retsinformation.dk

retsinformation.dk

Priontáil an leathanach seo

 Denmark Retsinformation Logo

Cur síos

Sa retsinformation.dk tá reachtanna uile na Danmhairge agus rialacha eile (orduithe feidhmiúcháin, ciorcláin, srl.) a d’eisigh ranna rialtais is gníomhaireachtaí de chuid rialtais láir na Danmhairge, cáipéisí Pharlaimint na Danmhairge (an Folketing) (ón mbliain pharlaiminteach 1985-1986) agus tuairimí an Ombudsman Pharlaimintigh (tar éis 1988).

Sa suíomh gréasáin tá na reachtanna is na rialacha a bhí i bhfeidhm nuair a bunaíodh an córas (sa tréimhse 1985-1989) agus na reachtanna is na rialacha uile a eisíodh ó shin. 

As Danmhairgis atá gach cáipéis. 

lovtidende.dk and ministerialtidende.dk  

Lovtidende (“LT” dá éis seo), sin meán fógartha údaráis phoiblí na Danmhairge.    Foilsítear LT ina trí chuid:    A, B agus C (“LTA”, “LTB” agus “LTC” dá éis seo).

San LTA tá na reachtanna, orduithe/foraitheanta agus orduithe feidhmiúcháin uile is gá a fhóairt san LTA agus ná fuil san LTB. San LTB tá buiséad an Stáit agus achtanna leithghabhála forlíonacha.   San LTC tá conarthaí srl. a cuireadh i gcrích idir Stáit. 

Tá an LT á fhoilsiú i bhformáid leictreonach ón 1 Eanáir 2008. 

Gach ciorclán, páipéar treorach, litir, srl. a mbeadh suim ghinearálta iontu, féadtar iad a fhoilsiú in Ministerialtidende. Níl aon fheidhm dhlí le foilsiú rialachán in Ministerialtidende. 

Bíonn fáil chomhuaineach ar cháipéis ar retsinformation.dk lena fógairt san LT nó lena foilsiú in Ministerialtidende. 

Ionstraimí Dlí

Príomh-acht (hovedlov), a glacadh sa Folketing agus a fuair Fomhmheas Ríoga ón rí/bhanríon.

Acht leasúcháin (ændringslov) a leasaíonn forálacha ar leith sna reachtanna reatha.  Acht, a glacadh sa Folketing agus a fuair Fomhmheas Ríoga ón rí/bhanríon.

Acht comhdhlúthúcháin   (lovbekendtgørelse), sin leagan comhdhlúthaithe príomh-achta mar a leasaíodh é.  

Tiomsúcháin (datasammenskrivninger), a fhreagraíonn d'achtanna comhdhlúthúcháin, cé nach cáipéisí oifigiúla iad.  

I mbuiséad an Stáit agus sna hachtanna leithghabhála forlíonacha, bíonn anótálacha (tekstanmærkninger), a ordaíonn rialacha substaintiúla i gcásanna áirithe.   Ní bhaineann anótáil ach le bliain fhioscach an bhuiséid Stáit lena mbaineann. 

Sa suíomh gréasáin tá meiteashonraí ábhartha lena ngabhann naisc chuig na cáipéisí ar ‘lovtidende.dk’.

Ordú (anordning), a eisíonn an Rialtas de bhun reachta nó chun reachtanna a chur chun feidhme.  

Foreithne Ríoga  (kongelig anordning) a eisíonn an  rí/bhanríon.   Úsáidtear de ghnáth é do theacht i bhfeidhm reachtanna a bhaineann leis an nGraonlain is leis na Scigirí.

Ordú leasúcháin  (ændringsanordning), a leasaíonn ordú nó foraithne.

Ordú Tosúcháin (ikrafttrædelsesanordning), a leagann síos dáta tosaithe reachta. 

Orduithe feidhmiúcháin   (bekendtgørelser), a eisíonn ranna stáit nó údaráis riaracháin eile is a bhíonn i bhfeidhm ar dhaoine is ar údaráis phoiblí araon.   Is gnách gur de bhun reachta a eisítear orduithe feidhmiúcháin. 

Ordú feidhmiúcháin  leasúcháin (ændringsbekendtgørelse), a leasaíonn ordú feidhmiúcháin. 

Ordú  feidhmiúcháin  tosúcháin (ikrafttrædelsesanordning), a leagann síos dáta tosaithe reachta. 

Ordú feidhmiúcháin idirnáisiúnta (international bekendtgørelse) a bhaineann le dlí is le ceangaltais idirnáisiúnta. 

Litir oscailte (åbent brev), a sheolann an rí/bhanríon.   Chun olltoghcháin a ghairm amháin a úsáidtear anois í. 

Ciorclán (cirkulære), ina mbíonn rialacha ginearálta dlí is a eisíonn ranna stáit, gníomhaireachtaí ar leith, srl. agus ná bíonn dírithe ach ar údaráis phoiblí eile. 

Ciorclán leasúcháin   (ændringscirkulære) a leasaíonn ciorclán. 

Páipéar treorach   (vejledning) ina mbíonn faisnéis faoi shubstaint is faoi chúlra rialacha is faoina dtátal is a riarú.   Cineál rialach atá gan feidhm dhlí is ea páipéar treorach.   Ar údaráis phoiblí a bhíonn sé dírithe. 

Litir (skrivelse)ina mbíonn forálacha ginearálta is moltaí neamhcheangailteacha ó údarás riaracháin amháin chuig cinneile.

Litir chiorcláin (cirkulæreskrivelse), sin litir riaracháin a dhírítear ar roinnt údarás poiblí.

Ballstáit an Aontais

Trí N-Lex, is féidir leat teacht ar bhunachair shonraí náisiúnta dlí na mBallstát.

Roghnaigh ceann de na tíortha thíos chun a cuid achtanna dlí a chuardach nó chun tuilleadh eolais a fháil faoina córas dlí.
Tíortha nach bhfuil san Aontas

Ar N-Lex tá naisc agus tuairiscí ar shuíomhanna gréasáin de chuid tíortha nach bhfuil san Aontas.