retsinformation.dk

retsinformation.dk

Natisni stran

Denmark Retsinformation Logo

Opis

Spletišče retsinformation.dk vsebuje vse danske zakone in druge predpise (izvršne odredbe, okrožnice itd.), ki jih izdajo danska ministrstva in centralne vladne agencije, dokumente danskega parlamenta (Folketing) (od parlamentarnega leta 1985 do 1986) ter mnenja parlamentarnega varuha (od leta 1988).

Vsebuje vse zakone in predpise, ki so veljali v času vzpostavitve sistema (v obdobju 1985–1989) ter vse zakone in predpise, ki so bili izdani pozneje.

Vsi dokumenti so v danščini.

Spletišči lovtidende.dk in ministerialtidende.dk  

Lovtidende (v nadaljnjem besedilu: LT) objavlja predpise danskih javnih organov. Objave so v treh delih: A, B in C (v nadaljnjem besedilu: LTA, LTB in LTC).

LTA vsebuje vse zakone, odredbe/odloke in izvršne odredbe, ki jih je treba razglasiti v LTA in ki jih LTB ne vsebuje. LTB vsebuje akte državnega proračuna in dopolnilne proračunske akte. LTC vsebuje meddržavne pogodbe itd.

Od 1. januarja 2008 so objave v LT v elektronski obliki.

Vse okrožnice, usmerjevalni dokumenti, dopisi itd. splošnega interesa se lahko objavijo na spletni strani Ministerialtidende. Predpisi, objavljeni v Ministerialtidende, nimajo pravnega učinka.

Dokumenti so na voljo na spletni strani retsinformation.dk, hkrati pa se razglasijo tudi v LT ali objavijo v Ministerialtidende.

Pravni instrumenti

Temeljni akt (hovedlov) sprejme parlament Folketing in ga potrdi monarh.

Akt o spremembi (ændringslov) spremeni posamezne določbe veljavnih zakonov. Sprejme ga parlament in potrdi monarh.

Prečiščeno besedilo (lovbekendtgørelse) je prečiščena različica temeljnega predpisa s spremembami.

Zbirk e (datasammenskrivninger) so prečiščena besedila aktov, vendar niso uradni dokumenti.

Državni proračun in dopolnilni proračunski akti lahko vsebujejo opombe (tekstanmærkninger), ki so lahko v nekaterih primerih materialna pravila. Opomba se uporablja samo za zadevno državno proračunsko leto.

Spletišče vsebuje ustrezne metapodatke in povezave na spletišče lovtidende.dk.

Odredbo (anordning) izda organ javne uprave na podlagi zakona ali za izvrševanje zakona.

Kraljevi odlok (kongelig anordning) izda monarh. Običajno se uporablja za začetek veljavnosti zakonov, ki se uporabljajo za Grenlandijo in Ferske otoke.

Odredba o spremembi (ændringsanordning) spreminja obstoječo odredbo ali odlok.

Odredba o začetku veljavnosti (ikrafttrædelsesanordning) določa datum začetka veljavnosti zakona.

Izvršno odredbo (bekendtgørelser) izdajo ministrstva ali drugi organi javne uprave in se uporablja za fizične osebe in javne organe. Izvršne odredbe se običajno izdajo na podlagi zakona.

Izvršna odredba o spremembi (ændringsbekendtgørelse) spreminja obstoječo izvršno odredbo.

Izvršna odredba o začetku veljavnosti (ikrafttrædelsesanordning) določa datum začetka veljavnosti zakona.

Mednarodna izvršna odredba (international bekendtgørelse) se nanaša na mednarodne zakone in obveznosti.

Odprto pismo (åbent brev) izda monarh. Zdaj se uporablja izključno za sklic splošnih volitev.

Okrožnica (cirkulære) vsebuje splošna zakonodajna pravila in jo izdajo posamezna ministrstva, agencije itd. ter je izključno namenjena drugim javnim organom.

Okrožnica o spremembi (ændringscirkulære) spreminja obstoječo okrožnico.

Smernice (vejledning) vsebujejo podatke o vsebini in ozadju zakona ter njegovi interpretaciji in izvajanju. Ta predpis je brez pravnega učinka in je naslovljen na javne organe.

Pismo (skrivelse)vsebuje splošne predloge in nezavezujoča priporočila upravnega organa za druge organe.

Okrožnica (cirkulæreskrivelse) je upravni dopis, namenjen različnim javnim organom. 

Države EU

Portal N-Lex omogoča enoten dostop do podatkovnih zbirk nacionalnih zakonodaj po državah EU.

Izberite ustrezno državo spodaj , če želite poiskati določen pravni akt ali izvedeti več o njenem pravnem sistemu.
Države nečlanice EU

Portal N-Lex zagotavlja povezave in opise spletišč držav, ki niso članice EU.