařízení vlády Estonské republiky jsou k dispozici od roku 1990, všechny ostatní úřední a provedená konsolidovaná znění zákonů a nařízení ministrů od 1. června 2002)
 • Vyhledávání v původních zněních (všechna původní znění a původní/konsolidovaná znění zveřejněná v Riigi Teataja).
 • Vyhledávání v původních zněních místních úřadů
 • Vyhledávání na jiných internetových stránkách jako jsou EUR-Lex, portál evropské e-justice apod.

Právní akty

Nejdůležitějším rozdílem a výhodou eRT vůči tištěné verzi Riigi Teataja je to, že zde najdete konsolidovaná znění legislativních aktů. Konsolidované znění je takový legislativní akt, který zahrnuje všechny změny, ke kterým došlo. Konsolidovaná znění se tvoří na základě původních znění, která byla zveřejněna v Riigi Teataja. První původní znění je zároveň prvním konsolidovaným zněním (původní/konsolidované znění).

V eRT jsou zveřejňována původní znění těchto legislativních aktů:

 • zákon spolu s odkazem na rozhodnutí prezidenta republiky ohledně vyhlášení zákona
 • rozhodnutí o referendu
 • dekret prezidenta republiky
 • návrh zákona a návrh rozhodnutí předložené občanům v referendu
 • nařízení vlády, státní volební komise a dekret guvernéra Estonské národní banky Eesti Pank
 • smlouva podle veřejného práva, kterou uzavřelo ministerstvo, Státní kancelář a jiné státní orgány, aby mohly regulovat neomezené množství případů
 • rozsudek Komory pro přezkum ústavy při Nejvyšším soudu nebo všech soudců Nejvyššího soudu (en banc), který obsahuje rozhodnutí o ústavnosti právních předpisů s obecnou platností zveřejněných v Riigi Teataja
 • zákon o nabytí nebo ukončení platnosti mezinárodní dohody spolu s odkazem na rozhodnutí prezidenta republiky ohledně vyhlášení zákona
 • mezinárodní dohoda uzavřená v estonštině nebo její překlad do estonštiny, jestliže je její text k dispozici pouze v cizích jazycích, a alespoň v jednom cizím jazyce, který slouží jako základ pro interpretaci textu. Mezinárodní dohoda musí být zveřejněna spolu se zákonem, který pojednává o nabytí platnosti této dohody, nebo, pokud ta byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie, spolu s odkazem na tuto mezinárodní dohodu či na usnesení vlády, ve kterém bylo rozhodnuto uzavřít mezinárodní dohodu
 • oznámení ministerstva zahraničních věcí ohledně nabytí a ukončení platnosti mezinárodní dohody a v případě potřeby i další informace o této dohodě
 • usnesení vlády ohledně mezinárodních vztahů
 • rozhodnutí prezidenta republiky týkající se jmenování a odvolání diplomatických zástupců
 • rozhodnutí, prohlášení a projevy v estonském parlamentu (Riigikogu)
 • rozhodnutí a rozkaz prezidenta republiky, kromě rozhodnutí o vyhlášení zákona a o přezkumu žádosti o milost odsouzeného pachatele
 • usnesení vlády
 • rozhodnutí předsedy vlády, jehož zveřejnění v Riigi Teataja bylo stanoveno v zákoně vlády
 • pokyn ministra, jehož zveřejnění v Riigi Teataja bylo stanoveno zákonem
 • rozhodnutí a zpráva bankovní rady Eesti Pank o činnosti banky
 • rozhodnutí sněmovny Riigikogu ohledně převzetí mandátu poslance parlamentu náhradním poslancem Riigikogu a skončení jejich mandátu, schválení členství stálého výboru Riigikogu a registrace a schválení členství politických stran Riigikogu
 • rozhodnutí státní volební komise
 • oznámení státní volební komise týkající se odkladu nebo zrušení referenda
 • oznámení o nastoupení do funkce ministra nebo zahájení fungování vlády
 • shrnutí pro Riigikogu, která předložil předseda Nejvyššího soudu, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu a ministr spravedlnosti
 • rozpočet, zpráva vedení a auditované roční vyúčtování Estonského fondu zdravotního pojištění
 • pokyn Estonské rady pro účetní standardy
 • oznámení rady bezpečnostní policie zveřejněné v Riigi Teataja na základě zákona o registraci a odhalování osob, které sloužily nebo spolupracovaly se zpravodajskými organizacemi, kontrarozvědkami či vojenskými silami států, které okupovaly Estonsko
 • prohlášení o ekonomických zájmech odpovědných činitelů a další úřední oznámení, jestliže je jejich zveřejnění v Riigi Teataja stanoveno v protikorupčním zákoně

Další informace zveřejňované v Riigi Teataja:

V Riigi Teataja mohou být také zveřejňovány odkazy na další legislativu a databáze obsahující právní informace, důvodové zprávy a další procedurální informace o právních předpisech s obecnou platností vydávané státem a údaje týkající se legislativy.

V eRT jsou zveřejňována konsolidovaná znění těchto legislativních aktů:

 • Zákony (seadused) – navržené ministerstvem spravedlnosti
 • Dekrety prezidenta republiky (Vabariigi Presidendi seadlused) – navržené ministerstvem spravedlnosti
 • Nařízení a usnesení vlády (Vabariigi Valitsuse määrused ja korraldused) – navržená ministerstvem spravedlnosti
 • Nařízení ministrů (ministrite määrused) – navržená příslušnými ministerstvy
 • Nařízení guvernéra Estonské národní banky (Eesti Panga presidendi määrused) – navržená Estonskou národní bankou
 • Nařízení státní volební komise (Vabariigi Valimiskomisjoni määrused) – navržená kanceláří Riigikogu
 • Rozhodnutí Riigikogu (Riigikogu otsused) – navržená ministerstvem spravedlnosti

Pokaždé, když se mění nějaký legislativní akt, je navrženo nové konsolidované znění, které je zveřejněno spolu s informacemi o době platnosti návrhu. Konsolidované znění je zveřejněno v elektronické podobě současně s vytištěním nebo nabytím platnosti změny.

Státy EU

Portál N-Lex představuje hlavní kontaktní místo pro ty, kteří hledají vnitrostátní právní předpisy členských zemí EU.

Níže zvolte zemi, jejíž zákony či právní systém vás zajímají.