Ustawodawstwo belgijskie

Ustawodawstwo belgijskie

Drukuj stronę

/multisite/n-lex-migration/file/logobelgiumjpg-0_eslogo_belgium.jpg

Logo portalu belgijskiego

Opis

Portal Moniteur belge oferuje publiczny dostęp do belgijskiego ustawodawstwa. Portal umożliwia bezpośredni dostęp do belgijskiego dziennika urzędowego – Moniteur belge – oraz do indeksu i zbioru prawa w wersji skonsolidowanej. Za pośrednictwem portalu można zapoznać się z treścią prawa federalnego, prawa poszczególnych wspólnot (flamandzko-, francusko- i niemieckojęzycznej) oraz regionów składających się na państwo federalne (Walonia, Flandria i Region Stołeczny Brukseli). Administratorem strony jest Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości [Service public fédéral de la justice – SPF Justice].

Belgijskie ustawodawstwo jest dostępne w wersji pierwotnie opublikowanej w dzienniku urzędowym Moniteur belge lub w wersji ujednoliconej przez Justel – serwis informacji prawnej zintegrowany z Moniteur belge. Od 2003 r. akty prawne opublikowane w Moniteur belge są codziennie podawane do wiadomości tylko w formacie elektronicznym, a opublikowane w dzienniku urzędowym teksty w formacie PDF są od tego czasu uznawane za jedyną oficjalną wersję.

  • Moniteur belge

Portal Moniteur belge oferuje dostęp do elektronicznego wydania dziennika urzędowego Moniteur belge z danego dnia (w wersji streszczonej i pełnotekstowej) oraz do poprzednich wydań aż do czerwca 1997 r. Moniteur belge jest publikowany w trzech językach urzędowych Belgii: francuskim i niderlandzkim (w całości) oraz niemieckim (częściowo).

Moniteur belge to codzienna publikacja w formie elektronicznej składająca się z treści głównej (strony numerowane w sposób ciągły przez cały rok) oraz załączników zawierających akty prawne dotyczące osób prawnych (przedsiębiorstw i stowarzyszeń) (publikowane codziennie) oraz roczne sprawozdania finansowe przedsiębiorstw (publikowane tylko w poniedziałki).

 

  • Zbiór ustawodawstwa w wersji ujednoliconej

Ta baza danych umożliwia dostęp do zaktualizowanych wersji ujednoliconych wszystkich aktów prawnych opublikowanych w Moniteur belge. Niektóre teksty, opublikowane przed 1995 r. i nadal obowiązujące, mogą jednak być niedostępne w całości.

Zbiór składa się z dwóch baz danych (indeks aktów prawnych i baza zawierająca pełne teksty), do których dostęp można uzyskać poprzez wspólny interfejs pozwalający na przedstawienie w sposób zintegrowany informacji z obu baz danych. Umożliwia to dostęp do zmian wprowadzonych jako odniesienia w bazie danych indeksowych w ramach pełnej wersji tekstu w aktualizowanej codziennie tabeli (D+1). Użytkownicy mogą zatem kliknąć na linki do Moniteur belge, aby uzyskać informacje o najnowszych zmianach opublikowanych w wydaniu dziennika urzędowego z poprzedniego dnia.

Akty prawne

Najważniejszym aktem w belgijskim prawie krajowym jest konstytucja. Reguluje ona podział władzy i sposób jej wykonywania. Określa również wartości, na których opiera się społeczeństwo, i podstawowe prawa obywateli.

W orzeczeniu wydanym 27 maja 1971 r. Sąd Kasacyjny orzekł, że międzynarodowe i ponadnarodowe instrumenty mają pierwszeństwo przed krajowymi aktami prawnymi, w tym konstytucją. W przypadku gdy rozporządzenie UE byłoby sprzeczne z konstytucją, pierwszeństwo miałoby rozporządzenie.

Kolejne, po konstytucji, akty prawne (zaczynając od najważniejszych) to:

  • ustawy szczególne (lois spéciales) – ustawy uchwalone specjalną większością głosów, które określają podział kompetencji i podstawowe zasady funkcjonowania instytucji publicznych;
  • ustawy (lois), dekrety (décrets) i rozporządzenia (ordonnances);
  • zarządzenia królewskie (arrêtés royaux) i zarządzenia rządowe (arrêtés de gouvernement), które wdrażają ustawy lub dekrety, oraz
  • zarządzenia ministrów (arrêtés ministériels).
Kraje UE

N-Lex oferuje dostęp do baz prawa krajowego w poszczególnych krajach UE.

Wybierz jeden z krajów poniżej, aby wyszukać akty prawne lub dowiedzieć się więcej na temat jego systemu prawnego.
Kraje spoza UE

N-Lex zawiera opisy i linki do stron internetowych krajów spoza UE.